LIETUVOS GYVYBĖS DRAUDIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

LIETUVOS GYVYBĖS DRAUDIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Informacija apie Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau- Asociacijos) veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus

 

 1. Siekta optimalių teisinių, informacinių ir kitų sąlygų Lietuvoje vystytis ir plėtotis gyvybės draudimo įmonių verslui bei atskiroms gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rūšims, draudimo tarpininkavimo bei perdraudimo operacijoms:
 • Atliekant aktualiausių Europos Komisijos ir kitų ES institucijų pasiūlymų svarstymo, priėmimo ir realizavimo eigos stebėseną (Tarpininkavimo (platinimo) direktyvos (IDD), Reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (PRIPS), Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), „Mokumas II“ direktyvos, 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto „Draudimo sutartys“ (17-asis TFAS) ir kt.).
 • Teikiant nuomonę, pastabas, pasiūlymus, klausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl pirminei nuomonei ar derinimui pateiktų: Lietuvos Respublikos (toliau- LR) įstatymų ar jų pakeitimų bei papildymų įstatymų projektų bei dalyvaujant jų aptarime:
 • Dėl LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo N VIII- 275 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 48, 49, 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 71, 141, 251, 252 straipsniais įstatymo projekto (Nr. XIIIP-3856).
 • LR pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1360 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (XIIIP-4244).
 • Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. 1007 6, 182 ir 27 straipsnių pakitimo projekto (Nr. XIIIP-3953).

 

 • Analizuojant viešai skelbiamus Lietuvos Respublikos (toliau- LR) projektus, įvertinanti jų įtaką Asociacijos narių veiklai, sekant jų eigą ir pagal poreikį patiems ar su kitomis verslo struktūromis arba per jas imantis aktyvių veiksmų: Valstybinio socialinio draudimo, Draudimo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo, Lietuvos banko, Pelno mokesčio, Gyventojų pajamų mokesčio, Mokesčio finansų įstaigoms, Finansų rinkos dalyvių mokesčio, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, Lobistinės veiklos, Vartotojų teisių gynimo, Darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo, Asociacijų, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo, Sveikatos draudimo, Finansinių priemonių rinkų įstatymo bei kitų). Ypatingas dėmesys skirtas:
 • LR lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projektui (XIIIP-3051).
 • LR darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projektui XIIIP-2705 ir jį lydinčių Įstatymų projektams Nr. XIIIP-2706, XIIIP-2707 ir XIIIP-2708.
 • LR finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 88, 89, 90, 93 ir 102 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 41(1), 41(2), 41(3), 41(4) ir 89(1) straipsniais, Įstatymo penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo priedo papildymo įstatymo projektui (XIIIP-3433).
 • 2019 metų pabaigos aktualiems mokesčių reformos projektams. Be kitų veiksmų 2019-10-30 d. kartu su kitomis verslo organizacijomis pasirašytas Lietuvos laisvosios rinkos instituto iniciuotas „Atviras laiškas dėl su 2020-ųjų metų biudžetu planuojamų mokesčių pakeitimų” J.E. Prezidentui, LR Seimo pirmininkui, Premjerui ir atsakingiems ministrams. Analogiška Asociacijos pozicija dėl reformų išsakyta ir raštuose LR Seimo atsakingiems komitetams LR Vyriausybei ir LR finansų ministerijai teikiant pastabas dėl Prezidento teikimu registruoto LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. 1007 6, 182 ir 27 straipsnių pakitimo projekto.

 

 • Analizuojant galiojančius Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus, įvertinant jų trūkumus, o nustačius poreikį imantis iniciatyvos juos keisti, pvz.:

 

 • Dėl LR draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2, 11, 22, 25, 26, 33, 135, 138, 157, 161, 163, 184, 191, 198, 200, 201, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 221 straipsnių ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 31(1) ir 202 ir 203 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo (Nr. XIIIP-1909) priimto pirmajame pusmetyje.
 • Dėl LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo keitimo sutikimų sveikatos duomenų gavimui ir tvarkymui pateikimo tvarkos pakeitimui.
 • Dėl LR draudimo įstatymo keitimo, kad nereiktų rinkti sutikimų dėl specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo prieš draudimo sutarties sudarymą.

 

 • Teikiant nuomonę, pastabas, pasiūlymus, klausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl pirminei nuomonei ar derinimui pateiktų bei viešoms konsultacijoms paskelbtų valstybės valdymo institucijų teisės aktų ar jų pakeitimų bei papildymų projektų, gairių, išaiškinimų, pozicijų, pasiūlymų, koncepcijų dėl teisės aktų taikymo projektų bei dalyvaujant jų aptarime:
 • LR Vyriausybės nutarimo projekto:

 

 • Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimą Nr. 924 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą“ pakeitimo ( naujos redakcijos) projekto (Nr. 19-11620).

 

 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos projektų:
 • Dėl rašto projekto kuriame paaiškinamas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 14 ir 14-1 punktuose numatytų lengvatų darbdavio darbuotojo naudai mokamoms įmokoms į III pakopos pensijų fondus taikymas.
 • Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 14 ir 141 punktų komentaro pakeitimo ir papildymo projekto, kuriame paaiškinamas darbuotojų naudai mokamų gyvybės draudimo įmokų motyvacinės sistemos įforminimo būdas, bei darbdavių draudimo įmokų mokamų darbuotojų naudai už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, priskyrimo neapmokestinamosioms pajamoms tvarka.

 

 • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos projekto:

 

 • Dėl Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo gairės duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams“ projekto. Gairės aiškina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 32 str. „duomenų valdytojas įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio saugumas“.
 • Lietuvos banko projektų:
 • Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimo 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto bei naujai parengto Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo gairių projekto.
 • Dėl Lietuvos banko pozicijos „Dėl nepilnamečiam vaikui priklausančios draudimo išmokos mokėjimo“ projekto.
 • Dėl Lietuvos banko pozicijos „Dėl grupinio draudimo platinimo“ projekto.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 03-159 „Dėl draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų teikimo“ pakeitimo“ projekto.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 03-173 „Dėl draudimo įmonių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo periodiškumo ir finansinių ataskaitų rinkinio viešo skelbimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo projekto.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr.03-95 „Dėl draudimo įmonių skaidraus, patikimo ir apdairaus valdymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto.
 • Dėl Lietuvos banko pozicijos dėl draudikų susigrąžinamų valdymo mokesčių iš valdymo įmonių projekto.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Finansų rinkos dalyvių elgsenos, tiriamos atliekant bandomuosius finansinių paslaugų ar produktų pirkimus, vertinimo nuostatų patvirtinimo“ projekto.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 03-61 „Dėl Draudimo ir (ar) perdraudimo techninių atidėjinių skaičiavimo siekiant nustatyti mokumą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 03-180 „Dėl Investicinio gyvybės draudimo turto reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“, projekto.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 03-17 „Dėl finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui patvirtinimo“ pakeitimo projekto.
 • Dėl „IGD produktų rezultatų viešo skelbimo“ pasiūlymų ir koncepcijos projektų.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Investicinio gyvybės draudimo ataskaitų teikimo“ projekto.

 

 • Dalyvaujant valstybinių institucijų darbo grupėse, teminiuose renginiuose, susitikimuose ir diskusijose svarstant aktulius klausimus, pagal poreikį teikta nuomonė, pastabos ir pasiūlymai:
 • Dalyvauta Finansinės ir draudimo veiklos, apskaitos, buhalterijos ir audito, nekilnojamojo turto operacijų sektoriniame profesiniame komiteto veikloje rengiant „Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinio standartą“
 • Dalyvauta Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo 2019-01-10 d. posėdžio teminėje diskusijoje – Pirmojo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) galiojimo pusmečio ir kitų aktualijų aptarime su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriumi Raimondu Andrijausku.
 • Dalyvauta Lietuvos banko priežiūros tarnybos (toliau – Priežiūros) veiklos planų pristatyme 2019-02-22 d.. Priežiūra pristatė prezentaciją: „Draudimo rinkos priežiūra: kas nuveikta ir ateities planai“ (Struktūriniai pasikeitimai; Svarbiausi darbai 2018 m.; Priežiūrinė veikla 2018 m.; Metinis draudimo įmonių ir DBĮ rizikingumo vertinimas; Reguliavimas 2018 m.; 2019 metų Priežiūros tarnybos tikslai; Strateginis planas 2019 m.; Operacinis planas 2019 m.; Priežiūrinė veikla 2019 m.; Reguliavimas 2019 m.; PT dėmesys 2019).
 • Dalyvauta Priežiūros organizuotame Lietuvos gyvybės draudimo rinkos apžvalgos pristatyme 2019-02-26 d.. Jame buvo pristatytos „Gyvybės draudimo rinkos tendencijos“ ir „Investicinio gyvybės draudimo tyrimas“.
 • Aptartas Lietuvos banko pasiūlymas, kad ir draudikai teiktų būsto paskolas. Lietuvos bankas 2019-11-19 d. inicijavo viešą diskusiją dėl būdų konkurencijai būsto paskolų rinkoje padidinti.
 • Dalyvauta dialoge „Bendradarbiavimo galimybės dėl atvirosios bankininkystės“. 2019-11-08 d. gautas Lietuvos banko kreipimasis su pasiūlymu prisijungti prie dialogo apie atvirosios bankininkystės plėtrą Lietuvoje, kurio metu, tikimasi rasti abipusiai naudingų bendradarbiavimo galimybių.
 • Dalyvauta Lietuvos gyvybės draudimo rinkos apžvalgos pristatyme. Lietuvos banko 2019-12-18 d. pristatymas buvo iš dviejų temų: „2019 m. gyvybės draudimo rinkos tendencijos“; „IGD investavimo krypčių valdymo praktikos analizė“.

 

 • Teikiant valstybės institucijų prašymu žodinę ir rašytinę įvairią informaciją ir nuomonę bendraisiais gyvybės draudimo įmonių veiklos, gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo veiklos klausimais bei nuomonę dėl šios veiklos aplinką reglamentuojančių įstatymų bei kitų norminių aktų ir jų projektų nuostatų traktavimo ir poveikio verslui:
 • Dėl Lietuvos banko: 2019-10-17 Nutarimo Nr. 03-192 „Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2020 metams patvirtinimo” ir 2019-10-17 Nutarimo Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 03-73 „Dėl Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodikos ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
 • Dėl turto ir sveikatos draudimo galimybių potvynių grėsmės teritorijose. 2019-02-27 d. gautas LR finansų ministerijos raštas kuriuo prašyta pateikti nuomonę apie draudimo įmonių galimybes teikti turto ir sveikatos draudimo paslaugas potvynio grėsmės teritorijose esantiems gyventojams ir ūkio subjektams, kitą asociacijų manymu naudingą informaciją ir pasiūlymus dėl ministerijoms pavestos priemonės – parengti pasiūlymus teisinei bazei tobulinti dėl galimų potvynių sukeltų nuostolių kompensavimo mechanizmų, įgyvendinimo.
 • Dėl Priežiūros tarnybos rašto dėl finansų rinkos dalyvių konsultacijų ir mokymų poreikio 2019 metais. Dėl Priežiūros kreipimosi sukonkretizuoti poreikius dėl konsultavimo IDD klausimais.

 

 • Teikiant paklausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl teisės aktų ir kitų informacinio pobūdžio dokumentų taikymo, įvairių projektų eigos, susitikimų organizavimo ir pan., :

 

 • Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymo (dėl dalinių išsiėmimų apmokestinimo ir kitų aktualių klausimų). Dalyvauta susitikimuose Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Priežiūroje, išsakyta pozicija žodžiu ir raštu.
 • Dėl Esminės mokestinės informacijos draudėjams rekomendacinių formų. Gauta VMI nuomonė į paklausimą dėl jų atitikimo įstatymo reikalavimams.

 

 • Organizuojant problemų aptarimą ir diskusijas Asociacijos Valdyboje, visuomeniniuose struktūriniuose padaliniuose, projektų grupėse bei kituose narių atstovų teminiuose pasitarimuose, susirašinėjant, imantis reikiamų priemonių dėl vienodo ir tinkamo teisės aktų reikalavimų gyvybės draudimo versle taikymo, pasiūlymų keisti teisės aktus rengimo. Asociacijos valdymo tobulinimo, :

 

 • Dėl Asociacijos parengto ir 2018-01-29 d. Priežiūrai pateikto Veiksmų plano (priemonių gyvybės draudimo naudingumui didinti) priemonės vykdymo:
 • patvirtintas Vartotojų elgsenos ir teisių apsaugos komisijos reglamentas ir Vartotojų elgsenos ir teisių apsaugos komisijos sudėtis.
 • patvirtintas rekomendacinio pobūdžio terminas dėl rizikos vertinimo: „Vertinant gyvybės draudimo apsaugos draudimo riziką (sudarant/ keičiant draudimo sutartį) rekomenduojama neatsižvelgti į onkologinę ligą kaip į draudimo rizikos faktorių, jei praėjo dvylika metų nuo onkologinės ligos gydymo pabaigos, t.y. praėjo dvylika metų nuo ligos remisijos (atoslūgio) nustatymo (t. y. kai gydymas yra pilnai baigtas, nėra jokių ligos simptomų), o remisija yra patvirtinta tyrimais, jei pagal perdraudimo reikalavimus nenustatyta kitaip.“ Tai maksimalus rekomendacinis terminas, o kiekvienas narys savarankiškai sprendžia dėl konkretaus termino.
 • Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo (XIIIP-2215) realizavimo. Patvirtinti atnaujinti Asociacijos Esminės informacijos draudėjams (gyventojams ir įmonėms) apie gyvybės draudimo sutartims nuo 2019 01 01 taikomą apmokestinimo tvarką rekomendacinius tekstai (formos G-1, G-2, VK-D, VK-Į) ir Pranešimo apie naudojimąsi gyventojų pajamų mokesčio lengvata rekomendacinis tekstas.
 • Dėl Asociacijos pozicijos „Asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, nustatant poreikius ir siūlomo produkto tinkamumą renkamos minimalios informacijos apimtis“ peržiūrėjimo. Peržiūrėjus poreikius patvirtinta Asociacijos pozicija „Dėl draudimo produkto tinkamumo vertinimo, sudarant kolektyvines draudimo sutartis“.
 • Dėl Priežiūros konsultacijų pinigų plovimo prevencijos klausimais. Kadangi kai kuriems FRD atsakingiems atstovams konsultacijos ir mokymai 2019 metai vyko jau keletą kartų kreiptasis į Priežiūrą atkreipiant jos dėmesį, kad analogiški mokymai neatidėliotinai būtini ir gyvybės draudikams.
 • Dėl LR sporto ir kūno kultūros įstatymo naujosios redakcijos. Joje neliko sąvokos „profesionalus sportas“. Todėl, jeigu nėra šios sąvokos apibrėžimo taisyklėse, sąvoka tampa neaiški. Sutarta, kad reikia įtvirtinti sąvoką naujose draudimo taisyklėse parengus ir patvirtinus rekomendacinę formuluotę nariams.
 • Dėl amžiaus kriterijaus taikymo, teikiant draudimo paslaugas, t. y. kaip rizikos vertinimo kriterijaus bei kriterijaus, nuo kada draudikui rizika tampa nepriimtina. Sutarta, kad būtų tikslinga išsiaiškinus kitų šalių praktiką spręsti ar tikslinga parengti rekomendaciją, kokiais atvejais galima naudoti amžių kaip faktorių.
 • Dėl informacijos apie gyvybės draudimo sutarties mokesčius atskleidimo. Aptartas Priežiūros raštas kuriame detalizuojama kaip draudikas turi pateikti informaciją apie visus draudimo sutarties mokesčius bei įspėjimą draudėjui, kad jam atskleisti ne visi draudimo sutarties mokesčiai, kartu pateikiant nuorodą, kur būtų galima rasti viešai prieinamą informaciją apie trečiųjų šalių (pavyzdžiui, valdymo įmonių) taikomus mokesčius.
 • Kiti svarbesni klausimai kurie trumpai buvo aptarti ar/ir apie juos informuoti nariai:
 • Dėl susitikimo su Lietuvos banko valdyba ir aptartinų klausimų.
 • EK konsultacijos dėl 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis vertinimo.
 • Dėl nuomonės apie draudimo garantinių schemų harmonizavimą.
 • LR civilinio kodekso pakeitimai – el. pristatymo dėžutės kūrimas.
 • EIOPA konsultacija dėl atlygio politikos.
 • Seimo pavasario ir rudens sesijų programos.
 • Dėl Europos komisijos atlikto vidaus rinkos rizikos vertinimo.
 • Informacijos pateikimo PPP rizikos vertinimui termino pratęsimas.
 • Informacijos pateikimas Lietuvos bankui kartu su GFIN vertinančiam skaitmeninių ataskaitų teikimo galimybes ir priemones, kurios padėtų ataskaitų teikimo procesą padaryti efektyvesnį.
 • Įmoka už kitą asmenį (kito asmens naudai) kai mokėtojas nėra gyvybės draudimo sutarties šalis.
 • Dėl pasitarimo su Priežiūra dėl Lietuvos banko ginčų sprendimo praktikos.

 

 • Dalyvauta Lietuvos verslo konfederacijos / ICC (toliau LVK) veikloje (pvz.: rengiant LVK pozicijas, nuomones, pastabas bei pasiūlymus dalyvaujant susitikimuose, komisijų veikloje ir kt.).
 • Bendradarbiauta su finansų ir draudimo rinkos dalyvius vienijančiomis bei kitomis asociacijomis (apsikeitimas informacija, veiksmų derinimas, bendra pozicija ir/ar atstovavimas aktualiais klausimais): Lietuvos draudikų asociacija, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija, draudimo brokerius vienijančiomis asociacijomis bei Draudimo brokerių rūmais, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos kaimo turizmo asociacija, o taip pat su Lietuvos laisvosios rinkos institutu, VŠĮ Draudimo ir rizikos valdymo institutu, pvz.:

 

 • Dėl Draudikų elgesio kodekso, kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 40 str. parengti kartu su Lietuvos draudikų asociacija.
 • Dėl Trišalės sutarties koregavimo, papildant terminą ,,darbo sutartis“ terminu ,,tarpininkavimo sutartis“ kartu su Draudimo ir rizikos valdymo institutu ir Lietuvos verslo konfederacija.
 • Dėl poreikio ir galimybės automatizuotai gauti duomenis asmenų, kurie gyvenamosios vietos deklaravimo proceso metu pasirinko funkcionalumą informuoti suinteresuotus fizinius, juridinius asmenis apie pasikeitusią gyvenamąją vietą. Aptarta poreikis pasiūlius Lietuvos draudikų asociacijai.
 • Dėl komunikacijos kaupimo pensijai klausimais. Problemos ir bendradarbiavimo galimybės aptartos su Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija atstovais

 

 • Rinkta ir ruošta informacija apie LR gyvybės ir sveikatos draudimo rinkos padėtį, draudimo veiklos ir draudimo produktų ypatybes, paslaugų teikimo sąlygas, bei praktiką, pateikiant tai Asociacijos nariams bei panaudojant Asociacijos rengiamuose raštuose, dalyvaujant diskusijose su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir žiniasklaidos priemonėmis.

 

 • Teikta Asociacijos nariams turima informacija apie kitų institucijų organizuojamus mokymus, seminarus, konferencijas, apklausas bei kitus renginius ir priemones.

 

 • Organizuota ir/ar dalyvauta viešųjų ryšių priemonėse: Asociacijos (-ų) inicijuotuose straipsniuose spaudoje ar žiniasklaidos rengiamuose straipsniuose bei reportažuose išreikšta Asociacijos (-ų) pozicija, visuomenę informuojant bei šviečiant apie gyvybės ir sveikatos draudimo, pensijų kaupimo teikiamas galimybes bei atkreipiant valstybės institucijų dėmesį į spręstinas problemas, rengiamų sprendimų ar pasisakymų įtaką verslui.

 

 1. Ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai lieka tie patys, bus tęsiami pradėti darbai, o kokie dar darbai bus planuojami atlikti 2020 metais priklausys nuo valstybės institucijų darbų ir kitų išorinių veiksnių.

 

Asociacijos narių skaičius 2019 metų pabaigoje

 • Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos narių skaičius 2019 metų gruodžio 31 dieną – 8 (aštuoni).

Asociacijos metinė finansinė ataskaita

 • Nustatyta tvarka atlikta Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija) pateiktų dokumentų ir finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2019 m. gruodžio 31 d. Balansas, 2019 m. Veiklos rezultatų ataskaita ir pirminių apskaitos dokumentų duomenys, revizija.

2020 m. kovo 25 d. Revizoriaus ataskaitoje Asociacijos nariams nurodyta, kad finansinės atskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Asociacijos 2019 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos ir atskaitomybės tvarką reglamentuojančius teisės aktus.*

Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius 2019 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijoje 2018 m. gruodžio 31 dieną dirbo 2 samdomi darbuotojai : Asociacijos prezidentas ir Asociacijos vyriausioji finansininkė (0,25 etato).

 

 

Pagarbiai,

Prezidentas                                                                                                 Artūras Bakšinskas

 

 

 

*su Asociacijos metine finansine atskaitomybe galima susipažinti Asociacijos buveinėje