Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 2021 metų veiklos ataskaita

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 2021 metų veiklos ataskaita

Informacija apie Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau- Asociacijos) veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus

 1. Siekta optimalių teisinių, informacinių ir kitų sąlygų Lietuvoje vystytis ir plėtotis gyvybės draudimo įmonių verslui bei atskiroms gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rūšims, draudimo tarpininkavimo bei perdraudimo operacijoms:

Atliekant aktualiausių Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų pasiūlymų svarstymo, priėmimo ir realizavimo eigos stebėseną, o esant poreikiui reagavimą, :

 • Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR)
 • Tarptautinės apskaitos standartų valdybos 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto „Draudimo sutartys“ (17-asis TFAS)
 • ES Reglamento 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (SFDR) ir jį papildančius techninius standartus (RTS)
 • EIOPA paskelbtos viešos konsultacija dėl planuojamų veiksmų didesnės investicinio gyvybės draudimo produktų vertės linkme
 • Europos Komisijos kvietimas teikti siūlymus, kaip pagerinti Europos standartizacijos sistemą
 • Europos Komisijos, įgyvendinant 2020 m. Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planą, pateikto teisės aktų paketo dėl Europos bendro prieigos punkto (ESAP). Teisės aktų paketą sudaro 3 teisės aktai:
 • pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos bendras prieigos punktas, suteikiantis centralizuotą prieigą prie viešai prieinamos informacijos, susijusios su finansinėmis paslaugomis, kapitalo rinkomis ir tvarumu
 • pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos tam tikros direktyvos, susijusios su Europos bendro prieigos punkto sukūrimu ir veikimu
 • pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri reglamentai dėl Europos bendro prieigos punkto sukūrimo ir veikimo

Teikiant nuomonę, informaciją, pastabas, pasiūlymus, klausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl pirminei nuomonei ar derinimui pateiktų: Lietuvos Respublikos (toliau- LR) įstatymų ar jų pakeitimų bei papildymų įstatymų projektų bei dalyvaujant jų aptarime:

 • LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (Nr. XIVP-448).
 • LR draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2, 17, 30, 39, 64, 95, 98 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 711, 741 ir 951 straipsniais įstatymo projekto (Nr. XIVP-447).
 • LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 3, 7, 11, 14, 15, 16, 22, 252 ir 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 51 straipsniu įstatymo projekto XIVP-148(2).  

Analizuojant viešai skelbiamus LR įstatymų projektus, įvertinanti jų įtaką Asociacijos narių veiklai, sekant jų eigą ir pagal poreikį patiems ar su kitomis verslo struktūromis arba per jas imantis aktyvių veiksmų: Civilinio kodekso, Draudimo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo, Pelno mokesčio, Gyventojų pajamų mokesčio, Mokesčio finansų įstaigoms, Finansų rinkos dalyvių mokesčio, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, Vartotojų teisių gynimo, Asociacijų, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo, Sveikatos draudimo, bei kitų). Ypatingas dėmesys skirtas:

 • LR civilinio kodekso 1.125, 6.2281, 6.22812, 6.22814, 6.363, 6.364, 6.419 straipsnių ir priedo pakeitimo bei kodekso papildymo 6.22817, 6.22818, 6.22819, 6.22820, 6.22821, 6.22822, 6.22823, 6.22824, 6.3501, 6.3641, 6.3642, 6.3643 ir 6.3644straipsniais įstatymo projektas ( XIVP-450)
 • LR civilinio kodekso 1.73, 1.122, 2.44, 2.49, 2.54, 2.66, 6.166, 6.192, 2287, 6.22814, 6.901, 6.991 ir 6.993 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (XIIIP-4068)
 • LR mokesčio finansų įstaigoms įstatymo projektas (Nr. XIVP-279)
 • LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo I-1562 9 straipsnio pakeitimo projekto (Nr. XIVP-770)
 • LR pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo projekto ( XIVP-768) 

Inicijuojant LR įstatymų pakeitimus:

 • LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo VIII-275 straipsnių pakeitimai.

Teikiant nuomonę, pastabas, pasiūlymus, klausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl pirminei nuomonei ar derinimui pateiktų bei viešoms konsultacijoms paskelbtų valstybės valdymo institucijų teisės aktų ar jų pakeitimų bei papildymų projektų, gairių, išaiškinimų, pozicijų, pasiūlymų, koncepcijų dėl teisės aktų taikymo projektų bei dalyvaujant jų aptarime: 

 • Dėl Lietuvos Respublikos finansų bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymų peržiūrėti mokestines lengvatas pateikta atsakingoms valstybės institucijoms ir Tarpžinybinei ekspertų darbo grupei pozicijos raštu ir/ar per atstovaujančius asmenis:
 • Dėl gyvybės draudimui taikomų gyventojų pajamų mokesčio lengvatų peržiūros ir investicinės sąskaitos modelio įvedimo
 • Dėl gyvybės draudimo įmonėms taikomų pelno mokesčio lengvatų peržiūros
 • Dėl individualios veiklos su pažyma apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu tvarkos peržiūros
 • Dėl pasiūlymų:

Suvienodinti savarankiškai dirbančių asmenų ir dirbančių pagal darbo sutartis socialinio draudimo įmokų „lubas“ (43 VDU >>> 60 VDU)

 • Socialinio draudimo įmokų „lubas“ taikyti visoms asmens pajamoms iš savarankiškos veiklos
 • Suvienodinti savarankiškai dirbančių asmenų ir dirbančių pagal darbo sutartis socialinio draudimo įmokų bazes (->100 proc. apmokestinamųjų pajamų).
 • Sodros įmokų „grindų“ (nedarbo, ligos ir motinystės socialiniam draudimui) įvedimas

 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos projektų:

 • Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimų projekto. Taisyklės reglamentuoja informacijos apie finansines sąskaitas mainus pagal bendrąjį duomenų teikimo standartą (Common Reporting Standard (CRS)).

 Lietuvos banko projektų:

 • Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimo 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 03-23 „Dėl vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto
 • Dėl atnaujintų Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių priedų projektų
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-163 „Dėl Pritarimo pensijų asociacijų dokumentams, nustatytiems Profesinių pensijų kaupimo įstatyme, taisyklių patvirtinimo“ projekto ir Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 03-259 „Dėl Draudimo veiklos ir perdraudimo veiklos licencijavimo taisyklių, Leidimų užsienio valstybės draudimo įmonės filialo ir užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai išdavimo taisyklių ir Įsipareigojimo teikti informaciją formos patvirtinimo“ pakeitimo projekto
 • Dėl Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros tarnybos rašto „Dėl ilgalaikių gyvybės draudimo ir papildomojo savanoriško pensijų kaupimo produktų siūlymo ir reklamos“ projekto
 • Dėl Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorius sprendimo „Dėl Lietuvos banko priežiūros tarnybos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. 241-75 „Dėl finansinių paslaugų reklamos gairių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 03-184 „Dėl Draudimo ir perdraudimo įmonių grupių priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto
 • Dėl gyvybės draudikų pateiktų duomenų apie investicinio gyvybės draudimo produktų atskaitymus ir populiariausių investavimo krypčių rezultatus lentelių projektų
 • Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 lapkričio 15 d. nutarimo Nr.03-234 „Dėl Informacijos apie finansinius produktus teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekus galios projekto
 • Dėl „Tarpusavio draudimo veiklos gairių“ projekto
 • Dėl „Taikių susitarimų instituto Lietuvos banko poveikio priemonių taikymo procedūroje reguliavimo“ projekto
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 03-23 „Dėl vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto
 • Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 03-184 „Dėl Draudimo ir perdraudimo įmonių grupių priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto
 • Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 03-98 „Dėl Draudimo tarpininkų, perdraudimo tarpininkų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų registracijos“ pakeitimo projekto
 • Dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos priimtose Informacinių ir ryšių technologijų saugumo ir valdymo gairėse nustatytų rekomendacijų
 • Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 03-174 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto
 • Dėl Lietuvos banko rašto „Dėl maksimalių rinkos dalyvių įmokų už finansų rinkos priežiūrą dydžių 2022 metais“

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projektų: 

 • Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su Lietuvos bankuparengtų finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme „Fiktyvių įmonių veiklos požymių nustatymo gairių“, padėsiančių nustatyti fiktyvių įmonių veiklos požymius, projekto

Dalyvaujant valstybinių institucijų darbo grupėse, teminiuose renginiuose, susitikimuose ir diskusijose su valstybinių institucijų atstovais svarstant aktulius klausimus, pagal poreikį teikta nuomonė, pastabos ir pasiūlymai:

 • Dalyvauta stebėtojo teisėmis Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komiteto organizuotoje diskusijoje dėl investicinės sąskaitos modelio, kuris leistų gyventojui nemokėti mokesčių iš pajamų, kurias jis gavo investavęs, iki sukauptų lėšų išsiėmimo
 • Dalyvauta susitikime su Lietuvos banko priežiūros tarnyba (toliau – Priežiūra) dėl mokesčių lengvatų gyvybės draudimo kaupiamiesiems produktams peržiūros klausimo (sąsajoje su rengiamu Investicinės sąskaitos modeliu)
 • Dalyvauta Lietuvos banko organizuotame renginyje kuriame Priežiūros atstovai pristatė 2017-2020 m. Lietuvos banko strategijos rezultatus, apžvelgė 2020 m. draudimo sektoriaus situaciją, pristatė 2021 -2024 m. Lietuvos banko strategines kryptis bei aptarė 2021 m. suplanuotus darbus.
 • Dalyvauta Lietuvos banko organizuotame metiniame susitikime su gyvybės draudimo įmonių ir filialų atstovais kuriame Priežiūros atstovai apžvelgė 2020 m. gyvybės draudimo sektoriaus situaciją ir pristatė kylančias ESG rizikas.
 • Dalyvauta Lietuvos banko organizuotame gyvybės draudimo sektoriaus atitikties specialistų susitikime kurio metu buvo detaliai pristatytas klausimynas išsiustas įmonėms prašant jį užpildyti. Aptarta gyvybės draudimo įmonėms būdinga problematika su kuria susiduriama vykdant veiklą.
 • Dalyvauta Priežiūros organizuotame renginyje „Konsultacinis renginys. Vartotojų skundų nagrinėjimas: tendencijos ir įžvalgos“
 • Dalyvauta Priežiūros 2021-09-28 d. organizuotame renginyje „Gyvybės draudimo sektorius: Pinigų plovimo prevencijos atitikties susitikimas“
 • Dalyvauta stebėtojo teisėmis Lietuvos banko ir Lietuvos draudikų asociacijos atstovų diskusijoje „Draudimo paslaugų ir inovacijų jose vizija”
 • Dalyvauta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei „Investuok Lietuvoje“ organizuotame susitikime dėl dirbančių užsieniečių nedirbančių šeimos narių sveikatos draudimo
 • Dalyvauta Tarpinstitucinės tvariųjų finansų koordinavimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos tvariųjų (žaliųjų) finansų veiksmų plano parengimui ir Tvariųjų finansų instituto įsteigimo Lietuvoje galimybių studijos aptarimui, posėdžiuose
 • Dalyvauta Lietuvos banko organizuotame renginyje kuriam Priežiūros atstovai pristatė informacijos atskleidimo reikalavimus pagal ES Reglamentą 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (SFDR) ir jį papildančius techninius standartus (RTS)
 • Dalyvauta susitikime su Priežiūra dėl jų rengiamų pasiūlymų dėl individualios sąskaitos modelio realizavimo šiuo klausimu bendradarbiaujant su Asociacija
 • Dalyvauta Priežiūros organizuotame susitikime su draudimo sektoriaus atstovais dėl ataskaitinių duomenų surinkimo planų
 • Dalyvauta susitikime su nauja Priežiūros vieno iš departamentų vadove aptariant jos prašymu Asociacijos narių pateiktas įžvalgas dėl priežiūros tobulintinų sričių bei bendradarbiavimo sričių. Kartu vadovė pasidalino departamento prioritetais ir vizija
 • Dalyvauta susitikime su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovais aptariant jų poziciją dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatų gyvybės draudimo produktams peržiūros bei pristatant Asociacijos poziciją bei pasiūlymus šiuo klausimu
 • Dalyvauta susitikime su Lietuvos banko valdybos nariu Simonu Krėpšta, atsakingu už finansų rinkos priežiūrą, aptariant aktualiausius gyvybės draudimui klausimus: investicinės sąskaitos modelis ir jo tinkamumas III pensijų kaupimo pakopos produktams (investicinis gyvybės draudimas ir III pakopos PF) ir su tuos susiję kiti klausimai, mokestinės aplinkos keitimas, įmonių finansinis stabilumas ir pan. 

Teikiant valstybės institucijų prašymu žodinę ir rašytinę įvairią informaciją ir nuomonę bendraisiais gyvybės draudimo įmonių veiklos, gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo veiklos klausimais bei nuomonę dėl šios veiklos aplinką reglamentuojančių įstatymų bei kitų norminių aktų ir jų projektų nuostatų traktavimo ir poveikio verslui:

 • Priežiūrai dėl finansų rinkos dalyvių ir asociacijų poreikių bei lūkesčių 2022 m. numatomų konsultacinių renginių temoms finansų rinkos priežiūros ir reguliavimo srityje
 • VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui dėl PP/TF prevencijos mokymų poreikio
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl informacijos apie asmenis, priklausantys 65-75 m. amžiaus grupei, gaunančius anuitetų išmokas, paskirtas iki 2020 m. liepos mėnesio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos prašymu siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. pavedimą (Protokolo Nr. 11) iki 2021 m. gruodžio 31 d. iš esmės peržiūrėti Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 647 ,,Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ (toliau –Aprašas), ir parengti reikiamus Aprašo pakeitimus, kad būtų tinkamai įgyvendintos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 6 dalies nuostatos
 • Priežiūrai dėl investicinės sąskaitos modelio pateikta jų prašyta informacija. Per susitikimą su Priežiūra aptarta jau surinkta informacija ir parengti atsakymai. Pagal pasitarimo rezultatus Priežiūrai pateikta papildoma informacija

Teikiant paklausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl teisės aktų ir kitų informacinio pobūdžio dokumentų taikymo, įvairių projektų eigos, susitikimų organizavimo ir pan., :

 • Dėl papildomos informacijos apie naują PRIIPs reguliavimą Priežiūrai
 • Dėl asmens duomenų gavimo ir tvarkymo aktualių klausimų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
 • Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos konsultacijos organizuojant susitikimą
 • Dėl Tvarių (žalių) finansų direktyvos įgyvendinimo klausimų Priežiūrai

Organizuojant problemų aptarimą ir diskusijas Asociacijos Valdyboje, visuomeniniuose struktūriniuose padaliniuose, projektų grupėse bei kituose narių atstovų teminiuose pasitarimuose, susirašinėjant, imantis reikiamų priemonių dėl vienodo ir tinkamo teisės aktų reikalavimų gyvybės draudimo versle taikymo, pasiūlymų keisti teisės aktus rengimo. Asociacijos valdymo tobulinimo :

 • Dėl Naudojimosi elektroninės dokumentų valdymo sistemos informacijos ištekliais ir paslaugomis taisyklių patvirtinimo
 • Dėl kaupiamojo gyvybės draudimo išmokos paveldėjimo tvarkos mirus vienam iš sutuoktinių
 • Dėl rinkos dalyvių praktikos, draudžiant imigrantus ir emigrantus
 • Dėl Tvarių (žalių) finansų direktyvos įgyvendinimo klausimų
 • Dėl Elektroninės dokumentų saugyklos sukūrimo: apimties identifikavimu, sutarčių pasirašymo, dokumentų skaitmenizavimo ir archyvavimo, vartotojų prijungimo bei tolimesnio Elektroninės dokumentų saugyklos tobulinimo
 • Dėl veiksmų po Asociacijos biuro atsisakymo: Asociacijos buveinės registravimu, duomenų registruose keitimu, darbo iš namų organizavimu
 • Dėl Lietuvos banko ginčų sprendimo praktikos dėl tinkamo klientų supažindinimo su draudimo sąlygomis
 • Dėl Lietuvos banko priežiūrinio darbo organizavimo pokyčių
 • Dėl (analogiško Lietuvos draudikų asociacijos iniciuotam) renginio „Draudimo paslaugų ir inovacijų jose vizija“ organizavimo
 • Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizuotų viešųjų konsultacijų su viešųjų pirkimų sistemos dalyviais dėl viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo
 • Dėl „Kliento“ sąvokos apibrėžimo draudimo santykiuose pinigų plovimo prevencijos kontekste
 • Dėl LR civilinio kodekso ir susijusių įstatymų pakeitimų, kuriais ketinama įteisinti „pašto dėžutę“
 • Dėl įstatymų pakeitimų projektų sveikatos duomenų gavimo, teikimo ir tvarkymo klausimais
 • Dėl mokesčių lengvatos susigrąžinimo tarp sutuoktinių
 • Dėl duomenų apie teistumą tvarkymo teisinio pagrindo
 • Dėl genetinės informacijos tvarkymo
 • Dėl susitikimų su atsakingomis valstybės institucijomis organizavimo
 • Dėl tinkamo kliento informavimo apie nedraudžiamuosius įvykius
 • Dėl parengtų pasiūlymų Lietuvos Respublikos finansų ministerijai variantų prioriteto ir apimties

Dalyvauta Lietuvos verslo konfederacijos / ICC (toliau LVK) veikloje (pvz.: rengiant LVK pozicijas, nuomones, pastabas bei pasiūlymus dalyvaujant susitikimuose, komisijų veikloje ir kt.), pvz.:

 • Dalyvauta susitikimuose su ministrais. 2021 m. vasario mėnesį dalyvauta LVK organizuotuose susitikimuose su Socialinės apsaugos ir darbo, Ekonomikos ir inovacijų bei finansų ministrėmis kurių metu buvo paliesti aktualūs klausimai
 • Dalyvauta parengiant LVK paklausimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai projektą „Dėl kaukių dėvėjimo darbo vietose“
 • Dalyvauta 2021 m. sausio ir vasario mėnesiais LVK Mokesčių darbo grupės veikloje. Pateikti pasiūlymai į LVK raštus LR finansų ministerijai dėl mokestinių lengvatų peržiūros
 • Dalyvauta 2021-04-16 d. LVK pasitarime dėl susitikimo su Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi organizavimo, išsakyta nuomonė kokius Asociacijai aktualius klausimus jam pateikti (dėl požiūrio į investicinės sąskaitos modelį ir aktualius mokestinius klausimus). Įvykusiame susitikime, be apsikeitimo nuomonėmis ir pozicijomis, paprašyta diskusijos su Lietuvos banku kuriame galima būtų aptarti kiek investicinė sąskaita tiktų kaupiamiesiems gyvybės draudimo produktams. Ir nors pirmininkas liko prie savo pozicijos mokesčių lengvatų klausimu, jo paprašyta paremti bent dėl status skvo išlaikymo senoms sutartims

Bendradarbiauta su finansų ir draudimo rinkos dalyvius vienijančiomis bei kitomis asociacijomis (apsikeitimas informacija, veiksmų derinimas, bendra pozicija ir/ar atstovavimas aktualiais klausimais): Lietuvos draudikų asociacija, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija, Draudimo brokerių rūmais, o taip pat su Lietuvos laisvosios rinkos institutu (toliau – LLRI), Asociacija “Investors’ Forum” VŠĮ Draudimo ir rizikos valdymo institutu ir kt., pvz.:

 • Dėl Draudikų elgesio kodekso, kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 40 str., parengti kartu suLietuvos draudikų asociacija
 • Dėl kritinių ligų įmokos (ar išmokos) papildomame savanoriškame sveikatos draudime apmokestinimo/neapmokestinimo bendradarbiaujant su Lietuvos draudikų asociacija
 • Dėl komunikacijos ir bendradarbiavimo kaupimo pensijai II ir III pakopose klausimais su Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija
 • Dėl atsakymo į Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos klausimą susijusį su pensijų anuitetais: kokio amžiaus žmonės dažniausiai atėjo jo pirkti (ar pensijų anuitetą pirko vos tik sulaukus senatvės pensijos amžiaus, ar kur kas vėliau)
 • Dėl investicinės sąskaitos modelio su Lietuvos bankų asociacija ir Asociacija “Investors’ Forum”
 • Dėl Lietuvos finansų sektoriaus ataskaitinių duomenų surinkimo pertvarkos su Lietuvos draudikų asociacija
 • Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymų suvienodinti savarankiškai dirbančių asmenų ir dirbančių pagal darbo sutartis socialinio draudimo įmokų. Buvo sutarta, kad ekspertų darbo grupės posėdyje šiuo klausimu pasisakys LVK ir LLRI atstovai. Jiems pateikta reikalinga informacija
 • Dėl LVK atstovų susitikimui su Premjere Ingrida Šimonyte, kuris įvyko 2021-10-29 d., jiems parengta ir pateikta reikiama informacija
 • Dėl Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos rengiamų pasiūlymų ekspertų darbo grupei dėl lengvatų keitimo vieno iš pasiūlymų – dėl lengvatos III pakopos pensijų įmokai atsisakymo pateikti argumentai atsisakyti tokio pasiūlymo, tarp jų, kad keliamas klausimas dėl tiesiogiai investuojančių gyventojų nevienodų verslo sąlygų bus išspręstas per investicinės sąskaitos modelį

Teikta nariams nuomonei, pastaboms, susipažinimui ir panaudojimui aktuali teisinė ir kita informacija, :

 • Pateikta aptarimui Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komitete įvykusios diskusijos metu LR finansų ministerijos pristatytas Investicinės sąskaitos modelis
 • Pateikta aptarimui informacija apie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rengiamą investicinės sąskaitos modelį, kuris leistų gyventojui nemokėti mokesčių iš pajamų, kurias jis gavo investavęs, iki jų išsiėmimo iš sąskaitos
 • Pateikta aptarimui Tarpinstitucinės mokesčių lengvatų peržiūros ekspertų grupės susitikimuose numatytus svarstyti aktualius klausimus ir jų medžiagą
 • Pateikti atsakingų darbo ir projektų grupių peržiūrai viešai paskelbti galimai aktualūs LR įstatymų pakeitimų ir papildymo projektai
 • Pateiktas Lietuvos banko raštas „Dėl skundų nagrinėjimo rezultatų vertinimo“, kuriame įvardinami nustatyti skundų nagrinėjimo rezultatų vertinimo proceso tobulintini aspektai ir geros praktikos pavyzdžiai
 • Pateikti viešai paskelbti Lietuvos Respublikos Seime parengti pavasario ir rudens sesijų darbų programų projektai, paprašant pasižiūrėti ir įvertinti kurie klausimai yra prioritetiniai, ką dar reikės stebėti
 • Pateiktas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštas „Dėl grįžtamojo ryšio teikimo“
 • Pateikta Lietuvos banko parengta „Finansų rinkos dalyvių atliekamų visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimų apžvalga“
 • Pateiktas Lietuvos banko „Kvietimas į konsultaciją dėl nuotolinio tapatybės nustatymo gairių projekto“
 • Pateiktas LVK persiustas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsakymas į klausimą „Dėl privalomo darbuotojų testavimo“
 • Pateiktas LVK persiustas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsakymas į klausimą „Dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose“
 • Pateikta valstybės institucijų, verslo organizacijų, advokatų kontorų aktuali informacija ir patarimai verslui kitais COVID-19 klausimais
 • Pateikta LVK informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasitarimą su verslo organizacijų atstovais, kuriame buvo aptarti klausimai, susiję su privačiu vartojimu per įmones
 • Pateiktas LVK prašymas informuoti su kokiomis problemomis viešųjų pirkimų srityje susiduriama. Turint pastebėjimų ir komentarų dėl galiojančio viešųjų pirkimų reguliavimo, ar bendrai nusiskundimų dėl viešųjų pirkimų tvarkos prašyta juos pateikti LVK.
 • Pateikta Priežiūros informacija dėl Europos komisijos prašymo išreikšti savo nuomonę pridėtame klausimyne dėl Direktyvos 2002/65/EC (Distance marketing of consumer financial services (DMFSD)) peržiūros
 • Pateikta Priežiūros informacija, kad vyksta bendra Europos priežiūros institucijų (EPI) konsultacija dėl PRIIPs reglamento prašant pagal galimybes sudalyvauti kvietime teikti informaciją ir pateikti EPI savo nuomonę įskaitant praktinį esamo pagrindinės informacijos dokumento (PID) taikymą
 • Pateikta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Europos Komisijos paskelbtą viešąją konsultaciją dėl bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose. Kviečiama dalyvauti viešojoje konsultacijoje
 • Pateiktas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtą teisės aktų paketas, susijęs su tvariomis investicijomis
 • Pateikta iš EESRK – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto gauta jų priimta nuomonė dėl Tvarių finansų strategijos
 • Pateikta iš Priežiūros atsiusta informacija, gauta iš Europos Komisijos, susijusia su tvariaisiais finansais (du deleguotieji reglamentai kurie dar nebuvo įsigalioję)
 • Pateiktas iš LVK gautas ES Taksonomijos reglamentas – Tvarių investicijų platformos pasiūlymai techninės analizės kriterijams Taksonomijos reglamente nustatytoms sritims
 • Pateiktos iš Priežiūros gautos „Mokumas 2: informacijos ir ryšių technologijų saugumo ir valdymo gairės (EIOPA-BoS-20/600)“
 • Pateikta iš Priežiūros gauta informacija „EIOPA konsultuojasi dėl techninių atidėjinių skaičiavimo gairių pakeitimų“
 • Pateikti iš Priežiūros gauta informacija apie kitus Europos Komisijos paskelbtus pasiūlymus dėl „Mokumas II” peržiūros
 • Pateikta iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gautas prašymas pateikti nuomonę dėl EK paskelbtų pasiūlymų dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/138/EB dėl proporcingumo, priežiūros kokybės, ataskaitų teikimo, ilgalaikių garantijų priemonių, makrolygio rizikos ribojimo priemonių, tvarumo rizikos, grupės ir tarpvalstybinės priežiūros ir dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria sukuriamas gaivinimo ir pertvarkymo mechanizmas draudimo ir perdraudimo įmonėms ir pakeičiamos Direktyvos 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2009/138/EB, (ES) 2017/1132 ir Reglamentai (ES) 1094/2010 ir (ES) 648/2012
 • Pasidalinta Lietuvos banko pateikta informacija dėl Draudimo gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos, kuriuose valstybės kviečiamos išsakyti preliminarią poziciją dėl pasiūlymų. Taip pat gautais detaliais klausimynais dėl šios direktyvos ir Mokumas II direktyvos peržiūros surinkti pozicijoms ir pastaboms pagal kiekvieną straipsnį, kurį reikia užpildyti

Rinkta ir ruošta informacija apie Lietuvos Respublikos gyvybės ir sveikatos draudimo rinkos padėtį, draudimo veiklos ir draudimo produktų ypatybes, paslaugų teikimo sąlygas, bei praktiką, pateikiant tai Asociacijos nariams bei panaudojant Asociacijos rengiamuose raštuose, dalyvaujant diskusijose su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir žiniasklaidos priemonėmis.

Teikta Asociacijos nariams turima informacija apie kitų šalių ar Lietuvos Respublikos institucijų organizuojamus mokymus, seminarus, konferencijas, apklausas bei kitus renginius ir priemones, pvz.:

 • Pateiktas kvietimas į Latvijos draudikų asociacijos 2021 m. rugsėjo 23 d. organizuojamą “XVIII tarptautinę konferenciją“Insurance and Reinsurance in the Baltics”
 • Pateikta informacija apie Europos Komisijos organizuojamą webinarą Open Insurance tema
 • Pateiktas kvietimas į VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro organizuojamus mokymus „STR: kokybė, grįžtamasis ryšys ir praktiniai pavyzdžiai“
 • Pateiktas Lietuvos banko kvietimas į organizuojamą renginį tema „Informacinių ir ryšių technologijų bei saugumo rizikos valdymo reikalavimai“
 • Pateiktas Lietuvos banko kvietimas į konsultacinį renginį „Pokalbių su klientais garso įrašų kokybės kriterijai“
 • Pateiktas pakvietimas į Lietuvos Respublikos Prezidentūroje organizuojamą susitikimą/apskrito stalo diskusiją „Lietuvos prioritetai įgyvendinant Europos Sąjungos tvarių ir skaitmeninių finansų strategijas“
 • Pateikta informacija apie Lietuvos banko organizuojamą renginį, susijusį su informacijos apie tvarias investicijas atskleidimu
 • Pateikta kvietimas į renginį „Lietuvos prioritetai įgyvendinant Europos Sąjungos tvarių ir skaitmeninių finansų strategijas”_03/09/2021
 • Pateikta įvertinimui LVK informacija dėl teisės aktų nustatančių privalomą notarinį patvirtinimą peržiūros
 • Pateikta žiniai Priežiūros informacija apie EIOPA paskelbtą viešą konsultaciją dėl planuojamų veiksmų didesnės investicinio gyvybės draudimo produktų vertės linkme  

Organizuota ir/ar dalyvauta viešųjų ryšių priemonėse: spaudos konferencijoje, televizijos reportažuose, Asociacijos inicijuotuose straipsniuose spaudoje, pranešimuose spaudai, teikiant komentarus. Reguliariai atnaujinamoje informacijoje Facebook profilyje išreikšta Asociacijos (-ų) pozicija, visuomenę informuojant bei šviečiant apie gyvybės ir sveikatos draudimo, pensijų kaupimo teikiamas galimybes bei atkreipiant valstybės institucijų dėmesį į spręstinas problemas, rengiamų sprendimų ar pasisakymų įtaką verslui.  

 1. Ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai lieka tie patys, bus tęsiami pradėti darbai, o kokie dar darbai bus planuojami atlikti 2022 metais priklausys nuo valstybės institucijų darbų ir kitų išorinių veiksnių.  

Asociacijos narių skaičius 2021 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos narių skaičius 2021 metų gruodžio 31 dieną – 8 (aštuoni). 

Asociacijos metinė finansinė ataskaita

Nustatyta tvarka atlikta Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija) pateiktų dokumentų ir finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. Balansas, 2021 m. Veiklos rezultatų ataskaita ir pirminių apskaitos dokumentų duomenys, revizija.

2022 m. kovo 4 d. Revizoriaus ataskaitoje Asociacijos nariams nurodyta, kad finansinės atskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Asociacijos 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos ir atskaitomybės tvarką reglamentuojančius teisės aktus.

Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius 2021 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijoje 2021 m. gruodžio 31 dieną dirbo 2 samdomi darbuotojai : Asociacijos prezidentas ir Asociacijos vyriausioji finansininkė (0,25 etato).

Prezidentas Artūras Bakšinskas