Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 2018 metų veiklos ataskaita

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 2018 metų veiklos ataskaita

Informacija apie Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau- Asociacijos) veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus

 1. Siekta optimalių teisinių, informacinių ir kitų sąlygų Lietuvoje vystytis ir plėtotis gyvybės draudimo įmonių verslui bei atskiroms gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rūšims, draudimo tarpininkavimo bei perdraudimo operacijoms:
 • Atliekant aktualiausių Europos Komisijos pasiūlymų svarstymo, priėmimo ir realizavimo eigos stebėseną (Tarpininkavimo (platinimo) direktyvos (IDD), Reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (PRIPS) įgyvendinimo, Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kt.);
 • Teikiant nuomonę, pastabas, pasiūlymus, klausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl pirminei nuomonei ar derinimui pateiktų: Lietuvos Respublikos (toliau- LR) įstatymų ar jų pakeitimų bei papildymų įstatymų projektų:
 • Dėl LR draudimo įstatymo Nr. IX-1737 1, 2, 3, 5, 11, 12, 16, 22, 23, 25, 28, 29, 33, 53, 68, 69, 76, 80, 81, 93, 116, 126, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 214, 216, 222 straipsnių, VII skyriaus pavadinimo, ketvirtojo skirsnio, VIII skyriaus pavadinimo, įstatymo priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 901, 902, 903, 904, 931, 1151, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1861, 2011 straipsniais ir 159, 163 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto XIIIP-1513. Projektu įgyvendinama Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 „Dėl draudimo produktų platinimo“. Projekte šie pakeitimai apjungti su anksčiau Lietuvos banko pasiūlytais pakeitimais susijusiais su „Pasiūlymų dėl investicinio gyvybės draudimo reguliavimo tobulinimo“ Po derinimų ir susitikimų su rinkos atstovais projektas dar buvo derinamas ir koreguojamas pagal atsakingų valstybės institucijų ir LR Vyriausybės Kanceliarijos Teisė grupės (toliau- TG) pastabas ir pasiūlymus. Projektui LR Vyriausybė pritarė ir jis pateiktas LR Seimui. Parengtos pastabos kurios buvo pateiktos LR finansų ministerijai, Lietuvos bankui ir LR Seimo Kanceliarijos Teisės departamentui, o po to ir atsakingiems LR Seimo komitetams. Į dalį pastabų po aptarimų pilnai ar dalinai atsižvelgta. Projektas priimtas.
 • Dėl LR profesinių pensijų kaupimo įstatymo X-745 1, 2, 31, 32, 33, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57 straipsnių, priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 141, 142, 143, 144, 145, 146, 501, 502, 511, 512, 571straipsniais ir 42 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 1, 2 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektų. 2018-05-21 d. LR finansų ministerijai pateiktas atsakymas – be pastabų. 2018 08 27 d. teikiant LR Vyriausybei užregistruoti LR profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 pakeitimo įstatymo, LR draudimo įstatymo Nr. IX-1737 1, 2, 31, 45, 50, 165, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, LR draudimo įstatymo Nr. IX-1737 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1107 39, 41 straipsnių pakeitimo įstatymo ir LR Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų variantai. Narių įvairiuose projektų vertinimo etapuose paprašyta pasižiūrėti ar juose neatsirado kas nors aktualaus, nes pvz. LR profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 pakeitimo įstatymo projektas toliau jau buvo teikiamas ne straipsnių keitimu, bet nauja redakcija, taigi keitimai prasiplėtė. Kitų projektų: LR draudimo įstatymo Nr. IX-1737 1, 2, 31, 45, 50, 95, 1581, 160, 162, 165, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo bei LR Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo reguliavimo apimtys taip pat pakito. Atsiliepimų negauta. 2018 12 04 d. LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, o 2018 12 05 d. 2018 12 06 d. užregistruotas pagal LR Seimo Kanceliarijos teisė departamento (toliau – TD) pastabas pakoreguoti nauji projektų variantai. Projektai priimti.
 • Dėl LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo, projekto ( XIIIP – 2096) bei kitų su juo susijusių įstatymų projektų. 2017-06-30 d. atsakingoms valstybės institucijoms pateiktos pastabos ir pasiūlymai. Gautas atsakymas, kad gautos pastabos vertinamos kartu su kitomis gautomis pastabomis. Pateikus projektą LR Seimui Asociacija LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui 2018-06-05 d. raštu pateikė pastabas ir pasiūlymus. Nežymiai atsižvelgta. Projektas priimtas.
 • Dėl LR Lietuvos banko įstatymo I-678 2, 6, 8, 11, 21(1), 42, 43, 47 straipsnių, 1 ir 3 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 17(1), 42(1), 43(1), 43(2), 43(3), 43(4), 43(5), 43(6). 43(7) straipsniais ir septintuoju (3) skirsniu įstatymo projekto (Nr. XIIIP-1896) ir su juo susijusių kitų įstatymų projektų (tame tarpe LR draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2, 11, 22, 25, 26, 33, 135, 138, 157, 161, 163, 184, 191, 198, 200, 201, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 221 straipsnių ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 31(1) ir 202 ir 203 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto (Nr. XIIIP-1909)) paketo. Kadangi į daugumą ankstesniais metais teiktų Asociacijos pastabų nebuvo atsižvelgta jos pakartotinai buvo pateiktos LR finansų ministerijai ir kitoms atsakingoms valstybės institucijoms. Pastabos dar papildytos pasiūlymu pakeisti LR draudimo įstatymo 93 str. siekiant palengvinti bendravimą su klientu elektroniniu būdu. Projektai grąžinti rengėjams tobulinti vadovaujantis Asociacijos pozicijai palankia LR Vyriausybės Kanceliarijos TG išvada, tačiau rengėjai į esmines pastabas neatsižvelgė, kai kurias projekto nuostatas dar sugriežtino, ir pritarus LR Vyriausybei projektai pateikti LR Seimui. Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) 2018-03-28 d. Ministrui Pirmininkui išsiuntė raštą „Dėl ydingos teisėkūros praktikos“. Parengtos ir pateiktos pastabos ir pasiūlymai LR Seimui. Į kelias esmines pastabas komitetas po aptarimo darbo grupėje atsižvelgė. Projektai priimti.
 • Dėl LR pensijų kaupimo įstatymo IX-1691 pakeitimo įstatymo projekto (naujos redakcijos) (Nr. XIIIP-2246) Asociacija 2018-05-10 d. raštu LR Vyriausybei, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR finansų ministerijai ir Lietuvos bankui išsakė poziciją tiek dėl kaupimo tiek dėl išmokų dalies (siūlomo pensijų anuitetų teikimo paslaugos centralizavimo Sodroje).

Asociacijos prezidentas poziciją šiuo klausimu išsakė 2018-05-18 d. LR finansų ministerijoje organizuotame susitikime (atsakingų valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, dalyvaujant Finansų ministrui). Prisijungta prie 2018-05-30 d. Lietuvos laisvosios rinkos instituto (toliau – LLRI) iniciatyva parengto atviro laiško J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentei, LR Seimui ir jo pirmininkui, LR Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui ir: LR konkurencijos tarybai, LR valstybės kontrolei, LR specialiųjų tyrimų tarnybai, LR Konstituciniam Teismui „Dėl pareigos remti privačia nuosavybės teise pagrįstas visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą kur iškeltas ir pensijų anuitetų centralizavimo klausimas.“ 2018-06-08 d. Konkurencijos tarybai pateiktas prašymas ištirti pensijų kaupimo įstatymo ir su tuo susijusių kitų įstatymų pakeitimo projekto poveikį konkurencijai. Palanki išvada 2016-06-21 d. pateikta atsakingiems LR Seimo komitetams. Buvo užregistruoti du LR Seimo narių palankūs pasiūlymai. Dalyvauta LR Seimo komiteto posėdžiuose. Papildomojo Biudžeto ir finansų komiteto sprendimas buvo palankus, pritarta Seimo nario S. Jakeliūno pasiūlymui šiame etape projekto išmokų dalies nekeisti. Tačiau pagrindiniame Socialinių reikalų ir darbo komitete, kuriame vyravo daugumos išankstinė nepalanki nuostata, diskusija šiuo klausimu iš esmės neįvyko, pritarta LR Vyriausybės projekto nuostatai dėl pensijų anuitetų centralizavimo. LR Seimo frakcijoms 2018-06-25 d. pateiktas raštas prašant palaikyti Biudžeto ir finansų komiteto pasiūlymą, tačiau per projekto svarstymą LR Seimo plenariniame posėdyje teikėjas šį pasiūlymą atsiėmė ir už jį nebuvo balsuota, taigi liko LR Vyriausybės pateiktos projekto nuostatos. Projektas priimtas. Atsižvelgiant į tai parengtas raštas J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentei prašant vetuoti projektą.

J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentei jo nevetavus LR Seimo narių grupė 2018 08 17 d. kreipėsi į LR Konstitucinį teismą „Dėl teisės akto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Be kitų klausimų prašoma ištirti šį:„2. Anuitetų rinkos monopolizavimas valstybės rankose galimai pažeidžia Konstitucijos 29 ir 46 straipsnius“. LR Konstitucinis teismas atliko išankstinį tyrimą ar prašymas tinkamas svarstymui. 2018 10 05 d. Konstitucinis teismas priėmė tik prašymą dėl pensijų sistemą reguliuojančių teisės aktų atitikties Konstitucijai vienos nuostatos dalies, kuria sudarytos prielaidos į pensijų kaupimą įtraukti tik jaunesnius kaip 40 metų amžiaus asmenis, o kitas dalis (tame tarpe ir dėl pensijų anuitetų teikimo paslaugos centralizavimo), kaip neatitinkančias prašymui skirtų reikalavimų, grąžinta pareiškėjai. Konstitucinis teismas pažymėjo, kad prašymo dalių grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį teismą dėl tų pačių klausimų bendra tvarka, kai bus pašalinti šiame Konstitucinio teismo sprendime nurodyti trūkumai.

5.1.3 sprendimo p. Konstitucinis teismas išsakė nuomonę, kad pareiškėja nurodydama, kad, ginčijamais įstatymais suteikus įgaliojimus teikti pensijų anuitetų mokėjimo paslaugą tik vienam subjektui – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atitinkama rinka būtų monopolizuota, kartu būtų ribojama konkurencija, neatsižvelgia į tai, kad įstatymų leidėjas, paisydamas Konstitucijos, pensinio aprūpinimo srityje turi plačią diskreciją, inter alia diskreciją pasirinkti pensijų sistemą. Pažymėta, kad pareiškėja prašyme nepaaiškina, kodėl, atsižvelgiant į pensinio aprūpinimo santykių ir pensijų anuitetų mokėjimo rinkos specifiką, asmens (ūkinės veiklos subjekto) ir visuomenės interesai negali būti derinami nustatant, kad pensijų anuitetų mokėjimo paslaugą teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Turima informacija LR Seimo nariai pakartotino teikimo dėl pensijų anuitetų dalies neteiks. Užbaigta.

 • Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (XIIIP-2215).

LR Vyriausybės parengtuose Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimo II etapo pasiūlymuose lengvatos gyvybės draudimui neperžiūrimos. Jos nepaliestos ir LR Vyriausybės LR Seimui pateiktame LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projekte. Todėl Asociacijos 2018-05-05 d. ir 2018-05-11 d. raštuose LR finansų ministerijai tik pasiūlėme palaipsniui didinti leistinų atskaitymo iš pajamų „lubas“ Į tai neatsižvelgta motyvuojant didėsiančia susigrąžinama suma nuo gyventojų įmokų dėl GPM tarifų didinimo). 2018-06-17 d. Asociacijos rašte buvo pateiktas pasiūlymas nustatyti apmokestinamųjų pajamų mažinimo taisyklę, kai apskaičiuojant mokėtiną gyventojų pajamų mokestį iš pradžių mažinamos pagrindiniu 21 procentų tarifu apmokestinamos su darbo santykiais susijusios pajamos (mokesčio tarifų taikymo eiliškumas), į kurį neatsižvelgta. Tačiau LR Seime užregistruotas LR Seimo nario Stasio Jakeliūno pataisa atskaitymų iš pajamų „luboms“, mažinant jas iki 1500 eurų. Motyvas- didėjant gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) tarifui didėtų grąžinama maksimali suma iki 420 eurų, kas biudžetui nepriimtina (pati lengvata išliktų tokio pačio dydžio – iki 300 eurų. Pateiktas ir kitas nepalankus pasiūlymas dėl pasyviųjų pajamų (tame tarpe ir gyvybės draudimo apmokestinamųjų išmokų) apmokestinimo 20 proc. tarifu. 2018-06-14 Asociacija atsakingiems komitetams pateikė argumentus prieš tokius pakeitimus. Pasiūlymo dėl pasyviųjų pajamų apmokestinimo 20 proc. tarifu autorius atsisakė. Atsakingi LR Seimo komitetai pasiūlytam „lubų mažinimui“ pritarė. Projektas priimtas.

 • Analizuojant viešai skelbiamus Lietuvos Respublikos (toliau- LR) projektus, įvertinanti jų įtaką Asociacijos narių veiklai ir sekant jų eigą: Valstybinio socialinio draudimo, Draudimo, Lietuvos banko, Pelno mokesčio, Gyventojų pajamų mokesčio, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, Lobizmo, Vartotojų teisių gynimo, Asociacijų, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo, Sveikatos draudimo, Konkurencijos, Neteisėto praturtėjimo prevencijos bei kitų), pvz.:
 • Dėl individualios veiklos su IVP apmokestinimo tęsiant mokesčių ir pensijų reformą. LR Vyriausybė 2018 10 17 d. pateikė LR Seimui LR Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir jį lydinčiuosius LR įstatymų pakeitimų projektus. Asociacijos narėms aktualūs projektai buvo šie:

LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10, 15, 16, 24, 32 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas;

LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-823 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.

Šiais LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektais siūloma nustatyti, kad: savarankiškai dirbantys asmenys socialinio draudimo įmokas moka nuo 100 proc. apmokestinamųjų (savo poreikiams išsiimamų) pajamų; metinės savarankiškai dirbančių asmenų pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, negali būti didesnės nei praėjusių metų 43 VDU suma. Aiškinta, kad savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimo pakeitimais siūloma nustatyti tokią socialinio draudimo įmokų bazę, kad jų apmokestinimas po mokesčių ir pensijų reformos išliktų panašiame lygyje. Tačiau spaudoje iš karto pasirodė ekspertų ir suinteresuotų asmenų nuomonės, kad apmokestinimas didėja. 2018 10 17 d. projektai pateikti narių įvertinimui. Pasiūlymų dėl veiksmų negauta. Asociacija paprašė LLRI, LVK palaikymo bei atkreipė kitų suinteresuotų asociacijų dėmesį į projektus, jų eigą bei stebėjo eigą. Eigoje buvo užregistruoti keli LR Seimo narių pasiūlymai iš kurių pritarta nustatančiam, kad savarankiškai dirbantys asmenys socialinio draudimo įmokas mokėtų nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų.

 • Dėl LR teisingumo ministerijos parengto preliminaraus LR lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projekto (XIIIP-3051). Projekte siūlomi pakeitimai iš esmės apsunkintų asociacijų dalyvavimą teisėkūros procesuose. Projekte atsisakoma išimties tiek NVO, tiek asociacijoms, išplečiamos „lobisto“ ir „lobistinės veiklos“ sąvokos, įvedama nauja „lobistinės veiklos naudos gavėjo“ sąvoka, reglamentuojama atsakomybė ir pan.. LVK, kuri š. m. liepos 31 d. buvo kviečiama dalyvauti tarpžinybiniame pasitarime dėl šio projekto, paprašė pasidalinti savo nuomone apie siūlomą reguliavimą. Iš narių atsiliepimų negauta, todėl nuomonė LVK trumpai išsakyta žodžiu. LVK 2018-08-14 d LR teisingumo ministerijai ir LR Vyriausybės kanceliarijai dėl projekto pateikė nuomonę ir pastabas. 2018 09 19 LVK ir Lietuvos pramoninkų konfederacija pateikė kreipimąsi LR Seimui ir LR Vyriausybei, kurį pasirašė eilė asociacijų (tame tarpe ir mūsų) bei organizavo susitikimą su Teisingumo ministru. Projekto trečiajam variantui 2018-12-05 d. pritarė LR Vyriausybė. Vėl paprašyta narių įvertinti. Atsiliepimų negauta. 2018 12 07 d. projektas registruotas LR Seime.
 • Dėl 2018 07 05 d. LR Seimo narių grupės yra užregistruoto LR lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-2399. Paprašyta narių jį įvertinti. Atsiliepimų negauta. 2018 12 06 d. projektas pateiktas LR Seimo plenariniame posėdyje dėl priėmimo svarstymui. Nepritarta.
 • Dėl LR vartotojų teisių gynimo įstatymo Nr. I-657 21, 22(5) ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (XIIIP-1645) ir LR vartotojų teisių gynimo įstatymo Nr. I-657 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (XIIIP-1629). Narių susipažinimui į persiustus projektus gauta išvada dėl pirmojo, kad jis „aktualus, nes pagal projekte numatyta nuo 14 iki 5 dienų trumpinti terminus verslininkams per kuriuos jie privalo atsakyti į vartotojų skundus. Jei projektas būtų priimtas, atitinkamai keistųsi ir Lietuvos banko ginčų su vartotojams nagrinėjimo taisyklės ir draudikams sutrumpėtų skundų nagrinėjimo terminai.“ Kai projektai buvo priimti svarstymui ir paskirti atsakingi komitetai, nariams pasiūlyta spręsti dėl tolimesnių veiksmų. Atsiliepimų negauta. Per svarstymą 2019 m. LR Seimo plenariniame posėdyje pirmasis projektas bendru sutarimu grąžintas iniciatoriams tobulinti, o antrasis atmestas.
 • LR Vyriausybės projektų:
 • Dėl LR vyriausybės 2018-04-16 d. pristatytų numatomų struktūrinių reformų, tarp jų mokesčių bei pensijų. Mokesčių reformos pristatymuose nieko atskiro liečiančio tik gyvybės draudimą nepasakyta. Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) 21 proc. tarifas numatytas tik su darbo santykiais susijusioms pajamoms; individualios veiklos apmokestinimo žadėta neliesti; lengvatų gyvybės draudimo įmokoms nuimti ar sumažinti nežadėta, jos planuotos liksiančiomis tapačioms III pakopos pensijų fondams; „lubų“ atskaitymui iš pajamų padidinimą, nes į jas įeis papildomos įmokos į II pakopą, žadėta svarstyti (Asociacijos veiksmai paminėti aukščiau).

Dėl pensijų reformos. Atsiranda papildomų mokėjimų leidimas į II pakopą didinsiantis savanoriško kaupimo konkurenciją. Svarbu, kad dėl to III pakopai lengvata eigoje nedingtų.

Lietuvos bankas savo 2018-04-18 d. pozicijoje dėl šių reformų pateikė tris nepalankius gyvybės draudimo rinkai pasiūlymus: naikinti gyvybės draudimo įmokų ir įmokų į III pakopos pensijų fondus GPM lengvatą; individualios veiklos apmokestinimą prilyginti darbo santykiams; centralizuoti pensijų anuitetų paslaugos teikimą Sodroje.

Asociacijos prezidentas aktualius reformos klausimus 2018-04-18 d. aptarė susitikime su LLRI vadovu, aptarta pozicija ir galimi veiksmai. Dėl veiksmų derinimo sutarta ir su Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (toliau – LIPFA) vadovu bei jiems atstovaujančia viešųjų ryšių bendrove. Dėl reagavimo į individualios veiklos apmokestinimo bei progresinio apmokestinimo klausimų kėlimą apsitarta su LVK.

 • Dėl mokesčių ir pensijų reformos ir Lietuvos banko pozicijos 2018-05-02 d. raštu Asociacija kreipėsi į LR Vyriausybę, LR socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, LR finansų ministeriją ir Lietuvos banką ir pateikė pastebėjimus ir siūlymus šiais klausimais: dėl subalansuotos pensijos kaupimo sistemos stabilumo ir didesnio valstybės skatinimo savarankiškam kaupimui senatvės pensijai III pensijų kaupimo pakopoje, kuriai priskiriamas gyvybės draudimas ir III pakopos pensijų fondai; dėl anuitetų sistemos tobulinimo; dėl individualios veiklos apmokestinimo. 2018-05-08 d. LR Vyriausybės kancleris LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir LR finansų ministerijai raštu nurodė: „Ministro Pirmininko pavedimu prašyčiau įvertinti Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos ir Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos pastabas ir pasiūlymus rengiant ir teikiant Vyriausybei teisės aktų dėl mokesčių ir pensijų reformos projektus.“ Ministerijos į tai neatsižvelgė ir įstatymų projektai realizuojantys reformas buvo parengti be diskusijų.
 • Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimų. Aptarus vienos narės prašymą Asociacijos Teisės ir atitikties darbo grupės posėdyje iš solidarumo prisijungta prie Lietuvos draudikų asociacijos (toliau – LDA) 2017-12-02 d. kreipimosi į LR finansų ministeriją, kuriame siūloma: „Atsižvelgiant į tai, jog draudimo veikla yra griežtai kontroliuojama, licencijuojama ir prižiūrima, o kasos aparatų administravimas draudimo bendrovėms sukelia pernelyg sudėtingą ir neproporcingą administracinę bei finansinę naštą, taip pat siekiant išvengti diskriminacinio vienodai griežtai reguliuojamų rinkos dalyvių traktavimo ir teisės aktų jiems taikymo, siūlome nustatyti, kad draudimo bendrovės neprivalo naudoti kasos aparatų, jei kiekvienam asmeniui yra išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas. 2017-11-28 d. gautas tarpinis atsakymas: „Finansų ministerija, siekdama tobulinti kasos aparatų sistemos teisinį reglamentavimą atsižvelgiant į modernius atsiskaitymo ir apskaitos būdus, numato parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002-08-13 nutarimo Nr. 1283 ,,Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo projektą (toliau – projektas). Rengiant minėtą projektą bus papildomai įvertintos ir Jūsų rašte nurodytos aplinkybes ir pasiūlymai. Parengtas projektas bus pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms teises aktų nustatyta tvarka.“2018-06-18 Finansų ministerija pateikė derinimui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (jį išdėstyti nauja redakcija) projektą. Pastabų iš narių negauta. Projektas patvirtintas.
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos projektų:
 • Dėl informacijos apie išmokas už ankstesnius nei 2018 m. teikimo naujo būdo. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) 2018-05-24 d. gavus informaciją Dėl duomenų teikimo VMI XML formatu už 2018 m. ir vėlesnius metus Asociacija pateikė pasiūlymus dėl duomenų teikimo už ankstesnius nei 2018 metus tvarkos, įvertinant naujus reikalavimus duomenų saugumui (BDAR). VMI atsakydama į juos pasiūlė tokią patobulintą duomenų keitimosi tvarką: „Valstybinė mokesčių inspekcija gyvybės draudimo įmonei per e.pristatymas informacinę sistemą https://epristatymas.post.lt/ pateikia elektroninį dokumentą, jame nurodo kokius duomenis, kokiam tikslui, kokiu duomenų gavimo pagrindu nori gauti, prideda Excel sąrašą (gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas (užtikrina vienareikšmišką identifikavimą bei tikslų duomenų tvarkymą)). Gyvybės draudimo įmonės turi būti aktyvavusios savo e. pašto dėžutes E. pristatymo sistemoje, t. y. VMI, siųsdama pranešimą per E. pristatymą, turi matyti, kad konkreti Gyvybės draudimo įmonė naudojasi E. pristatymo paslaugomis, tik tokiu atveju bus galimybė išsiųsti. Gyvybės draudimo įmonė gavusi Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninį dokumentą per tą pačią e.pristatymas informacinę sistemą pateikia duomenis (draudimo sutarties numeris, sudarymo data, draudimo išmokos išmokėjimo data) apie sąraše minėtus asmenis arba per e.pristatymas informuoja iš kur duomenis VMI gali (galės ir ateityje ) pasiimti (pateikia nuorodą) ir kokiu telefonu paskambinus būtų pateikiamas slaptažodis prie nuorodoje patalpintų duomenų.“ Visoms Asociacijos narėms pritarus 2018-06-26 d. VMI išsiustas patvirtinimas, kad su siūloma tvarka sutinkame.
 • Lietuvos banko projektų:
 • Dėl gautų derinimui aštuonių Lietuvos banko valdybos nutarimų projektų, kuriais siekiama detalizuoti kai kurias Draudimo įstatymo projekto, įgyvendinančio IDD direktyvą, nuostatas. Pastabos ir pasiūlymai Lietuvos banko priežiūros tarnybai (toliau – Priežiūra) pateikti dėl šių projektų:
 • Dėl draudimo ir perdraudimo produktų platintojų kvalifikacijos ir jos tobulinimo reikalavimų, kvalifikacijos kontrolės ir vertinimo kriterijų, kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo,
 • Dėl draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių,
 • Dėl informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių patvirtinimo.

Pastabos aptartos susitikimuose. Gauti pataisyti projektai į kuriuos vėl pateiktos pastabos. Į daugelį pastabų atsižvelgta. Projektai patvirtinti.

 • Dėl draudimo veiklą ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų. Lietuvos bankas, siekdamas užtikrinti teisės aktų nuostatų aktualumą, atliko draudimo veiklą reglamentuojančių LR draudimo priežiūros komisijos nutarimų, kurie nebuvo keisti įgyvendinant 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), peržiūrą ir derinimui pateikti keturių Lietuvos banko valdybos nutarimų projektus. Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Nurodymų dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Lietuvos banko reguliavimo srityje patvirtinimo“ projekto 2018-03-23 d. Priežiūrai pateiktos pastabos ir pasiūlymai. Dėl kitų nutarimų projektų nariai pastabų neturėjo. Į pastabas atsižvelgta. Projektai patvirtinti.
 • Dėl bandomosios finansinių inovacijų aplinkos aprašo projekto. Dėl 2018 05 10 d. derinimui pateikto Lietuvos banko valdybos nutarimo projekto 2018 05 21 d. Asociacija Priežiūrai išsakė tokią poziciją „Pastabų neteiksime. Mūsų nuomone šis nutarimas kažkokios esminės pridėtinės vertės ir realios naudos ar palengvinimų rinkos dalyviams neduos. Juo tik didinama administracinė našta, pvz., atsiranda daug sąlygų, kurias reikės įgyvendinti, papildomo atsiskaitinėjimo Lietuvos bankui. Nutarime rašoma, kad Lietuvos bankas sieks netaikyti poveikio priemonių, tačiau realiai jos gi vis tiek galės būti taikomos.“
 • Dėl derinimui pateikto Lietuvos banko nutarimo „Dėl finansų rinka reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų baudų aprašo patvirtinimo“ projekto Asociacija 2018-06-22 d. Priežiūrai pateikė pastabas bei pasiūlymus. Iš trijų pastabų tik į vieną atsižvelgta iš dalies. Nutarimas priimtas.
 • Dėl Lietuvos banko 2018-09-25 d. derinimui pateiktų teisės aktų projektų, susijusių su finansų rinkos dalyvių vadovų bei akcininkų vertinimu. Asociacija 2018 10 09 d. pateikė Priežiūrai pastabas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų:
 • Dėl Lietuvos Banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų;
 • Dėl pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių.

Pakeisti nutarimai priimti. Atsižvelgta (iš dalies) tik į vieną pastabą.

 • Dėl Profesinių pensijų kaupimo veiklos ir Draudimo veiklos kapitalo reikalavimus reglamentuojančių nutarimų derinimo. Dėl 2018-11-06 d. pateiktų suderinimui: Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 03-70 „Dėl Gyvybės draudimo įmonių vykdomos profesinių pensijų kaupimo veiklos mokumo kapitalo reikalavimo skaičiavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto ir Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 03-62 „Dėl Draudimo ir perdraudimo įmonių kapitalo reikalavimų skaičiavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto Asociacijos nariai atsiliepimų nepateikė.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-165 „Dėl Pensijų asociacijų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto, kuriuo siūloma įtvirtinti profesinės pensijos išmokų prognozių, pateikiamų profesinės pensijos išmokų ataskaitoje, prielaidų nustatymo taisykles. Dėl Priežiūros Asociacijos žiniai ar pastaboms ir pasiūlymams 2018-11-13 d. pateikto projekto Asociacijos nariai atsiliepimų nepateikė.
 • Dėl Lietuvos banko pateikto derinimui Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimo 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto bei naujai parengto Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo gairių projekto. Į 2018-11-16 d. gautus derinimui projektus Asociacija 2018 11-30 raštu Priežiūrai pateikė narių pastabas. Eigoje.
 • Dėl nepilnamečiam vaikui priklausančios draudimo išmokos mokėjimo. Lietuvos bankas 2018 11 30 d. raštu kreipėsi į asociacija informuodamas, kad pastaruoju metu susilaukė suinteresuotų asmenų paklausimų, susijusių su nepilnamečiam vaikui priklausančios draudimo išmokos mokėjimu. Lietuvos bankas laikosi pozicijos, kad draudimo išmoka privalo būti išmokėta taip, kad nepažeistų vaiko nuosavybės teisių bei būtų tinkamai įgyvendintas vaiko bei jo tėvų turto atskyrimo principas. Tačiau praktikoje tokiais atvejais kyla tam tikrų problemų. Draudimo įmonės nepilnamečiam vaikui priklausančią draudimo išmoką paprastai moka tik į nepilnamečio vaiko asmeninę banko sąskaitą, kas jo tėvams gali kelti tam tikrų sunkumų, susijusių su banko sąskaitos atidarymu, jos administravimo išlaidomis ir kt.

Lietuvos bankas, siekdamas visapusiškai įvertinti egzistuojančią praktiką dėl nepilnamečiam vaikui priklausančios draudimo išmokos mokėjimo ir jos keitimo galimybes, paprašė pateikti teisiškai argumentuotą poziciją. Pozicija Priežiūra pateikta 2018-12-13 d. Priežiūra poziciją pateikė 2019 m.

 • Dėl Lietuvos banko priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo „Dėl Lietuvos banko pozicijos dėl grupinio draudimo platinimo patvirtinimo“ projekto. 2018 12 03 d. Priežiūros pateiktu derinimui projektu norima: Patvirtinti Lietuvos banko poziciją dėl grupinio draudimo platinimo (pridedama). 2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. 241-107 „Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos pozicijos dėl draudimo ir kitų finansinių paslaugų derinių pardavimo modelio“. Pozicija Priežiūrai pateikta 2018-12-20 d. Eigoje.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 03-159 „Dėl draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų teikimo“ pakeitimo“ projekto. Lietuvos bankas projektą 2018 12 06 d. pateikė derinimui iki 2018 12 19 d. Projektas parengtas, siekiant suderinti pirmiau nurodytu nutarimu patvirtinto Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo nuostatas su Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 pakeitimo įstatymo, įgyvendinančio 2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo, nuostatomis, taip pat siekiant suvienodinti rinkos praktiką teikiant duomenis apie draudžiamųjų įvykių skaičių ir pan. 2019 12 19 d. Priežiūrai pateiktos pastabos. Eigoje.
 • Dėl teisės aktų finansų rinkos reguliavimo srityje tobulinimo. Lietuvos bankas 2018 11 13 d. paskelbė komentarus į rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotų asmenų ankstesniais metais teiktus pasiūlymus dėl finansų rinkos reglamentavimo tobulinimo. Narių 2018 11 13 d. paprašyta susipažinti su Lietuvos banko komentarais į pateiktus pasiūlymus ir pagal poreikį reaguoti. Atsiliepimų negauta.
 • Dėl maksimalių rinkos dalyvių įmokų už finansų rinkos priežiūrą dydžių 2019 metais. Į 2018-09-25 d. pateiktą derinimui Lietuvos banko valdybos nutarimų projektą iš narių pasiūlymų negauta. Pasiūlymai kaip tobulinti šių dydžių nustatymo tvarkai Lietuvos bankui buvo teikiami ankstesniais metais, tačiau jie liko neįvertinti.
 • Dėl Profesinių pensijų kaupimo įstatymo projekto 55 str. 17 d. įgyvendinimo. Įgyvendinant Profesinių pensijų kaupimo įstatymo projekto 55 straipsnio 17 dalį, parengtas Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-165 „Dėl Pensijų asociacijų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, kuriuo siūloma įtvirtinti profesinės pensijos išmokų prognozių, pateikiamų profesinės pensijos išmokų ataskaitoje, prielaidų nustatymo taisykles. 2018-11-29 Priežiūra pateikė parengtą nutarimo projektą žiniai, o turint pastabų ar pasiūlymų ir derinimui. Iš narių atsiliepimų negauta.
 • Dalyvaujant valstybinių institucijų bei verslo organizacijų:
 • teminiuose renginiuose ir susitikimuose aptariant aktulius klausimus:
 • Dalyvauta Priežiūros tarnybos veiklos planų pristatyme (2018-02-15). Priežiūra pristatė prezentaciją: „Draudimo rinkos priežiūra: kas nuveikta ir ateities planai“ (Struktūriniai pasikeitimai 2017 m.; Svarbiausi darbai 2017 m.; 2018 metų Priežiūros tarnybos tikslai; 2018 metų Priežiūros tarnybos dėmesys 2018 metais ir kt.). Išsakytos pastabos, prašymai ir pasiūlymai. Gauta prezentacija ir papildomi komentarai dėl Asociacijos pasitikslinimų persiusti nariams.
 • Dėl susitikimo su Lietuvos banko valdyba 2018-05-07 d. Kadangi LR Vyriausybė mokesčių ir pensijų sistemų pertvarkymo reformas numatė forsuoti, o Lietuvos banko pozicija dėl jų detalių yra nepalanki gyvybės draudimo rinkai paprašyta susitikti aptarti kelis aktualius klausimus: kokia Lietuvos banko vizija dėl III pakopos (kaupiamieji gyvybės draudimo produktai ir pensijų fondai) ateities, kokią jos reikšmę mato, kokios turi būti jos vystymosi kryptys, kad ji taptų patrauklesnė, kokius būdus mato skatinimui, kad žmonės per ją taupytų; kuo grindžiama pozicija dėl valstybinio anuitetų tiekėjo steigimo (kaip vertina dabar anuitetus teikiančių bendrovių anuiteto pelningumą, kodėl valstybinis anuitetas Jūsų nuomone bus pigiau ir t.t. Per susitikimą Lietuvos banko atstovai paaiškino savo pozicijos motyvus. Su Lietuvos banko valdybos pirmininku sutarta, kad tokie susitikimai taps reguliariais (du kartus per metus).
 • 2018-04-24 d. Asociacijos atstovai dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos konsultaciniame posėdyje su policijos generaliniu komisaru Linu Pernavu. Susitikimo metu buvo aptartos kovos su šešėliniu verslu, padažnėjusių automobilių dalių vagysčių ir vagysčių mažmeninės prekybos vietose prevencijos priemonės, bei kiti LVK nariams aktualūs klausimai. Mūsų Asociacijos narės atstovai pristatė stambų kliento sukčiavimo atvejį, einantį per beveik visas bendroves, kad atsiranda tyčinių savęs žalojimo atvejų, siekiant gauti draudimo išmokas. Yra įtarimų, kad šie modeliai atkeliauja iš JK, Airijos. Atkreiptas dėmesys į galimą grupuočių formavimąsi, tokių reiškinių žalą visuomenei, paprašyta, kad būtų rimtai tiriami tokie atvejai. Generalinis komisaras pritarė ir pateikė savo pasiūlymus.
 • Per Lietuvos banko organizuotą Lietuvos gyvybės draudimo rinkos tendencijų aptarimą (2017-12-15) Priežiūra išdėstė pretenzijas dėl Investicinio draudimo vienkartinės įmokų, išmokų, t.t. dalinių disbalanso, draudimo sutarčių pelningumo draudėjams ir draudikams disbalanso, nenaudingai įsiūlytų gyvybės rizikų draudimo paslaugų), o taip pat išsakė kategorišką nuomonę, kad „ tokie produktai nenaudingi vartotojams“. Pristatymo išvadose paminėta:
 • Pagalba draudėjams optimizuojant mokesčius vienkartinėmis įmokomis – reputacinė rizika draudimo įmonėms.
 • Aukštas produkto pelningumas = mažas produkto patrauklumas vartotojams.
 • Tokia rinka neturi ateities – tai rodo patys vartotojai.

Priežiūra paprašė Asociacijos 2018 m. sausį pateikti pasiūlymus: kokių priemonių siūloma/žadama imtis padėčiai gerinti. Asociacija parengė ir 2018-01-29 d. Priežiūrai pateikė Veiksmų planą ir informavo, kad yra pasirengusi įgyvendinti jame numatytas priemones. Informuota, kad klausimais, kurių bendro aptarimo galimybę riboja LR konkurencijos įstatymo nuostatos, sprendimus priims pačios mūsų Asociacijos narės. Priežiūra planą su savo nuomone pateikė Lietuvos banko valdybai. Planas įvertintas kaip nekonkretus ir Priežiūrai pavesta surinkti iš bendrovių informaciją apie konkrečius jų numatomus veiksmus bei apibendrinus su išvadomis vėl pateikti Lietuvos banko valdybai. Informaciją Priežiūra įvertino ir 2018 m. gegužės 18 d. organizavo susitikimą, kurio metu pristatė Lietuvos banko nuomonę dėl Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos ir atskirų gyvybės draudikų pateiktų priemonių gyvybės draudimo produktų naudingumui didinti, taip pat Lietuvos banko planuojamus veiksmus. Po susitikimo su Priežiūra susiderintas jo reziumė, aptarta darbų eiga.

 • Dėl Gyvybės draudimo sutarties sąlygų keitimo traktavimo. Per susitikimą VMI 2018-05-29 d. aptartos konkrečios situacijos ir kaip jas traktuoti. VMI išsakė savo poziciją, dar griežtesnę nei anksčiau. Po susitikimo šis klausimas aptartas su Asociacijos nariais. VMI pateikta medžiaga vienai apmokestinimo situacijai spręsti. Apsiginta.
 • Dėl Priežiūrai pateiktų klausimų Dėl Draudimo produktų platinimo direktyvos (toliau – IDD) nuostatų taikymo. 2017-12-08 d. pateikti klausimai buvo aptarti susitikimuose ir 2018-01-31 d. gauti neoficialūs atsakymai į daugumą iš jų. Priežiūrai 2018-06-13 d. pateikti nauji klausimai dėl įstatymų bei nutarimų nuostatų įgyvendinimo ir IDD nuostatų taikymo bei paprašyta organizuoti susitikimą juos aptarti. 2018 07 23 d. gauti atsakymai. Kadangi dalis jų netenkino ar buvo neaiškūs 2018 09 04 d. Priežiūrai pateiktas aptartinų atsakymų ir naujų klausimų sąrašas ir paprašyta organizuoti jų aptarimą. Susitikime Priežiūroje 2018 09 06 d. į daugumą klausimų pasižiūrėta teigiamai ir 2018 09 10 d. gauti palankūs atsakymai raštu. Dėl likusio vieno netenkinančio klausimo 2018 09 17 d. pastaba Priežiūrai persiusta e-laiškeliu, neatsakius tinkamai 2018 09 21 d. konkretus argumentuotas redakcinis pasiūlymas. 2018 09 27 d. gautas dviprasmiškas atsakymas (apibrėžimui pritarta, tačiau atkreiptas dėmesys į anksčiau pastebėtus anuliuotinus netinkamos praktikos atvejus). Nutarta toliau nebediskutuoti.
 • Dėl antrojo susitikimo su Lietuvos banko valdyba. Vadovaujantis 2018 05 07 d. susitikimo su Lietuvos banko Valdyba susitarimu dėl reguliarių susitikimų Lietuvos banko valdybos pirmininkui 2018 09 11 d. e-meilu išsiustas prašymas organizuoti tokio paties formato susitikimą ir pratęsti diskusijas praeito susitikimo aptarimų kryptimis (aptarimų temos pridėtos). Susitikimas įvyko 2018 10 29 d. Per jį buvo atkreiptas Lietuvos banko dėmesys į būtinybę reglamentuoti naujų draudimo rinkos subjektų „InsureTechų“ veiklą, kad jiems būtų nustatyti tinkami reikalavimai. Bandyta aptarti koks turėtų būti gyvybės draudimo kaupiamasis produktas, kad atitiktų lengvatomis skatinamo kaupimo pensijai produkto sampratą. Tikslaus atsakymo negauta. Aptarti bendradarbiavimo gerinimo, administracinės naštos mažinimo bei kiti klausimai.
 • Dėl dalyvavimo Finansinės ir draudimo veiklos, apskaitos, buhalterijos ir audito, nekilnojamojo turto operacijų sektoriniame profesiniame komiteto veikloje. Asociacijos prezidentas LVK deleguotas į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2018 08 27 d. įsakymu patvirtintą šio komiteto sudėtį. Sektorinis profesinis komitetas – tai bendradarbiavimo pagrindu sudaryta patariamoji institucija, koordinuojanti konkretaus ūkio sektoriaus – veiklų grupės strateginius kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus pagal veiklų ekonominę funkciją, produktus, paslaugas arba technologijas. 2018 10 17 d. Asociacijos nariams persiusta pristatomoji informacija ir paklausta ar turi kokių nors interesų komiteto funkcijoms priskirtais klausimais. Atsiliepimų negauta. 2018 11 15 d. dalyvauta organizaciniame komiteto posėdyje, per jį informuota, kad dokumentų projektai dėl kurių komisija turės išsakyti savo nuomonę bus parengti š. m. gruodžio mėnesį. 2018-12-18 d. viešam derinimui pateiktas „Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto projektas“ dėl kurio pastabos išsakytos 2019 m. Eigoje.
 • Diskusija dėl vartojimo ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka Lietuvos banke. 2018 10 08 d. iš Priežiūros gautas pakvietimas kartu kitomis asociacijomis aptarti šį klausimą. Pažymėta, kad nuo 2012 metų Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo. Šiuo metu sprendimus dėl ginčų esmės priima vienasmenis organas – Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius, prieš tai klausimą apsvarsčius patariamajame komitete, kurį sudaro Lietuvos banko tarnautojai. 2018 m. birželio 15 d. įsigaliojo Lietuvos banko įstatymo pakeitimai, kuriais yra numatyta galimybė vartojimo ginčus pavesti nagrinėti kolegialiam organui, sudarytam ne tik iš Lietuvos banko tarnautojų, bet įtraukiant ir kitų Lietuvos banko valdybos nustatytų valstybės institucijų, prižiūrimus finansų rinkos dalyvius ir finansinių paslaugų vartotojus vienijančių organizacijų deleguotus atstovus (deleguotų narių skaičius negali viršyti vieno trečdalio kolegialaus organo narių sudėties).[i] Atsižvelgdami į tai svarstoma galimybė keisti šiuo metu taikomą vartojimo ginčų nagrinėjimo procesą. Diskusija organizuota siekiant visapusiškai įvertinti pokyčių poreikį, galimybes, privalumus, galinčias kilti rizikas ir kitas reikšmingas aplinkybes. 2018 10 18 d. Asociacijos Teisės ir atitikties darbo grupė parengė atsakymus į diskusijos klausimus, kurie suderinti su Asociacijos valdyba. Per 2018 10 30 d. įvykusią diskusiją rinkos atstovų (su vartotojų organizacijomis Priežiūra susitiks atskirai) nuomonė buvo vieninga- esamą tvarką keisti netikslinga. Kelios kitos asociacijos tik pasiūlė vystyti savi reguliacinės rinkos schemas. Priežiūros atstovų nuomonė tokia pati, bet kaip pasakė departamento vadovas M. Šalčius: „galutinai nuspręs Lietuvos banko valdyba“. Paprašėme, kad apie eigą būtumėme informuoti. Lietuvos banko prezentacija persiusta narių žiniai.
 • Persiustas nariams Lietuvos banko pakvietimas (2018-01-26 d.) prisijungti prie tradicinės kiekvienais metais organizuojamos tarptautinės finansinio švietimo savaitės (kovo 12-18 dienomis), kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi finansais ir didinti finansinį raštingumą. Šią savaitę inicijuojanti tarptautinė organizacija Child and Youth Finance International (CYFI) metų tema paskelbė šūkį – „Pinigai svarbu!“ (Money matters matter!). Paklausta: „Gal tikslinga Lietuvos bankui pateikti kokius nors pasiūlymus ir pageidavimus, patiems apsitarti dėl kažkokio veiksmų koordinavimo ar pan.?“ Pasiūlymų dėl veiksmų per Asociaciją iš narių negauta. Nariai prie renginio prisijungia individualiai.
 • Persiusta nariams gauta informacija (2018-02-01) apie 2018 m. rugsėjo 27 d. rengiamą Rygoje tarptautinę Baltijos šalių konferenciją (“Baltic Insurance Conference 2018”). Planuota, kad prieš pietus bus viena bendra plenarinė sesiją su pagrindiniais pranešėjais ir pagrindinėmis temomis, o po pietų bus dirbama suskirsčius į 3 ar net 4 sekcijas (tame tarpe ir gyvybės draudimo).

Rengėjai paprašė iš pageidaujančiųjų dalyvauti konferencijoje minčių, komentarų, pasiūlymų dėl temų, pranešėjų ir pan. Pasiūlymų dėl veiksmų per Asociaciją iš narių negauta. Nariai konferencijoje dalyvauja individualiai.

 • Dėl draudikų Elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas), kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – GDPR) 2016/679 40 straipsnyje, Toliau dalyvaujant projekte Asociacijos valdybos nariai 2018-06 01-12 d. apklausoje pritarė „skirti reikiamas lėšas bendro su Lietuvos draudikų asociaciją Elgesio kodekso, kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 40 straipsnyje, rengimui. Planuojamos išlaidos – Estų draudikų asociacijos parengto Elgesio kodekso vertimo į lietuvių kalbą ir advokatų paslaugų, rengiant Elgesio kodeksą Lietuvos rinkai, išlaidos.“ Bendru sutarimu susirašinėjant pritarta ir Lietuvos draudikų asociacijos pasiūlytam projekto finansavimo modeliui:išlaidas dalintis asociacijoms per pusę, paliekant tikslinius nario mokesčius susirinkti kiekvienai asociacijai atskirai pagal savo (skirtingas) tvarkas ir pervesti rangovams. “Draudikų atstovams susitikimuose LDA buvo pristatyti trijų advokatų kontorų pasiūlymai, pateikti klausimai ir gauti jų papildomi paaiškinimai ir nuomonė. Aptarimo metu geriausiai pasirodžiusia pripažinta Ernst&Young komanda.

2018 09 04 d. LDA informavo, kad jie „nubalsavo – rengti elgesio kodeksą tokį, koks yra numatytas GDPR, ir proceso eigoje atsakinėti į klausimą, kas gali būti jo laikymosi priežiūrą vykdanti institucija.“ Taip pat informuota, kad: rugsėjo 20 įvyks LDA tarybos posėdį, kurio metu norima pasitvirtinti biudžetą Elgesio kodeksui, o 2018 09 12 d. pakartotinis susitikimas su Ernst&Young teisininkais. “Jų pasiūlymas rengti kodeksą, draudikų nuomone, buvo geriausias. Tačiau vienas asmuo Ernst&Young komandoje nebedirba, todėl norėtume, kad nauji asmenys, kurie bus atsakingi už kodekso rengimą, prisistatytų mums dar kartą. Tik tada galėsime priimti galutinį sprendimą dėl jų pasiūlymo.“ Į susitikimą pakviestos ir visos gyvybės draudimo bendrovės bei Asociacijų atstovai. Taip pat paprašyta nuomonės „ar LGDĮA lieka prie sprendimo jungtis“. Asociacijos nariai pageidavimo keisti ankstesnį sprendimą neišreiškė. Vykdant 2018-06-28 d. Asociacijos valdybos posėdžio nutarimą, kuriuo Asociacijos prezidentui pavesta organizuoti bendro su LDA Elgesio kodekso klausimo sprendimo eigos pristatymą ir nariams aktualių klausimų aptarimą 2018 09 13 d. Asociacijoje organizuotas teminis posėdis. Kadangi aktualūs klausimai detaliai buvo pristatyti ir aptarti per 2018 09 12 d. susitikimą LDA, kur buvo sudaryta galimybė sudalyvauti ir visų Asociacijos narių atstovams, bei dalyvavusiųjų bendrovių atstovai jau priėmė rekomendacinius sprendimus, sutarta šiame posėdyje tik atsakyti į susitikime LDA nedalyvavusių narių atstovų klausimus bei nutarti kas pristatys numatomą darbų eigą, bendrus draudikų atstovų sprendimus ir pasiūlymus bei atsakys į klausimus per Asociacijos valdybos posėdį. Posėdyje dar kartą aptarti aktualūs klausimai, pasidalinta esmine informacija iš susitikimo LDA, kur:

 • bendru atstovų sutarimu nutarta, kad Ernst&Young pasiūlymas kainos bei kokybės prasme yra geriausias iš pasiūlytų ir toliau šiuo klausimu bus dirbama su jais;
 • Šis sprendimas bus pateiktas ne gyvybės draudimo įmonių vadovams LDA tarybos posėdyje rugsėjo 20 d. ir bus nuspręsta dėl finansavimo. To paties laukiama iš mūsų Asociacijos;
 • Pozicija dėl anksčiau aptarto projekto eigos scenarijaus nesikeičia, Ernst&Young tik, atsakydama į klausimus, pakomentavo, jog lieka prie nuomonės, kad Elgesio kodeksas ir Prižiūrinčioji institucija galutiniame rezultate bus privalomi. Gairės būtų kaip tarpinis sprendimo variantas tuo atveju jeigu Prižiūrinčiosios institucijos nebūtų surasta ar pasirinkta (pvz. finansiškai esanti užsienyje nepriimtina). Advokatų kontora identifikuotų tam atlikti galimas institucijas bet derybos ir sutarimas į šį projektą neįeitų.
 • Kodekso objektas eigoje būtų derinamas, bet advokatai neturi specifinių žinių, todėl gyvybės draudikams aktualius reguliuotinus klausimus turėtume pateikti patys.
 • Teisės ir atitikties darbo grupės posėdyje nutarta:
 • Teikti Asociacijos valdybai pasiūlymą pritarti sutarties su Ernst&Young sudarymui, susitikimuose aptartai darbų eigai bei šio projekto finansavimui (lygiomis dalimis su LDA, kaip jau buvo sutarta anksčiau).
 • Pavesti Teisės ir atitikties darbo grupės vadovui Robertui Balikai per Asociacijos valdybos posėdį pristatyti numatomą darbų eigą, bendrus draudikų atstovų sprendimus ir pasiūlymus bei atsakyti į klausimus.

Su LDA aptarta kokia tvarka toliau viskas vyks. Jeigu asociacijų valdybos prabalsuos už draudikų atsakingų asmenų pasirinktą rangovą ir projekto finansavimą teigiamai – sudaroma trišalė sutartis kur bus numatyta jų pasiūlyta paslaugos kaina ir mokėjimo terminai. Kiekviena asociacija mokesčius susirinkusi iš narių savo dalį advokatams pervestų tiesiogiai.

2018 09 27 d. Asociacijos valdybos posėdyje Teisės ir atitikties darbo grupės vadovas Robertas Balika ir Asociacijos prezidentas pristatė darbų eigą ir siūlomus sprendimus. Per aptarimą ir diskusiją pažymėta, kad pagrindinė artimiausia užduotis, nuo kurios priklauso sėkminga projekto eiga ir kurią reikia neatidėliotinai spręsti, yra: gyvybės draudimo klausimų, kuriuos reikia reguliuoti Elgesio kodeksu, identifikavimas. Tam turi būti skiriamas visų dėmesys, nes numatomi rangovai pripažino, kad tokių specifinių žinių neturi. Kitas svarbus klausimas: projekto baigtis neaiški, nes kol kas nėra identifikuota jokių potencialių kandidatų su priimtina kaina į Elgesio kodekso laikymosi priežiūros instituciją ir nežinoma ar tokių atsiras. Nuo atsakymo į šį klausimą priklausys projekto apimtis (tik Gairės su savireguliacija ar Elgesio kodeksas su priežiūra) bei tolimesni veiksmai ir kaštai. Atsakymus pateiks būsimi rangovai, o Asociacijos atstovai turi aktyviai dalyvauti ir kontroliuoti šį procesą. Po aptarimo ir diskusijos balsuota dėl konkrečių sprendimų priėmimo. Pritarta sutarties su UAB „Ernst & Young Baltic” sudarymui Elgesio kodeksui parengti jų pasiūlyta kaina, sutarties išlaidas su LDA dengiant lygiomis dalimis. Nustatytas vienkartinis tikslinis nario mokestis projektui finansuoti. 2018 10 23 d. iš advokatų kontoros gautas Susitarimo dėl Elgesio kodekso rengimo projektas. Pateiktos pastabos, kurios 2018 11 15 d. gautame patikslintame sutarties projekte iš esmės įvertintos.

2018 11 20 d. gautas LDA pasiūlymas organizuoti susitikimą su Juliumi Zaleskiu. J. Zaleskis taip dataprotection.lt – specializuotos ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir duomenų apsaugos teisės paslaugas teikiančios bendrovės – įkūrėju ir vadovu aptarti pasiūlymą elgesio kodekso parengimui. Susitikimas pasiūlytas dėl to, kad Dataprotection.lt ketina tapti akredituota kodekso laikymosi priežiūrą galinčia atlikti institucija, kai tik Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtins akreditavimo kriterijus. Be to UAB „Ernst & Young Baltic” atsakinga už projektą narė pakeitė darbovietę (nors ir žadama, kad ji prie projekto dirbtų kita forma). LDA nariai susitikimui pritarė.

Atsižvelgiant į tai, 2018 11 27 d. į advokatų kontoros klausimą asociacijoms: „Ar viskas tvarkoje su pakeitimais, ar galime finalizuoti ir organizuoti pasirašymą? Atsakyta; „Pastabų mes neturime. Mes tik prisijungėme prie kolegų pradėto projekto, tai dėl tolimesnių veiksmų tegul jie pirmi pasako.“

Po 2018 12 03 d. įvykusio susitikimo su Juliumi Zaleskiu jam pateiktos papildomos užduotys (informacija apie susitikimą Asociacijos nariams pateikta). 2018 12 04 d. iš LDA gautas paklausimas dar dėl dviejų susitikimų tikslingumo (iš Daivos Dumčiuvienės – RIDD Vilnius advokatės/partnerės ir iš Julijos Lisovskajos, kuri pristatinėjo mums EY pasiūlymą birželį, o dabar dirba UAB ADDLAW). LDA 2018 12 05 d. atsakėme, kad pritariame, kad reikia išklausyti ir alternatyvius pasiūlymus, tik siūlome visgi apsibrėžti iki kokios datos yra priimami alternatyvūs pasiūlymai, kada priimami sprendimai ir kada pradedame įgyvendinimo etapą.

2018 12 07 d. LDA informavo, kad nusprendė paskutinį kartą susitikti ir išklausyti Juliją Lisovskają, Julių Zaleskį ir EY komandą. Julija pristatytų savo pasiūlymą rengti kodeksą, Julius pristatytų po mūsų pastabų pakoreguotą savo pasiūlymą, o EY atvyktų su visa komanda dar kartą prisistatyti ir patikinti asociacijas dėl savo įsipareigojimų.

2018 m. gruodžio 14 d. įvyko naujas pageidavimą teikti paslaugą išreiškusių bendrovių pasiūlymų išklausymas. Išklausius pasiūlymus, visi draudimo bendrovių atstovai išsakė savo nuomonę dėl rangovo ir vienbalsiai nusprendė, kad toliau turėtume dirbti su UAB ADDLAW (projekto vadovė Julija Lisovskaja). Atsižvelgiant į šį sprendimą LDA paprašė Julijos Lisovskajos paruošti sutarties, į kurią būtų perkeltas jos pasiūlymo turinys, projektą. Projektas pastaboms pateiktas ir suderintas. Informacija apie projekto eigą nariams pateikta. LDA valdybai patvirtinus deleguotų asmenų sprendimą keisti potencialius rangovus, mūsų Asociacijos valdyba taip pat pakeitė ankstesnį nutarimą ir nusprendė pasirašyti sutartį su UAB ADDLAW.

Lygiagrečiai iš Asociacijos narių buvo paprašyta gyvybės draudimui aktualių klausimų, kurie turėtų būti aptarti Kodekse, identifikavimo, kad juos laiku pateikti rangovams. Eigoje.

 • Teikiant valstybės institucijų prašymu žodinę ir rašytinę įvairią informaciją bendraisiais gyvybės draudimo įmonių veiklos, gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo veiklos klausimais bei nuomonę dėl šios veiklos aplinką reglamentuojančių įstatymų bei kitų norminių aktų ir jų projektų nuostatų traktavimo ir poveikio verslui;
 • Teikiant paklausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl teisės aktų ir kitų informacinio pobūdžio dokumentų taikymo, įvairių projektų eigos ir pan., :
 • Dėl IFRS standartų įvedimo. Nariams paprašius 2018-08-21 d. Priežiūros paklausta: „Kokios LB įžvalgos dėl naujų IFRS standartų įvedimo. Ar bus skelbiami terminai? Ar planuojamos konsultacijos pasiruošimo ir perėjimo laikotarpiu. Ar planuojami įstatyminių aktų pakeitimai? Kokie ir kada? Kas Priežiūroje už šio klausimo realizavimo atskirus aspektus atsakingi?“. Gautas atsakymas: „2018 09 03 Numatoma pirmoji 17 TFAS taikymo data 2021 m, tačiau reikia nepamiršti, kad ataskaitose reikės pateikti ir ankstesnio laikotarpio palyginamąją informaciją. Todėl pasirengimas taikyti 17 TFAS jau turėtų būti pradedamas, nes reikės nemažai pokyčių įmonių procesuose ir sistemose, duomenų rinkime, analizėje ir prognozavime. Suprantame, kad 17 TFAS įsigaliojimas pareikalaus pokyčių ir mūsų teisės aktuose, todėl nusprendėme jau šiemet pradėti analizę ir nustatyti, kokie pokyčiai bus reikalingi. Kol kas esame identifikavę dvi sritis:
 • Techninių atidėjinių skaičiavimo metodika. Įsigaliojus 17 TFAS, neturėtų likti mūsų nacionalinės metodikos, taikomos apskaičiuoti techninius atidėjinius finansinėse ataskaitose. Bet turbūt reikalinga bus metodika draudimo įsipareigojimų ir atitinkamų sąnaudų apskaičiavimui mokestiniais tikslais.
 • Lietuvos banko iš draudimo renkamos ataskaitos. Jos tikriausiai turėtų keistis atsižvelgiant į 9 ir 17 TFAS įsigaliojimą.

Teisės aktų projektų rengimo datos dar nėra nustatytos, dėl jų turėtume metų pabaigoje nuspręsti. Jeigu turėtumėte pasiūlymų ar klausimų, kviečiu kreiptis į Loretą Daškevičienę ar Jurgą Kamienę.

 • Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatų taikymo (dėl dalinių išsiėmimų apmokestinimo). 2018 10 19 d. Asociacijos narė informavo, kad vienam jų klientui nurodyta susimokėti gyventojų pajamų mokestį nežiūrint to, kad viskas atitiko GPMĮ komentare nurodytas sąlygas tokią išmoką neapmokestinti. VMI atstovė žodžiu pakomentavo, kad jie keičia savo ankstesnę poziciją šiuo klausimu ir rengs GPMĮ komentaro pakeitimus, kad dalinius išsiėmimus apmokestinti. Ištrauka iš VMI 2018-10-15 atsakymo: <…> Administracinių teismų praktikoje pažymima, kad įstatymų nuostatos, nustatančios mokesčių lengvatas, negali būti aiškinamos plečiamai. Tai reiškia, kad mokesčio lengvatą reglamentuojanti įstatymo nuostata, turinti aiškias įstatymo leidėjo apibrėžtas jos taikymo ribas, negali būti taikoma į pastarosios taikymo sritį nepatenkančioms situacijoms. Pripažinti, jog mokesčių mokėtojas pagrįstai pasinaudojo atitinkama mokesčio lengvata, galima tik tuo atveju, kai mokesčių mokėtojo veiksmai mokestine prasme visiškai atitinka lengvatos taikymo sąlygas. <…>. Telefoninio pokalbio metu VMI atstovė Asociacijos prezidentui paaiškino, kad šis klausimas yra platesnio klausimo sudėtinė dalis: dėl suformuotos teismų praktikos bus peržiūrimi ir kiti VMI komentarai ir išaiškinimai kur įstatymas traktuojamas plečiamai. Kadangi nei Draudimo įstatyme nei kituose teisės aktuose jie neranda tokios sąvokos kaip „dalinis sutarties nutraukimas“ dalinio išsiėmimo jie negali toliau prilyginti nutraukimui. Jie nekvestionuoja mūsų teisės tokius išsiėmimus turėti draudimo teisės prasme, nes tai ne jų reguliavimo sfera, bet keičia poziciją mokesčių teisės prasme, ir čia vien motyvas, kad „tai Draudimo įstatymas nedraudžia“ nepadės. Jaučiasi, kad daug nepadės ir argumentas jog nuosekliai VMI buvo aiškinama taip kaip daroma. Taigi į klausimo sprendimą reikia žiūrėti iš visų kampų: įvertinti teismų, mokestinių ginčų komisijos, VMI praktiką, praktinę kilsiančių problemų klientams, draudikams, VMI pusę, įstatymų keitimų iniciavimą ir t.t. Susirašinėjant ir per narių pasitarimą Asociacijoje 2018 10 22 d. išsakytos nuomonės, kad reikia skubiai ruoštis gynybai. Susirinkti visą šio klausimo ankstesnių aptarimų eigos informaciją (kadangi ne pirmą kartą ši problema iškilo), naują informaciją, jeigu kas turėjo bylų teismuose, aiškinimųsi su VMI ir pan. Pasiūlyta pasitelkti advokatus, nes reikėtų poziciją paremti teismine praktika ir pan. Apklausus nares jos viena ar kita forma pritarė teisinių paslaugų sutarties su pasiūlyta advokato Irmanto Norkaus ir partnerių kontora „Cobalt“ sudarymui. 2018 10 29 d. Asociacijoje įvyko susitikimas su advokatų kontoros atstovu, per kurį aptartos sutarties sąlygos ir veiksmų plano parengimas. Sutarimas dėl sutartie sudarymo įformintas Asociacijos valdybos 2018 11 06 d. nutarimu. Advokatų kontorai pateikta aktuali informacija. 2018 11 16 d. gautas pirminis išvados tekstas dėl kurio 2018 10 21 d. išsakytos pastabos su jų autoriais aptartos 2018 11 22 d. susitikime advokatų kontoroje. 2018 11 28 d. gautas pataisytas išvados projektas, į kurį 2018 11 30 d. pateiktos redakcinės pastabos ir pasiūlymai. 2018 12 05 d. gautas trečias išvados projekto variantas kuris tik nežymiai pastabas teikusiems asmenims pakoregavus kaip raštas 2018 12 07 d. išsiustas VMI. Paprašyta organizuoti susitikimą. Susitikimas įvyko 2019m.
 • Dėl Swich4sure veiklos modelio. 2018-11-12 d. raštu Asociacija kreipėsi į Lietuvos banko valdybą ir Lietuvos banko priežiūros tarnybą ir pažymėjo, kad susipažinus su Lietuvoje startavusio draudiko Novis Poist’ovna a. s., kuriai tarpininkauja Swich4sure, veiklos modeliu, jis, Asociacijos nuomone, kelia nemažai klausimų dėl veiklos teisėtumo ir skaidrumo bei įprastinės verslo etikos. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtos įmonės produktų platinimas jau yra sustabdytas Vengrijoje dėl nepakankamo informacijos teikimo vartotojams. Pateiktos Asociacijos įžvalgos ir paprašyta įvertinti išsakytus pastebėjimus ir imtis priemonių šio rinkos subjekto veiklai įvertinti ir „InsureTechų“ veiklai reglamentuoti bei atsakyti Asociacijai raštu apie įvertinimo rezultatus. 2018 11 22 d. buvome informuoti, „jog Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2018 m. lapkričio 19 d. gavo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos persiųstą Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos pareiškimą dalimi dėl UAB „InsurTech“ galimai nesąžiningos konkurencijos veiksmų. Šiuo metu nagrinėjame pateiktame pareiškime nurodytas aplinkybes, kurias įvertinę, pateiksime Jums atsakymą.“ 2018-11-29 d. gautas šio tarybos raštas dėl pareiškimo trūkumų pašalinimo iki 2018 12 10 d. Asociacijos narių pasiteirauta ką toliau darome ir ar suinteresuotos bendrovės kreipėsi tiesiogiai, kaip anksčiau, sprendžiant ar reikia Asociacijos rašto, buvo aptarta. Gauta nuomonė, kad liekame prie aptartos tvarkos, todėl Konkurencijos tarnybai 2018 12 07 d. e-meilu pateiktas atitinkamas atsakymas. 2018 12 10 d. gautas tarpinis Priežiūros atsakymas, kad jie ir savo iniciatyva renka ir vertina informaciją, o apie galutinius tyrimo rezultatus informuos. 2018-12-14 d. gautas organizacinis Konkurencijos tarnybos atsakymas. Priežiūra atsakė 2019 m.
 • Gaunant, renkant ir ruošiant informaciją apie LR gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rinkos padėtį, ypatybes, sąlygas, bei praktiką ir ją pateikiant Asociacijos nariams bei panaudojant Asociacijos rengiamuose raštuose, dalyvaujant diskusijose su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir žiniasklaidos priemonėmis;
 • Organizuojant problemų aptarimus ir diskusijas Asociacijos Valdyboje, darbo grupėse bei kituose narių atstovų teminiuose pasitarimuose, imantis reikiamų priemonių dėl vienodo ir tinkamo teisės aktų reikalavimų gyvybės draudimo versle taikymo, pasiūlymų keisti teisės aktus rengimo. Asociacijos valdymo tobulinimo, pvz.:
 • Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2018-05-21 d. rašto „Dėl Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų.“ Raštu atkreipiamas dėmesys į asociacijoms galimai aktualias įstatymo nuostatas ir siūloma tai įsivertinti. Aptarus šį raštą su kitomis asociacijomis ir narių teisininkais nuspręsta, kad asociacijos atitinka LR lobistinės veiklos įstatymo 7 str. nuostatas ir prievolė deklaruoti veiklą joms nėra taikoma.
 • Dėl Asociacijos valdybos 2017-07-20 d. patvirtintos „Asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, nustatant poreikius ir siūlomo produkto tinkamumą renkamos minimalios informacijos apimties“ peržiūrėjimo. Kadangi dabartinis tinkamumo vertinimo turinys pilnai neatspindi IDD nuostatų apsitarta patvirtintą pirminį variantą reikia pradėti žiūrėti ir vertinti per jo tinkamumo IDD prizmę. Su narių atsakingais asmenimis buvo apsitarta palaukti Priežiūros pozicijos dėl IDD nuostatų taikymo. Asociacija laukė narių pasiūlymų pradėti peržiūrėjimo darbą. Tačiau atsakingiems už šį projektą asmenims susirašinėjant buvo nutarta kol kas tik siūlyti Asociacijos valdybai šį dokumentą pripažinti netekusiu galios. 2018 09 27 d. Asociacijos valdybos posėdyje pritarta tokiam pasiūlymui, tačiau kartu pasiūlyta tolimesnio klausimo sprendimo būdo nepalikti nekontroliuojamai savieigai. Pasiūlyta pavesti Asociacijai organizuoti atsakingų už šį klausimą narių atstovų pasitarimą per kurį nuspręsti ar tikslinga parengti naują susitarimą „Dėl Asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, nustatant poreikius ir siūlomo produkto tinkamumą renkamos minimalios informacijos apimties“. Jeigu bus nuspręsta, kad tai tikslinga – sudaryti projekto darbo grupę kuri darbus atliktų iki 2019 m. I ketvirčio pabaigos. Į 2018 10 05 d. ir 2018 11 20 d. pasiūlymus dėl pasitarimo organizavimo ir prašymus dėl atsakingų asmenų skyrimo sureagavo vos kelios bendrovės. Gautas prašymas pirmą susitikimą organizuoti tik 2019 m. sausio mėnesį. Eigoje.
 • Dėl LR draudimo įstatymo IX-1737 2, 11, 22, 25, 26, 33, 135, 138, 157, 161, 163, 184, 191, 198, 200, 201, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 221 straipsnių ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 31(1) ir 202 ir 203 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo (Nr. XIIIP-1909) priimto pirmajame pusmetyje per 2018 06 28 d. Asociacijos valdybos posėdį buvo atkreiptas dėmesys į jo ir anksčiau šiemet priimto LR draudimo įstatymų pakeitimų nuostatų tarpusavio prieštaravimųsi, kurių nepašalino net priimtas išlyginamasis LR draudimo įstatymo pakeitimas. Pasiūlyta priimtus įstatymus peržiūrėti ir dėl neaiškumo kreiptis į Lietuvos banką bei LR finansų ministeriją. Buvo nustatytas terminas nariams iki 2018 08 14 d. Asociacijos prezidentui pateikti klausimus dėl aptartinų LR draudimo įstatymų nuostatų. Nepateikus 2018-08-20 d. apie tai priminta atsakingai projekto grupei, tačiau jokių atsiliepimų ir vėl negauta. Klausimas trumpai aptartas 2018 10 18 d. Teisės ir atitikties darbo grupės posėdyje. Darbo grupės nariai apsikeitė pastebėjimais dėl redakcinių netikslumų ir nuomonėmis dėl veiksmų. Nutarta, kad pastebėti trūkumai nėra esminiai, tad siekti juos šalinti atskirai netikslinga. Pastabas tikslinga teikti gavus derinimui kokius nors LR draudimo įstatymo pakeitimų projektus ar patiems kreipiantis dėl esminių pakeitimų. Kol kas reikia tik tokius klausimus atsižymėti.
 • Dėl Asociacijos parengto ir 2018-01-29 d. Lietuvos banko priežiūros tarnybai pateikto Veiksmų plano (priemonių gyvybės draudimo naudingumui didinti) vykdymo:
 • Per Veiklos plano priemonių vykdymo aptarimą priežiūroje buvo pasakyta, kad Vartotojų elgsenos ir teisių apsaugos komiteto steigimą (plano 5 priemonė) LB vertina teigiamai ir laukia veiksmų. Tarp kita ko ir atsiskaitinėjimo apie eigą. Su narių vadovais aptarta, kad Teisės ir atitikties darbo grupei, kuriai deleguota parengti minėto komiteto organizavimo ir veiklos koncepciją bei nuostatus, jau tikslinga pradėti darbus. Paprašyta šį klausimą aptarti bendrovėse, pasidomėti ar kitose šalyse ar Lietuvoje kituose verslo sektoriuose yra kažkas panašaus, kad pasinaudoti gerąja patirtimi. Susitikimui reikėtų turėti nuomonę, informacijos ir pasiūlymų. kol kas jokios informacijos negauta. Susitikimas Asociacijoje įvyko 2018-10-18 d., prašytos informacijos negauta, todėl sutarta, kad darbo grupės nariai dar pasidomės gal ką galima panaudoti iš Estijos, Latvijos ar kitų šalių kolegų darbo praktikos .Aptartas būsimo visuomeniniais pagrindais veiksiančio Asociacijos struktūrinio padalinio tikslas, užduotis, funkcijos bei kiti pagrindiniai veiklos aspektai. Asociacijos prezidentas pagal tai parengė ir 2018-11-15 d. pastaboms pateikė Vartotojų elgsenos ir teisių apsaugos komisijos reglamento projektą. Suderinus projektas patvirtintas 2019 m.
 • Sąžiningo produkto principų parengimas. Per susitikimą priežiūroje dėl Veiklos plano priemonių vykdymo įvertinimo Asociacija pasiūlė susitikus apsibrėžti Priežiūros pokalbiuose vartojamą „sąžiningo produkto“ sąvoką, kitaip tariant pabandyti nusistatyti bendrus vartotojui naudingo gyvybės draudimo produkto principus. To pagrindu būtų galima atlikti objektyvesnius vertinimus tiek bendrovėms, tiek Priežiūrai. Tai padėtų ir Vartotojų elgsenos ir teisių apsaugos komiteto veiklai. Sutarta dėl pirmo susitikimo Priežiūroje š. m. rudenį organizavimo, per kurį būtų aptarti atitikimo „vartotojui sąžiningo gyvybės draudimo produkto“ vertinimo principai (turinys). Detalizavimas būtų aptariamas per kitus susitikimus. Asociacija paprašė narių skirti už tai atsakingus asmenis (gal net po kelis nuo bendrovės, nes klausimas ne tik teisinis) bei išsakyti nuomonę dėl susitikimo Asociacijoje iki tol poreikio ir laiko. Atsiliepė vos du nariai. Prie klausimo planuota grįžti 2018 m. spalio mėnesį. Kadangi Priežiūra 2018 metais prioritetą teikia Pensijų sistemos reformos įgyvendinimui, tai atsakingo jų skyriaus vadovė informavo, kad prie Sąžiningo produkto principų parengimo klausimo grįš tik kitais (2019) metais.

Eigoje.

 • Dėl PRIIPS reglamento įgyvendinimo. Su šiuo klausimu siejasi Asociacijos patvirtinto Veiksmų plano (dėl Lietuvos gyvybės draudimo rinkos tvarumo vartotojų apsaugos) 1 priemonė: „Įgyvendinant PRIIPS reglamento reikalavimus, bendradarbiauti su Lietuvos banku tobulinant Pagrindinį informacijos dokumentą (KID), siekiant paprastesnio ir aiškesnio informacijos pateikimo vartotojui.“ Per susitikimą Priežiūroje Veiksmų plano realizavimui aptarti Priežiūra pasakė, kad tikisi Asociacijos ir jos narių žadėtų veiksmų dėl PRIIPS, tobulinant KID, siekiant paprastesnio ir aiškesnio informacijos pateikimo vartotojui. Konkretizavo, kad vis tik reikia siekti palyginamumo. Teiravosi dėl eigos. Išsakėme nuomonę, kad kol kas pati Priežiūra neturi atsakymų į užduotus klausimus, kad palyginamumas dėl itin skirtingų produktų neįmanomas. Iš Priežiūros reakcijos matosi, kad šia linkme nors kažką turime nuveikti. Priežiūra surinko bendrovių tinklapiuose privalomai paskelbtą informaciją, ją išanalizavo ir bendrovėms pateikė išvadas ir pageidavimą: “Atsižvelgiant į skirtingą šios dalies informacijos pateikimą rinkoje, dar kartą rekomenduojame susitarti asociacijos lygiu, kokio amžiaus apdraustajam ir kokioms draudimo sumoms turėtų būti rodoma visa reikalaujama informacija apie biometrines rizikas pagal TRS 2 straipsnio 4 dalies nuostatas. Tik vienodų prielaidų naudojimas gali užtikrinti reglamento tikslus dėl palyginamumo.“ Aptarus atsakingo Asociacijos projekto grupėje sutarta dėl šių parametrų ir 2018 09 07 d. Priežiūrai pateikta ši informacija nuomonei: ar taip tinka. Dar dėl vieno parametro- sutarties termino, aptarta, bet laukiama bendrovių galutinės nuomonės.

2018 10 15 d. gautas Priežiūros atsakymas, kad pateiktiems nuomonei pasiūlymas su minimaliais pakeitimais būtų galima pritarti tol, kol nebus oficialiai išreikšta EK pozicija dėl vienodos praktikos ES mastu. Apibendrintos informacijos dėl kitų aspektų šiuo metu dėl didelio darbų negali pateikti. Rekomendavo ir kitais KID klausimais susitarti Asociacijos lygiu, o radus bendrus sprendimus, pateikti Priežiūros nuomonei. Susirašinėjant sutarta, kad Priežiūros korekcijos tinka, o klausimą dėl sutarties termino paliekame ateičiai.

2018 10 25 d. Priežiūrai pateikta pozicija klausimui- kokia tiksliai informacija turi būti nurodoma KID pagal RTS 2 str. 5 d. c) p. : „… informacija apie automatinius nutraukimus KID neturi būti nurodoma, kaip ir informacija apie bendrąsias nutraukimo sąlygas, kurios pateikti nėra reikalavimo apskritai.“ 2018 10 26 d. gautas Priežiūros atsakymas „…Mūsų nuomone, tokia informacija yra svarbi klientui prieš jam sudarant sutartį, todėl siūlytume perimti gerą praktiką ir atitinkamai patikslinti KID‘us.

 • Dalyvauta Lietuvos verslo konfederacijos / ICC (toliau LVK) veikloje (: rengiant LVK pozicijas, nuomones, pastabas ir pasiūlymus dalyvaujant susitikimuose ir komisijų veikloje ir kt.);
 • Bendradarbiauta su finansų ir draudimo rinkos dalyvius vienijančiomis asociacijomis (apsikeitimas informacija, veiksmų derinimas, bendra pozicija ir/ar atstovavimas aktualiais klausimais): Lietuvos draudikų asociacija, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija, draudimo brokerius vienijančiomis asociacijomis bei Draudimo brokerių rūmais, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos kaimo turizmo asociacija, o taip pat su Lietuvos laisvosios rinkos institutu, VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo institutu.
 • Teikta Asociacijos nariams turima informacija apie kitų institucijų organizuojamus mokymus, seminarus, konferencijas bei kitus renginius.
 • Organizuota ir/ar dalyvauta viešųjų ryšių priemonėse, Asociacijos (-ų) inicijuotuose straipsniuose spaudoje ar žiniasklaidos rengiamuose straipsniuose bei reportažuose išreikšta Asociacijos (-ų) pozicija, visuomenę informuojant bei šviečiant apie gyvybės ir sveikatos draudimo, pensijų kaupimo teikiamas galimybes bei atkreipiant valstybės institucijų dėmesį į spręstinas problemas, rengiamų sprendimų ar pasisakymų įtaką verslui, pvz.:
 • Dėl Lietuvos banko tinklapyje 2018 m. spalio 2 d. paskelbtu pranešimo „Draudimo įstatymo pokyčiai – apynasris gyvybės draudimo sutarčių mokesčiams“. Asociacija 2018 10 08 d. raštu atkreipė Lietuvos banko Valdybos dėmesį į, Asociacijos nuomone, atsakingai valstybės institucijai nepriimtiną sąvokų vartojimą viešojoje erdvėje. Pabrėžta, kad „rinkos priežiūros funkcijų atlikimui tokių buitinių sąvokų, kaip „apynasris“ naudojimas ne tik, kad nekuria pridėtinės vertės vartotojams bet ir diskredituoja draudimo rinką. Neetiškų sąvokų vartojimas ne tik trukdo tamprių, pasitikėjimu grįstų Priežiūros institucijos ir rinkos dalyvių tarpusavio santykių suformavimui, bet ir suponuoja klientų ir visuomenės nepasitikėjimą rinkos dalyviais ir jų teikiamais produktais. Tikimės, kad šį kartą tinkamai įvertinsite mūsų išsakytą nuomonę ir ateityje tokių išsireiškimų bus išvengta.“ Atsakymo negauta.

Asociacijos narių skaičius 2018 metų pabaigoje

 • Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos narių skaičius 2018 metų gruodžio 31 dieną – 8 (aštuoni).

Asociacijos metinė finansinė ataskaita

 • Nustatyta tvarka atlikta Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija) pateiktų dokumentų ir finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2018 m. gruodžio 31 d. Balansas, 2018 m. Veiklos rezultatų ataskaita ir pirminių apskaitos dokumentų duomenys, revizija.

2019 m. vasario 19 d. Revizoriaus ataskaitoje Asociacijos nariams nurodyta, kad finansinės atskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Asociacijos 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos ir atskaitomybės tvarką reglamentuojančius teisės aktus.*

Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius 2018 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijoje 2018 m. gruodžio 31 dieną dirbo 2 samdomi darbuotojai : Asociacijos prezidentas ir Asociacijos vyriausioji finansininkė (0,25 etato).

Pagarbiai,

Prezidentas                                                                                                 Artūras Bakšinskas

*su Asociacijos metine finansine atskaitomybe galima susipažinti Asociacijos buveinėje

 Atsisiųsti