Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos valdybos darbo reglamentas

Patvirtinta:

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos valdybos

2020-12-10 d. posėdžio protokolu Nr. 108

 

LIETUVOS GYVYBĖS DRAUDIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJOS

VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

  1. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija) valdyba (toliau – Valdyba) sudaroma ir veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo nutarimais, Vidaus darbo reglamentu bei šiuo Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos valdybos darbo reglamentu (toliau – Reglamentas).

1.2. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, vadovaujantis Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų. Jos sudarymo tvarką, įgaliojimus, teises ir pareigas nustato Asociacijos įstatai. Valdybos darbo tvarką nustato šis Reglamentas kuris privalomas visiems Valdybos nariams.

1.3. Valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir nutarimų priėmimu, taip pat bendra atsakomybe visuotiniam narių susirinkimui už priimtų nutarimų pasekmes.

1.4. Valdyba, renkama 4 metų laikotarpiui. Valdybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais.

1.5. Valdyba savo veiklą pradeda įsigaliojus visuotinio narių susirinkimo nutarimui, kuriuo ji buvo paskirta. Valdyba atlieka savo funkcijas Asociacijos įstatuose nustatytą laiką arba iki bus paskirta ir pradės savo veiklą nauja Valdyba. Asociacijos likvidavimo atveju Valdybos įgaliojimai nutrūksta nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos. Valdybą gali atšaukti visuotinis narių susirinkimas.

  1. Valdybos sudarymo ir atšaukimo tvarka

2.1. Valdybą, terminui iki jos atšaukimo ar naujos sudėties patvirtinimo, renka Visuotinis narių susirinkimas iš Asociacijos narių atstovų Asociacijos įstatuose nustatyta tvarka:

2.1.1. Kiekvienas Asociacijos narys į Valdybą pateikia po vieną kandidatą. Valdybos sudėtis patvirtinama balsuojant už visą kandidatų sąrašą.

2.1.2. Sprendimas priimamas Asociacijos įstatų 29 punkte nustatyta tvarka (Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių. Sprendimas priimamas ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime atstovų balsų).

2.1.3. Visuotiniam narių susirinkimui nepatvirtinus Valdybos sudėties, yra formuojamas naujas kandidatų sąrašas 2.1.1 punkte nustatyta tvarka.

2.2. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę prieš terminą atšaukti visą Valdybą ar bet kurį jos narį ir patvirtinti naują Valdybos sudėtį.

2.3. Valdybos nariai turi teisę atsistatydinti iš pareigų, apie tai raštu įspėję Valdybą prieš mėnesį. Tokiu atveju Valdyba per tris savaites nuo Valdybos nario pasitraukimo privalo sušaukti neeilinį Visuotinį narių susirinkimą ir patvirtinti naują Valdybos sudėtį.

2.4. Jeigu Valdybos narys nutraukia darbo santykius su jo atstovaujamu Asociacijos nariu, jis nuo darbo santykių nutraukimo dienos, netenka Valdybos nario įgaliojimų. Tokiu atveju Valdyba per tris savaites nuo Valdybos nario įgaliojimų netekimo privalo sušaukti neeilinį Visuotinį narių susirinkimą ir patvirtinti naują Valdybos sudėtį.

2.5. Jeigu į Asociaciją įstoja naujas narys, Visuotinis narių susirinkimas šio Reglamento 2.1. punkte nustatyta tvarka tvirtina naują Valdybos sudėtį.

2.6. Jeigu Asociacijos narys nutraukia savo narystę Asociacijoje dėl jo atstovaujamos įmonės likvidavimo, reorganizavimo, pašalinimo iš Asociacijos ar kitų priežasčių, jį atstovaujantis Valdybos narys netenka Valdybos nario įgaliojimų.

  1. Valdybos darbo tvarka
  • Valdybos darbui vadovauja Valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininką vieneriems metams, paprastai rotacijos tvarka, renka Valdybos nariai. Išimtinais atvejais, Valdybai nutarus, gali būti siūlomos kandidatūros ir ne rotacijos tvarka. Valdybos nariai turi teisę atšaukti Valdybos pirmininką nesibaigus jo kadencijai. Valdybos pirmininkas pasirašo įsakymus Valdybos nutarimu skiriant ir atleidžiant iš pareigų Asociacijos Prezidentą, sudaromą su Prezidentu darbo sutartį, jos pakeitimus bei nutraukimą, Prezidento atostogų įsakymus bei kitus su jo darbo santykiais susijusius dokumentus.

3.2. Eiliniai Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Prezidentas planuoja ir pateikia Valdybai jos paskutiniajame metų posėdyje tvirtinimui kitų metų Valdybos eilinių posėdžių grafikus.

  • Apie eilinį posėdį Prezidentas ne mažiau kaip prieš 10 kalendorinių dienų išsiunčia Valdybos nariams pranešimą el. paštu. Kartu pateikiamas darbotvarkės projektas. Valdybos nariai per Prezidento nurodytą laiką gali pateikti posėdyje svarstytinus papildomus, jiems aktualius, klausimus, kurie įtraukiami į darbotvarkę arba pasiūlyti klausimą išbraukti iš darbotvarkės, jei jų manymu, klausimas dar neparengtas svarstyti valdybos posėdyje. Vėliau pateikti klausimai į darbotvarkę įtraukiami/išbraukiami pritarus daugiau nei pusei posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių.

3.4. Neeilinio Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Valdybos pirmininkas, revizorius bei Valdybos nariai, jei tam pritaria daugiau kaip pusė Valdybos narių.

3.5. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų dalyvaujančių Valdybos narių.

3.6. Nedalyvaujantis Valdybos posėdyje Valdybos narys turi teisę pareikšti savo nuomonę svarstomais klausimais raštu (elektroniniu paštu, laišku) iki posėdžio pradžios. Kuri paskelbiama posėdyje ir įtraukiama į posėdžio protokolą. Valdybos narys gali balsuoti pats arba už save įgalioti balsuoti kitus asmenis.

3.7. Valdybos nutarimai (kiti sprendimai) priimami atviru balsavimu, paprasta dalyvaujančių balsų dauguma. Valdybos sprendimai yra teisėti, jei juos priimant dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

3.8. Nariai turi lygias balso teises, kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Valdybos pirmininko balsas.

3.9.Valdybos posėdžius veda jos pirmininkas, jo nesant – kitas Valdybos narių išrinktas Valdybos narys.

3.10. Kai Valdyboje svarstomi klausimai, susiję su Valdybos nario atsakomybe ar asmeniniais jo interesais, jie neturi teisės pirmininkauti posėdyje, taip pat privalo nusišalinti balsuojant šiuo klausimu.

3.11. Išrinkusi pirmininką, Valdyba skiria Posėdžių sekretorių, kuris tvarko Valdybos dokumentaciją bei rašo Valdybos posėdžių protokolus.

3.12. Posėdžių sekretoriaus pareigas paprastai atlieka Prezidentas. Prezidentas aptarnauja ir Valdybos posėdžius.

3.13. Darbotvarkės projektą, medžiagą jos klausimais ir nutarimų projektus Valdybai svarstymui paprastai ruošia ir pateikia Prezidentas. Valdybai pavedus pagal poreikį medžiagą rengia Asociacijos visuomeniniai struktūriniai padaliniai ar projektų grupės, į kurias gali būti įtraukti ir specialistai – ne Asociacijos darbuotojai. Teikiama Valdybai medžiaga turi būti nustatyta tvarka suderinta.

3.14. Asociacijos Prezidentas dalyvauja visuose Valdybos posėdžiuose ir jam sudaroma galimybė susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Prezidentas dalyvauja Valdybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.

3.15 Į Valdybos posėdžius patariamojo balso teise gali būti kviečiami ir kiti Asociacijos darbuotojai, Asociacijos Revizorius, Asociacijos visuomeninių struktūrinių padalinių atstovai, kiti specialistai.

3.16. Valdybos posėdžiai organizuojami tokiais būdai ir tvarka:

3.16.1. Prioritetas posėdžių organizavimui teikiamas nuotoliniu būdu realiuoju laiku per Teams platformą. Ne nuotoliniai posėdžiai organizuojami tik Valdybos nariams sutarus dėl tokios susitikimo formos.

3.16.2. Ne nuotoliniams Valdybos posėdžiams patalpas suteikia Asociacijos valdybai pirmininkaujantis Asociacijos valdybos narys, o jam negalint, patalpos suteikiamos narių rotacijos tvarka

3.16.3. Jeigu neeilinis Valdybos posėdis organizuojamas Valdybos nario (-ių) iniciatyva patalpas, esant galimybei, suteikia šis Valdybos narys (arba vienas iš iniciatorių jų susitarimu).

  1. Valdybos dokumentai

4.1. Valdybos priimtus nutarimus visais posėdžiuose svarstytais klausimais įformina protokolais jos sekretorius. Protokolai rašomi pagal raštvedybos reikalavimus. Protokole turi būti nurodyta: posėdžio vieta (jeigu posėdis vyko ne nuotoliniu būdu) ir laikas, dalyvavę posėdyje Valdybos nariai ir kviestiniai asmenys, svarstyti klausimai, priimti sprendimai visais darbotvarkės klausimais, balsavimų rezultatai, balsavimo prieš motyvai ir argumentai. Posėdyje dalyvavusių Valdybos narių reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pasisakymų informacija.

4.2. Protokolo projektas parengiamas per tris darbo dienas nuo įvykusio Valdybos posėdžio datos. Valdybos nariai ir kiti kviesti asmenys pastabas dėl protokolo projekto ar jo dalies pateikia per tris darbo dienas jeigu siunčiant jį nenustatoma kitaip.

4.3. Valdybos protokolus rašytiniu ar elektroniniu parašu pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

4.4. Pasirašyti Valdybos protokolai saugomi pas Prezidentą. Valdyba gali nustatyti ir kitus jų saugojimo būdus.

4.5. Valdybos nariai turi teisę gauti Valdybos posėdžių protokolų ir su jais susijusių dokumentų kopijas.

4.6. Kiti Valdybos dokumentai saugomi įstatymų ir Valdybos nustatyta tvarka. 

  1. Atsakomybė

5.1. Asociacijos Valdybos narys Asociacijos narių bei Asociacijos atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai.

5.2. Valdybos narys turi būti lojalus Asociacijai ir laikytis konfidencialumo, saugoti Asociacijos komercines paslaptis bei informaciją, kuri laikoma konfidencialia bei Asociacijos įstatų bei teisės aktų nustatyta tvarka atsako už jos atskleidimą.

5.3. Valdybos narys turi vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ir gali prieštarauti Asociacijos interesams.

5.4. Valdybos narys negali painioti Asociacijos turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas Asociacijos Valdybos nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be Asociacijos visuotinio narių sutikimo.

5.5. Valdyba analizuoja ir aprobuoja Prezidento Valdybos posėdžiams pateiktus duomenis apie finansinių išteklių naudojimo būdus (biudžeto vykdymą) ir veiklos ataskaitą.

5.6. Valdyba yra atskaitinga ir kartą per metus atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui už savo veiklą, vykdydama įstatymais, Asociacijos įstatais ir Vidaus darbo reglamentu bei šiuo Reglamentu jai priskirtas funkcijas.

5.7. Valdybos narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis nustatytas pareigas, privalo atlyginti Asociacijai nuostolius visiškai, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo nuostolių atlyginimo, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, jei jis rėmėsi Asociacijos dokumentais ir kita informacija, kurios tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios ūkinės rizikos.

  1. Baigiamosios nuostatos

Šis Reglamentas, kuris panaikina Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos valdybos 2002 m. kovo 7 d. protokolu Nr. 3 patvirtintą Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos valdybos darbo reglamentą, įsigalioja ir taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

 

Susipažinau:

(tvirtinama matomu e-parašu)