LIETUVOS GYVYBĖS DRAUDIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJOS VARTOTOJŲ ELGSENOS IR TEISIŲ APSAUGOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

LIETUVOS GYVYBĖS DRAUDIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJOS VARTOTOJŲ ELGSENOS IR TEISIŲ APSAUGOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 Patvirtinta:

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos valdybos posėdžio

2019 m. vasario 05 d. protokolu Nr. 98

 

  1. Bendrosios nuostatos

1.1.Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos Vartotojų elgsenos ir teisių apsaugos komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos gyvybės draudimo įmonių asociacijos Vartotojų elgsenos ir teisių apsaugos komisijos (toliau – Komisija) uždavinius, tikslus, funkcijas ir darbo organizavimo tvarką tiek, kiek ji neaptarta Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos vidaus darbo reglamente.

1.2.Komisija yra pastovi, visuomeniniais pagrindais veikianti Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija)  struktūrinis padalinys, vykdantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas, į kurią kiekvienas Asociacijos narys pastoviam dalyvavimui deleguoja po vieną savo atstovą.

1.3.Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, Asociacijos Vidaus darbo reglamentu, Asociacijos Etikos kodeksu bei šiuo Reglamentu.

1.4.Komisija savo veiklą grindžia teisingumo, skaidrumo, nešališkumo, objektyvumo, bendradarbiavimo ir kitais principais.

  1. Komisijos uždavinys, tikslas ir funkcijos

2.1.Komisijos uždavinys: stebėti ir vertinti vartotojų elgsenos pokyčius ir Lietuvos banko, kitų valstybės institucijų bei valstybės įgaliotų privačių asmenų (notarų, antstolių) sprendimus, pavedimus bei Asociacijos narių veiklas, siekiant apsaugoti vartotojų interesus ir formuoti gerąją praktiką.

2.2.Komisijos tikslas: skatinti verslo kultūros, grindžiamos sąžiningo elgesio su vartotojais principais vystymąsi, stiprinti vartotojų pasitikėjimą gyvybės draudimo rinka bei laiku reaguoti į klientų elgsenos pokyčius.

2.3.Komisijos funkcijos:

2.3.1. dalintis gerąja rinkos praktika ir teikti rekomendacijas dėl dokumentų, kurie teikiame klientams sudarant bei vykdant draudimo sutartį (pvz. KID, informacija apie mokestinę aplinką, įvairios anketos ir klausimynai);

2.3.2. dalintis nuasmeninta Asociacijos narių vidine darbo patirtimi (pvz.: žalų ir išmokų administravimo, mokėjimo, skundų nagrinėjimo ir pan. klausimais;

2.3.3. rengti rekomendacijų dėl gerosios rinkos praktikos taikymo projektus Asociacijos valdybos tvirtinimui;

2.3.4. identifikuoti rinkos praktiką, kuri gali kenkti gyvybės draudimo klientų interesams bei teikti rekomendacijas Asociacijos valdybai dėl priemonių galinčių pašalinti netinkamą rinkos praktiką;

2.3.5. vykdant įvardintas Komisijos funkcijas rengti Asociacijos poziciją, nuomonę, pasiūlymus ir klausimus aukščiau valstybės institucijoms.

  1. Komisijos darbo organizavimas

3.3. Komisija klausimus nagrinėja ir sprendimus priima Komisijos posėdžiuose.

3.4. Eiliniai Komisijos posėdžiai šaukiami vieną kartą per kalendorinį ketvirtį. Esant poreikiui šaukiami neeiliniai Komisijos posėdžiai.

3.5. Komisijos narys neturi teisės balsuoti dėl klausimų nagrinėjimo, kai yra priežasčių, galinčių turėti įtakos jo nešališkumui. Esant reikalui sprendimą dėl jo nušalinimo priima Komisija.

3.6. Kitas Komisijos darbas organizuojamas Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos vidaus darbo reglamente nustatyta tvarka.

  1. Baigiamosios nuostatos

4.1. Šį Reglamentą tvirtina, keičia ir (ar ) papildo, taip pat pripažįsta netekusiu galios Asociacijos valdyba.

4.2. Reglamentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo Asociacijos valdybos posėdyje dienos.

4.3. Komisijos sprendimai, priimti pažeidžiant šį Reglamentą, negalioja.