Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 2020 metų veiklos ataskaita

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 2020 metų veiklos ataskaita

Informacija apie Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau- Asociacijos) veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus 

 1. Siekta optimalių teisinių, informacinių ir kitų sąlygų Lietuvoje vystytis ir plėtotis gyvybės draudimo įmonių verslui bei atskiroms gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rūšims, draudimo tarpininkavimo bei perdraudimo operacijoms:

Atliekant aktualiausių Europos Komisijos ir kitų ES institucijų pasiūlymų svarstymo, priėmimo ir realizavimo eigos stebėseną bei imantis reikiamų veiksmų:

 • Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
 • 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto „Draudimo sutartys“ (17-asis TFAS)
 • Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) prašymo atsakyti į pateiktus klausimus dėl 17 TFAS „Draudimo sutartys“
 • Europos Komisijos iniciatyvos ir viešos konsultacija tvariųjų finansų srityje

Teikiant nuomonę, pastabas, pasiūlymus, klausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl pirminei nuomonei ar derinimui pateiktų: Lietuvos Respublikos (toliau- LR) įstatymų ar jų pakeitimų bei papildymų įstatymų projektų bei dalyvaujant jų aptarime:

 • Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 
 • LR draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2, 17, 30, 39, 64, 95, 98 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 711, 741ir 951 straipsniais įstatymo projekto 

Analizuojant viešai skelbiamus Lietuvos Respublikos (toliau- LR) įstatymų projektus, įvertinanti jų įtaką Asociacijos narių veiklai, sekant jų eigą ir pagal poreikį patiems ar su kitomis verslo struktūromis arba per jas imantis aktyvių veiksmų: Civilinio kodekso, Draudimo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo, Pelno mokesčio, Gyventojų pajamų mokesčio, Mokesčio finansų įstaigoms, Finansų rinkos dalyvių mokesčio, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, Lobistinės veiklos, Vartotojų teisių gynimo, Darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo, Asociacijų, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo, Sveikatos draudimo, bei kitų). Ypatingas dėmesys skirtas:

 • LR lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projektui (XIIIP-3051) 
 • LR darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projektui XIIIP-2705 ir jį lydinčių Įstatymų projektams Nr. XIIIP-2706, XIIIP-2707 ir XIIIP-2708 
 • LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. 1007 6, 182 ir 27 straipsnių pakitimo projektui (Nr. XIIIP-3953)
 • Dėl Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 2, 3, 7, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui (XIIIP-4924)
 • Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 naujos redakcijos projektui (XIIP-4949)
 • LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui (XIIIP-4871) 

Teikiant nuomonę, pastabas, pasiūlymus, klausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl pirminei nuomonei ar derinimui pateiktų bei viešoms konsultacijoms paskelbtų valstybės valdymo institucijų teisės aktų ar jų pakeitimų bei papildymų projektų, gairių, išaiškinimų, pozicijų, pasiūlymų, koncepcijų dėl teisės aktų taikymo projektų bei dalyvaujant jų aptarime:

 • LR Vyriausybės nutarimo projektų: 
 • Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą“ pakeitimo ( naujos redakcijos) projekto (Nr. 19-11620)
 • Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1762 „Dėl Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” projekto
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos projektų:
 • Dėl raštų projektų kuriais paaiškinamas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 14 ir 14-1 punktuose numatytų lengvatų darbdavio darbuotojo naudai mokamoms įmokoms į III pakopos pensijų fondus taikymas
 • Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių projekto
 • Lietuvos banko projektų:
 • Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimo 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto bei naujai parengto Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo gairių projekto
 • Dėl prielaidų, naudotinų prognozuojamiems IGD investicinės veiklos rezultatams apskaičiuoti, standartizavimo
 • Dėl Investicinio gyvybės draudimo investavimo krypčių valdymo praktikos analizės projekto
 • Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 03-91 „Dėl informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto 
 • Dėl gyvybės draudikų pateiktų duomenų apie investicinio gyvybės draudimo produktų atskaitymus ir populiariausių investavimo krypčių rezultatus apibendrinimo projekto
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Informacijos apie finansinius produktus teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto
 • Dėl maksimalių rinkos dalyvių įmokų už finansų rinkos priežiūrą dydžių 2021 metais
 • Dėl ilgalaikių gyvybės draudimo ir papildomojo savanoriško pensijų kaupimo produktų siūlymo ir reklamos
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu aprašo patvirtinimo” projekto
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Informacijos apie finansinius produktus teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto 
 • Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos projektų: 
 • Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-240 „Dėl Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto
 • Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1V-701 „Dėl Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo ir Informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto 

Dalyvaujant valstybinių institucijų darbo grupėse, teminiuose renginiuose, susitikimuose ir diskusijose svarstant aktulius klausimus, pagal poreikį teikta nuomonė, pastabos ir pasiūlymai:

 • Dalyvauta Priežiūros 2020-02-19 d. susitikime dėl prielaidų, naudotinų prognozuojamiems IGD investicinės veiklos rezultatams apskaičiuoti, standartizavimo
 • Dalyvauta Lietuvos banke 2020-02-25 d. organizuotame LB Priežiūros tarnybos (toliau – Priežiūra) veiklos planų pristatyme
 • Dalyvauta Priežiūros 2020-09-16 d. organizuotame susitikime „Gyvybės draudimo sektorius: Pinigų plovimo prevencijos atitiktis“
 • Dalyvauta Priežiūros 2020-11-13 d. renginyje pristatant LB finansų rinkos priežiūros tarnybos struktūrinius pokyčius bei veiklos prioritetus 

Teikiant valstybės institucijų prašymu žodinę ir rašytinę įvairią informaciją ir nuomonę bendraisiais gyvybės draudimo įmonių veiklos, gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo veiklos klausimais bei nuomonę dėl šios veiklos aplinką reglamentuojančių įstatymų bei kitų norminių aktų ir jų projektų nuostatų traktavimo ir poveikio verslui:

 • Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos rašto Dėl finansų rinkos dalyvių konsultacijų ir mokymų poreikio 2020 m.
 • Dėl informacijos pateikimo Priežiūrai sutarčių nutraukimo, stabdymo ir pan. klausimais
 • Dėl finansų rinkos dalyvių konsultacijų ir mokymų poreikio 2021 m.  

Teikiant paklausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl teisės aktų ir kitų informacinio pobūdžio dokumentų taikymo, įvairių projektų eigos, susitikimų organizavimo ir pan., : 

 • Kreiptasi į Priežiūrą dėl užpildyto klausimyno apie finansų rinkos dalyvių prisiimamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką bei vidaus kontrolės procedūras pateikimo nukėlimo
 • Pateikti VMI du paklausimai dėl informacijos teikimo pagal LR mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnį
 • Pateiktas VMI paklausimas Dėl naujos gyventojų pajamų deklaracijos formos (GPM311)
 • Kreiptasi į Priežiūrą dėl mokymų „Draudiko visos veiklos vertinimas: kaip tinkamai identifikuoti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas“
 • Pateikti aktualūs klausimai Priežiūrai dėl Pinigų plovimo prevencijos nuostatų taikymo

Organizuojant problemų aptarimą ir diskusijas Asociacijos Valdyboje, visuomeniniuose struktūriniuose padaliniuose, projektų grupėse bei kituose narių atstovų teminiuose pasitarimuose, susirašinėjant, imantis reikiamų priemonių dėl vienodo ir tinkamo teisės aktų reikalavimų gyvybės draudimo versle taikymo, pasiūlymų keisti teisės aktus rengimo. Asociacijos valdymo tobulinimo, : 

 • Dėl LR sporto ir kūno kultūros įstatymo naujosios redakcijos
 • Dėl Asociacijos darbo organizavimo tobulinimo
 • Dėl veiksmu poreikio nuraminant klientus
 • Dėl Asociacijos reguliacinio pobūdžio dokumentų naikinimo ir keitimo
 • Dėl draudimo įmonių veiksmų tais atvejais, kai įvyksta draudžiamasis įvykis (mirtis), baigiasi sutarties terminas ir niekas nesikreipia dėl išmokos
 • Dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo
 • Dėl kaupiamojo GD išmokos paveldėjimo tvarkos mirus vienam iš sutuoktinių
 • Dėl įmokų deklaravimo tarp sutuoktinių tvarkos
 • Dėl rinkos dalyvių praktikos, draudžiant imigrantus ir emigrantus
 • Dėl Tvarių (žalių) finansų direktyvos įgyvendinimo klausimų
 • Dėl aptarimo kaip Covid-19 atvejai numatyti draudimo taisyklėse
 • Dėl elektroninės dokumentų saugyklos sukūrimo ir dokumentų skaitmenizavimo ir archyvavimo parengimo
 • Dėl 2020 m. viešųjų ryšių ataskaitos ir užduoties 2021 metams parengimo
 • Dėl naujos redakcijos Asociacijos Valdybos darbo reglamento, Asociacijos vidaus darbo reglamento, Susitarimo dėl darbo sąlygų ir darbo priemonių naudojimo darbuotojui darbo funkcijas atliekant nuotoliniu būdu parengimo ir patvirtinimo
 • Dėl veiksmų susijusių su Asociacijos biuro atsisakymu, Asociacijos buveinės registravimu, dokumentų ir turto inventorizavimu, perdavimu, nurašymu, pardavimu, bei naikinimu
 • Dėl Lietuvos banko viešos konsultacijos su finansų rinkos dalyviais, kaip tobulinti ataskaitinių duomenų teikimą
 • Dėl ginčų sprendimo praktikos aptarimo su Priežiūra poreikio
 • Dėl LR civilinio kodekso pakeitimų (vienos el. pristatymo dėžutės)
 • Dėl įmokos už kitą asmenį (kito asmens naudai) kai mokėtojas nėra gyvybės draudimo sutarties šalis

Dalyvauta Lietuvos verslo konfederacijos / ICC (toliau LVK) veikloje (pvz.: rengiant LVK pozicijas, nuomones, pastabas bei pasiūlymus dalyvaujant susitikimuose, komisijų veikloje ir kt.) bei LVK strateginėje sesijoje – kūrybinėse dirbtuvėse (naujos struktūros ir darbo organizavimo modeliavimas)

Bendradarbiauta su finansų ir draudimo rinkos dalyvius vienijančiomis bei kitomis asociacijomis (apsikeitimas informacija, veiksmų derinimas, bendra pozicija ir/ar atstovavimas aktualiais klausimais): Lietuvos draudikų asociacija, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija, Draudimo brokerių rūmais, o taip pat su Lietuvos laisvosios rinkos institutu, VŠĮ Draudimo ir rizikos valdymo institutu, pvz.:

 • Dėl Draudikų elgesio kodekso, kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 40 str. parengti kartu suLietuvos draudikų asociacija
 • Dėl komunikacijos ir bendradarbiavimo kaupimo pensijai klausimais su Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija atstovais
 • Dėl kritinių ligų įmokos (ar išmokos) Papildomame savanoriškame sveikatos draudime apmokestinimo/neapmokestinimo bendradarbiaujant su Lietuvos draudikų asociacija
 • Dėl Asociacijos pasiūlymų LVK pozicijai formuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą  

Bendradarbiauta su užsienio šalių draudimo organizacijomis pagal jų paklausimus ir pasiūlymus (Danijos, Latvijos, Austrijos).  

Teikta nariams nuomonei, pastaboms, susipažinimui ir panaudojimui aktuali teisinė ir kita informacija, :

 • Pateikta LVK informacija dėl: raginimų valdžios institucijas kartu ieškoti optimalių pagalbos verslui priemonių, siekiant kuo labiau sumažinti neigiamus COVID-19 padarinius šalies ekonomikai ir įmonių konkurencingumui; dėl rekomendacijų darbdaviams organizuoti veiklą; dėl aktualios informacijos ir patarimų verslui dėl COVID-19; dėl force majeure ir sutartinių prievolių vykdymo; dėl žiniasklaidos palaikymo; dėl kvietimo prisidėti prie COVID-19 paramos fondo; dėl LVK prezidento kreipimosi dėl paramos medikams; dėl informacijos LVK nariams, kurie nori žinoti apie ES fondų skiriamas lėšas Lietuvai ir kurie dar nėra LVK ES investicijų grupės nariai; dėl sankcijų netaikymo už sutartinių prievolių nevykdymą karantino metu ir kt.
 • Pateikta aptarimui informacija apie LR finansų ministerijos rengiamą investicinės sąskaitos modelio, kuris leistų gyventojui nemokėti mokesčių iš pajamų, kurias jis gavo investavęs, iki jų išsiėmimo iš sąskaitos
 • Pateikti atsakingų darbo ir projektų grupių peržiūrai viešai paskelbti galimai aktualūs įstatymų pakeitimų ir papildymo projektai
 • Pateiktos Lietuvos banko paskelbtos studijos (KYC procesas ir nuotolinis tapatybės nustatymas
 • Pateikta valstybės institucijų, verslo organizacijų, advokatų kontorų aktuali informacija ir patarimai verslui COVID-19 klausimu
 • Pateiktas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viešosioms konsultacijoms paskelbtas „Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gairių“ projektas
 • Pateiktas LVK prašymas kiekvienai asociacijai pateikti 3-5 Jums aktualiausius konkrečius pasiūlymus, kuriuos LVK galėtų įtraukti į LVK siūlymų politinėms partijoms/naujosios Vyriausybės programai paketą. Taip pat paprašyta susipažinti ir informuoti LVK apie asociacijoms aktualius projektus, kad jie galėtų efektyviau vykdyti šių projektų monitoringą rudenį
 • Pateiktas viešai paskelbtas LR Seime parengtas pavasario sesijos darbų programos projektas paprašant pasižiūrėti ir įvertinti kurie klausimai yra prioritetiniai, ką dar reikės stebėti
 • Pateiktas viešai paskelbtas LR Seime parengtas rudens sesijos darbų programos projektas paprašant pasižiūrėti ir įvertinti kurie klausimai yra prioritetiniai, ką dar reikės stebėti
 • Pateikta įvairi LR krašto apsaugos ministerijos informacija Kibernetinio saugumo klausimais nuomonei ir reagavimui
 • Pateikta Priežiūros informacija Dėl pranešimų, teikiamų automatinėmis ryšio priemonėmis
 • Pateikta informacija apie Registrų Centro paslauga „Keičiu gyvenamąją vietą“
 • Pateiktas Finansų studijų krypties aprašo projektas parengtas Studijų kokybės vertinimo centro pasiūlant pagal poreikį pateikti pastabas
 • Pateikta Priežiūros informacija ir paklausimas Dėl įgaliotųjų konsultantų veiklos reguliavimo
 • Pateiktas kvietimas dalyvauti LVK ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIMIN) rengiamame nuotoliniame susitikime, skirtame aptarti ES teisėkūros iniciatyvas pramonės ir skaitmeninimo srityse
 • Pateikta FNTT informacija Dėl atlikto Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo
 • Pateikta Priežiūros informacija apie EIOPA dokumentus dėl COVID-19
 • Pateikta Priežiūros informacija dėl Europos bankininkystės institucijos parengtų gairių
 • Pateikta Priežiūros informacija dėl Europos Komisijos paskelbtos viešosios konsultacijos Dėl Nefinansinės atskaitomybės direktyvos peržiūros
 • Pateikta Priežiūros informacija apie EIOPA pareiškimą dėl priežiūros lūkesčių, susijusių su produktų priežiūros ir valdymo reikalavimais

Rinkta ir ruošta informacija apie LR gyvybės ir sveikatos draudimo rinkos padėtį, draudimo veiklos ir draudimo produktų ypatybes, paslaugų teikimo sąlygas, bei praktiką, pateikiant tai Asociacijos nariams bei panaudojant Asociacijos rengiamuose raštuose, dalyvaujant diskusijose su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir žiniasklaidos priemonėmis.

Teikta Asociacijos nariams turima informacija apie kitų institucijų organizuojamus mokymus, seminarus, konferencijas, apklausas bei kitus renginius ir priemones.  

Organizuota ir/ar dalyvauta viešųjų ryšių priemonėse: spaudos konferencijoje, televizijos reportažuose, Asociacijos inicijuotuose straipsniuose spaudoje, pranešimuose spaudai, teikiant komentarus. Reguliariai atnaujinamoje informacijoje Facebook profilyje išreikšta Asociacijos (-ų) pozicija, visuomenę informuojant bei šviečiant apie gyvybės ir sveikatos draudimo, pensijų kaupimo teikiamas galimybes bei atkreipiant valstybės institucijų dėmesį į spręstinas problemas, rengiamų sprendimų ar pasisakymų įtaką verslui.  

 1. Ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai lieka tie patys, bus tęsiami pradėti darbai, o kokie dar darbai bus planuojami atlikti 2021 metais priklausys nuo valstybės institucijų darbų ir kitų išorinių veiksnių.  

Asociacijos narių skaičius 2020 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos narių skaičius 2020 metų gruodžio 31 dieną – 8 (aštuoni). 

Asociacijos metinė finansinė ataskaita

Nustatyta tvarka atlikta Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija) pateiktų dokumentų ir finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. Balansas, 2020 m. Veiklos rezultatų ataskaita ir pirminių apskaitos dokumentų duomenys, revizija.

2020 m. kovo 23 d. Revizoriaus ataskaitoje Asociacijos nariams nurodyta, kad finansinės atskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Asociacijos 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos ir atskaitomybės tvarką reglamentuojančius teisės aktus.

Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius 2020 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijoje 2020 m. gruodžio 31 dieną dirbo 2 samdomi darbuotojai : Asociacijos prezidentas ir Asociacijos vyriausioji finansininkė (0,25 etato).

 

Prezidentas Artūras Bakšinskas