Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 2017 metų veiklos ataskaita

Informacija apie Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacijos) veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus

 1. Siekta optimalių teisinių, informacinių ir kitų sąlygų Lietuvoje vystytis ir plėtotis gyvybės draudimo įmonių verslui bei atskiroms gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rūšims, draudimo tarpininkavimo bei perdraudimo operacijoms:
 • Atliekant aktualiausių Europos Komisijos pasiūlymų svarstymo, priėmimo ir realizavimo eigos stebėseną (Tarpininkavimo (platinimo) direktyvos (IDD), Reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (PRIPS) įgyvendinimo; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2014/65/EB (MiFID2), Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kt.);
 • Analizuojant viešai skelbiamus įstatymų, kitų teisės aktų bei rekomendacinio pobūdžio dokumentų projektus, įvertinanti jų įtaką Asociacijos narių veiklai (Lietuvos Respublikos (toliau- LR): Draudimo, Pensijų kaupimo, Lietuvos banko, Pelno mokesčio, Gyventojų pajamų mokesčio, Valstybinio socialinio draudimo, Lobizmo, Asociacijų bei kitų įstatymų;
 • Teikiant nuomonę, pastabas, pasiūlymus, klausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl pirminei nuomonei, derinimui ar žiniai pateiktų: Lietuvos Respublikos (toliau- LR): Civilinio kodekso, Mokesčių administravimo, Gyventojų pajamų, Draudimo, Lietuvos banko, Profesinių pensijų kaupimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei kitų įstatymų ar jų pakeitimų bei papildymų įstatymų projektų:
 • Dėl LR draudimo įstatymo Nr. IX-1737 1, 2, 3, 5, 11, 12, 16, 22, 23, 25, 28, 29, 33, 53, 68, 69, 76, 80, 81, 93, 116, 126, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 214, 216, 222 straipsnių, VII skyriaus pavadinimo, ketvirtojo skirsnio, VIII skyriaus pavadinimo, įstatymo priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 901, 902, 903, 904, 931, 1151, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1861, 2011 straipsniais ir 159, 163 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto XIIIP-1513. Projektu įgyvendinama Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 „Dėl draudimo produktų platinimo“. Projekte šie pakeitimai apjungti su anksčiau Lietuvos banko pasiūlytais pakeitimais susijusiais su „Pasiūlymų dėl investicinio gyvybės draudimo reguliavimo tobulinimo“ Po derinimų ir susitikimų su rinkos atstovais projektas dar buvo derinamas ir koreguojamas pagal atsakingų valstybės institucijų ir LRV Kanceliarijos pastabas ir pasiūlymus. Projektui LR Vyriausybė pritarė ir jis pateiktas LR Seimui. Parengtos pastabos kurios buvo pateiktos LR finansų ministerijai, Lietuvos bankui ir LR Seimo Kanceliarijos Teisės departamentui . o po to ir atsakingiems LR Seimo komitetams. Į dalį pastabų po aptarimų pilnai ar dalinai atsižvelgta. Eigoje.
 • Dėl LR civilinio kodekso 6.992 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. LR finansų ministerijai pateikta nuomonė ir redakcinis pasiūlymas. Rašte pažymėta, kad, nors, atsižvelgiant į FINTECH planą, projekto tikslas yra sudaryti sąlygas sudarinėti sutartis nuotoliniu būdu bei mažinti administracinę naštą, manome, kad siūlomas LR civilinio kodekso pakeitimas šių tikslų nepasiekia. Todėl siūlome atsisakyti reikalavimo privalomai įteikti draudimo taisyklių kopiją, draudimo taisyklių kopiją draudėjui įteikti tik draudėjo prašymu. Toks reguliavimas atitiktų ir LR draudimo įstatymo 92 str. 2 d. nuostatą, numatančia, kad draudikas privalo taisykles paskelbti savo interneto svetainėje bei LR draudimo įstatymo pakeitimų projekto 931 nuostatą, numatančią galimybę pateikti ir interneto svetainėje bei nepažeistų draudėjų interesų, nes asmenims, neturintiems prieigos prie interneto, būtų palikta galimybė draudimo taisykles gauti ir popierine forma. Kaip informavo atsakinga LR finansų ministerijos atstovė, kad nors ir LR teisingumo ministerija savo išvadoje pasiūlė nieko nekeisti, jie prie klausimo dar grįš 2018 metais ir ieškos sprendimo vertindami šį klausimą platesniame kontekste. Eigoje.
 • Dėl LR profesinių pensijų kaupimo įstatymo X-745 2, 18, 30 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (XIIIP-1284) LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išsakyta nuomonė, jog projekto nuostatos įgyvendinančios profesinių pensijų direktyvą išplėstos labiau nei to reikalauja ši direktyva bei pateiktas redakcinis pasiūlymas. Gautas atsakymas, kad „Asociacijos pateiktam pasiūlymui nepritariame. Manome, kad Įstatymo projekto nuostatos atitinka Direktyvoje keliamus tikslus bei pagrįstai Direktyvoje nustatytą būtiniausią apsaugą praplečia darbuotojų naudai.“ Analogiškas raštas pateiktas LR Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui. Nepritarta. Projektas priimtas.
 • Dėl LR Vyriausybės Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimo I etape numatytos priemonės „Aiškus ir tolygus smulkaus verslo apmokestinimas“. Ši priemonė dėl nustatomos naujos apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu tvarkos palies ir draudimo tarpininkus dirbančius su individualios veiklos pažymėjimais. Dalyvauta įvairiose diskusijose, teikti pasiūlymai, bet į juos neatsižvelgta.

Dėl gauto derinimui LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimų projekto (I etapo reformos projektų pakete), kuriuo minėta apmokestinimo pertvarka realizuojama, Asociacija LR finansų ministerijai pateikė konkrečias pastabas ir redakcinius pasiūlymus (prie rašto prisijungė ir Lietuvos draudikų asociacija). Į pastabas neatsižvelgta, todėl Asociacija kartu su dar šešiomis verslo atstovų organizacijomis pasiūlymus pateikė LR Seimo atsakingiems komitetams bei frakcijoms. Dėl šio klausimo buvo daug tarpinių nuomonių, pasiūlymų, diskusijų ir sprendimų, bet galutiniame projekto variante dėl GPM mokesčio „lubų“ gyventojams dirbantiems su IVP klausimo vis tik buvo priimtas palankesnis LR Seimo sprendimas.

 • Dėl LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo I-1374 pakeitimo įstatymo, projekto Nr. 17-7645 bei kiti su juo susijusių įstatymų projektų. Atsakingoms valstybės institucijoms pateiktos pastabos. Gautas LR teisingumo ministerijos atsakymas, kad pateiktos pastabos vertinamos kartu su kitomis gautomis pastabomis. Eigoje.
 • Dėl LR Lietuvos banko įstatymo I-678 6, 8, 11, 18(1), 21(1), 42, 43, 47 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju (3) skirsniu ir 42(1), 43(1), 43(2), 43(3), 43(4), 43(5) ir 43(6) straipsniais įstatymo projekto (Nr. 16-8650) ir su juo susijusių kitų įstatymų projektų (tame tarpe LR draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2, 11, 22, 25, 135, 157, 161, 163, 184, 191, 198, 200, 201, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 221 straipsnių ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 31(1) ir 201(1) straipsniais ir 202 ir 203 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto (Nr. 16-8656)) paketo. Nuomonė dėl projektų paruošta ir pateikta dar 2016 metais. LR finansų ministerija organizavo du susitikimus asociacijų atstovams, vieną specialistų lygmenyje, kitą asociacijų ir ministerijos vadovų, per kuriuos pažadėta daugumą klausimų išspręsti teigiamai. Nauji projektų variantai pakartotiniam derinimui su rinka nebuvo pateikti, o iš karto teikti LR teisingumo m-jos išvadai ir įdėti į TAPą viešam susipažinimui. Po derinimo su šia ministerija projektus teikė LR Vyriausybei. Kadangi į daugumą Asociacijos pastabas nebuvo atsižvelgta jos pakartotinai buvo pateiktos LR finansų ministerijai ir kitoms atsakingoms valstybės institucijoms. Pastabos dar papildytos pasiūlymu pakeisti LR draudimo įstatymo 93 str. siekiant palengvinti bendravimą su klientu elektroniniu būdu. Projektai grąžinti rengėjams tobulinti vadovaujantis Asociacijos pozicijai palankia LR Vyriausybės Kanceliarijos Teisės grupės išvada., tačiau rengėjai į esmines pastabas neatsižvelgė ir skubos tvarka pateikė LR Vyriausybei. Eigoje.
 • Dėl LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo VIII-275 naujos redakcijos projekto (XIIIP-732). LR vidaus reikalų ministerijai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau- FNTT) bei Lietuvos banko priežiūros tarnybai į visus projekto variantus pateiktos pastabos, klausimai ir pasiūlymai, kurie aptarti susitikimuose su FNTT. Po susitikimų suinteresuotos šalys, kaip buvo sutarta, dar apsikeitė pasiūlymais ir argumentais. Dalis pastabų įvertinta. Galutiniame variante, kuris buvo pateiktas LR Seimui, ne į viską atsižvelgta, todėl dvi pastabos pateiktos LR Seimo atsakingiems komitetams projektą priėmus svarstymui. Į vieną pastabą (dėl reikalavimų informuoti vyresnįjį vadovą ir spręsti dėl pranešimo FNTT kai išmoka išmokama politikui tvarkos) pagrindiniame komitete atsižvelgta, o į kitą (dėl pereinamojo nuostatų įgyvendinimo laikotarpio nustatymo) ne. Įstatymas priimtas.
 • Dėl Mokesčių administravimo įstatymo 14, 25, 61, 68, 110, 131, 145, 156 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. 16-10012(3). LR finansų ministerijai pateiktas pasiūlymas įvertinti duomenų teikimo mokesčių administratoriams dubliavimąsi ir nustatyti duomenų teikimo išimtis dukterinėms bendrovėms Lietuvoje, kai patronuojančioji tarptautinės įmonių grupės bendrovė duomenis pateikia šalies, kurioje reziduoja, mokesčių administratoriui. Gavome atsakymą, kad mūsų pasiūlymą jie pridėjo prie bendros medžiagos, kaip pastabą į projektą. Jų nuomone „jis įstatymui nėra aktualus, kadangi įtvirtina bendro pobūdžio pareigą“. Kadangi detaliai 2016 m. gegužės 25 d. Europos Vadovų Tarybos priimtą direktyvą, kuri iš dalies keičia 2011/16/EU direktyvą dėl automatinio keitimosi su mokesčiais susijusia informacija, turės perkelti Valstybinė mokesčių inspekcija, tai įgyvendinimą reglamentuojančios taisyklės ir turės užtikrinti, kad nebūtų nepagrįstos administracinės naštos. Pasiūlyta raštą persiusti šios institucijos įvertinimui. Persiustas prašant į ją tinkamai atsižvelgti rengiamame taisyklių projekte. Derinta. Išimtis, kurios prašėme, taisyklėse buvo nustatyta.
 • LR Vyriausybės nutarimų projektų:
 • Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimų. Prisijungta prie Lietuvos draudikų asociacijos kreipimosi į LR finansų ministeriją, kuriame siūloma: „Atsižvelgiant į tai, jog draudimo veikla yra griežtai kontroliuojama, licencijuojama ir prižiūrima, o kasos aparatų administravimas draudimo bendrovėms sukelia pernelyg sudėtingą ir neproporcingą administracinę bei finansinę naštą, taip pat siekiant išvengti diskriminacinio vienodai griežtai reguliuojamų rinkos dalyvių traktavimo ir teisės aktų jiems taikymo, siūlome nustatyti, kad draudimo bendrovės neprivalo naudoti kasos aparatų, jei kiekvienam asmeniui yra išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas.“ Gautas tarpinis atsakymas: „Finansų ministerija, siekdama tobulinti kasos aparatų sistemos teisinį reglamentavimą atsižvelgiant į modernius atsiskaitymo ir apskaitos būdus, numato parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002-08-13 nutarimo Nr. 1283 ,,Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo projektą (toliau – projektas). Rengiant minėtą projektą bus papildomai įvertintos ir Jūsų rašte nurodytos aplinkybes ir pasiūlymai. Parengtas projektas bus pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms teises aktų nustatyta tvarka institucijoms teises aktų nustatyta tvarka.“
 • LR finansų ministerijos projektų:
 • Dėl tarpusavio draudimo paslaugų galimybių Lietuvoje. LR finansų ministerija ir Lietuvos bankas analizavo galimybes ir tikslingumą sukurti tarpusavio draudimo paslaugų (anglų kalboje dažniausiai vartojamas terminas „Peer-to-peer insurance“) teisinį reguliavimą Lietuvoje. Tai pasitarnautų įgyvendinant Lietuvos siekius finansinių technologijų plėtros srityje. LR finansų ministerija paprašė rinkos pasidalinti nuomone šiuo klausimu. Ypatingai domino nuomonė apie tokių paslaugų poreikį Lietuvos rinkoje, taip pat įžvalgos apie užsienyje veikiančius tokių paslaugų teikimo modelius (jei yra tekę su jais susidurti ar nagrinėti). Nuomonė pateikta. LR finansų ministerija informavo, „jog buvo nutarta nekurti nacionalinio reguliavimo ir šiuo klausimu sekti reguliavimą Europos Sąjungoje. Konstatuota, kad modelis, kai draudimo įmonė teikia tarpusavio draudimo paslaugas paisydama visų šiuo metu galiojančių teisės aktų, yra galimas jau dabar. Jeigu ateityje Lietuvoje atsirastų poreikis vykdyti tarpusavio draudimo veiklą ne per draudimo įmonę, būtų siūlomą tai išbandyti Lietuvos banko ketinamoje sukurti bandomojoje finansinių inovacijų aplinkoje.
 • Dėl Europos Komisijos pasiūlymo Dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų. 2017 m. birželio 21 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų, kiek tai susiję su tarpvalstybiniais galimai agresyvaus mokestinio planavimo susitarimais, apie kuriuos turi būti pranešta. Siūloma nustatyti mechanizmą, atgrasanti tarpininkus/mokesčių konsultantus kurti mokesčių vengimo schemas, įpareigojant apie jas informuoti mokesčių administracijas. Informacija, kurią tarpininkai atskleis mokesčių administratoriams, bus automatiškai keičiamasi su kitais Europos Sąjungos mokesčių administratoriais. LR finansų ministerijai pateiktas atsakymas, kad pastabų neturime.
 • Dėl Europos Komisijos pasiūlymo Dėl paneuropinio asmeninių pensijų produkto. LR finansų ministerijai paprašius nuomonės pateiktas atsakymas, kad Asociacija iš esmės palaiko Europos Komisijos iniciatyvą pensijų stygiaus problemą spręsti Europos mastu, tačiau išnagrinėję siūlomą visos Europos asmeninės pensijos produkto (toliau – PEPP) reglamentavimą, manome, kad pasiūlytas sprendimas kelia nemažai klausimų ir rizikų (rašte įvardintos), kurios kiltų praktiškai įgyvendinant PEPP ir su juo susijusius reikalavimus. LR finansų ministerijos atsakinga darbuotoja informavo, jog „šiuo metu pasiūlymas dėl PEPP reglamento yra svarstomas ES Taryboje. Kadangi kyla nemažai neaiškumų dėl pasiūlyto modelio veikimo, greitu metu nesitikime, kad bus susitarta.“
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos projektų:
 • Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 6 dalies, 21 straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 1 dalies 9, 9-1, 10 punktų apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo projekto. Pataisymai, papildomi pavyzdžiai, klausimai ir argumentai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) ir LR finansų ministerijai. Dalį pastabų VMI įvertino. Po komentaro paskelbimo jie informavo, kad pritartų susitikimui dėl likusių neaiškių klausimų aptarimo, bet tam reikėtų pasiūlymus sukonkretinti, pateikiant ir redakcinius pasiūlymus. Aptarus susitikime spręstų ar dar ką tikslinga komentare pildyti ir ar reikia kitokių sprendimų.
 • Lietuvos banko projektų:
 • Dėl Lietuvos banko, siekiant užtikrinti teisės aktų nuostatų aktualumą, atliekamos draudimo veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos ir Lietuvos banko valdybos nutarimų, kurie nebuvo keisti įgyvendinant 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), peržiūrą. Derinimui pateiktuose penkių nutarimų projektuose pakeistos nutarimuose vartojamos sąvokos, nuorodos į Draudimo įstatymo straipsnius ir panaikinti nebeaktualūs reikalavimai, siekiant suderinti nutarimų nuostatas su LR draudimo įstatymo nuostatomis. Pateiktas atsakymas – be pastabų.
 • Dėl aštuonių Lietuvos banko valdybos nutarimų projektų, kuriais siekiama detalizuoti kai kurias LR draudimo įstatymo projekto, įgyvendinančio IDD direktyvą, nuostatas. Pastabos ir pasiūlymai pateikti dėl šių projektų:
 • Dėl draudimo ir perdraudimo produktų platintojų kvalifikacijos ir jos tobulinimo reikalavimų, kvalifikacijos kontrolės ir vertinimo kriterijų, kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo,
 • Dėl draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių,
 • Dėl informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių patvirtinimo.

Be to papildomai pateikti klausimai dėl Draudimo produktų platinimo direktyvos nuostatų taikymo bei paprašyta organizuoti susitikimą. Pastabos ir klausimai aptarti susitikimuose. Gauti pataisyti projektai į du iš kurių vėl pateiktos pastabos. Gauti neoficialūs atsakymai į daugumą klausimų. Eigoje.

 • Dėl Lietuvos banko vertinamųjų vizitų nuostatų projekto. Asociacija pateikė pastabas ir pasiūlymus bei pažymėjo, jog „supranta Lietuvos banko siekį sukurti tokią bendradarbiavimo formą, kuri skatintų glaudesnį bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąja praktika bei konsultacijų dėl teisės aktų įgyvendinimo teikimą. Tačiau tuo pačiu Asociacija tikisi, kad Lietuvos bankas, įgyvendindamas teises, numatytas Lietuvos banko vertinamųjų vizitų nuostatuose, nesiims baudėjo taktikos, o pateiktos rekomendacijos bus patariamojo, bet ne privalomojo pobūdžio. Tikimės, kad vertinamieji vizitai bus vykdomi Projekte numatytiems vertinamųjų vizitų tikslams pasiekti ir netaps neoficialia priemone, leidžiančia Lietuvos bankui papildomai tikrinti ir nubausti Subjektą.“ Iš dalies atsižvelgta. Patvirtinti.
 • Dėl teisės aktų finansų rinkos reguliavimo srityje tobulinimo. Lietuvos banko priežiūros tarnyba, atlieka finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų peržiūrą, kurios metu sieks įvertinti Lietuvos finansų rinkos reguliavimo konkurencingumą ir patrauklumą lyginant su kitomis Baltijos ir šiaurės regiono šalimis ir, esant poreikiui, inicijuos atitinkamo teisinio reguliavimo pakeitimus. Prašyta asociacijų įvertinti esamą finansų rinkos dalyvių licencijavimo ir veiklos reguliavimą ir nurodyti konkrečias teisės aktų nuostatas, kurios:
 • riboja finansų rinkos dalyvių patekimą į rinką (licencijavimo ir su tuo susiję reikalavimai) ir veiklos vystymą,
 • sukelia kitos nepagrįstos administracinės naštos.

Kartu prašyta pateikti teisinio reguliavimo tobulinimo pasiūlymus, t.y., kaip Lietuvos Respublikos teisinis reguliavimas galėtų būti tobulinamas, kad užtikrintų saugią ir patikimą finansų rinkos dalyvių veiklą ir tuo pačiu konkurencingas sąlygas finansų rinkos dalyvių steigimui ir veiklai Lietuvos Respublikoje. Esant galimybei, prašyta pateikti ir palygimą su Baltijos ir šiaurės regiono šalyse esančiu konkrečios srities teisiniu reguliavimu. Pateikta. 2018 02 28 d. viešai paskelbtas Lietuvos banko planuojamų 2018 metais teisės aktų, gairių ir peržiūros darbų sąrašas.

 • Dėl administracinės naštos mažinimo. Asociacija į Lietuvos banko priežiūros tarnybos raštą „Dėl bendradarbiavimo stiprinimo“, kuriame be kita ko raginama išsakyti pastabas ir pasiūlymus dėl administracinės naštos mažinimo, pateikė spręstinų klausimų sąrašą ir atkreipė dėmesį, kad pageidavimus dėl teminių konsultacinių susitikimų yra pateikusi kituose raštuose. Analogiškas sąrašas pateiktas ir Lietuvos Verslo Konfederacijai į LR ūkio ministerijai rengiamus bendrus verslo pasiūlymus jos rengiamam Administracinės naštos mažinimo 2018–2019 metais priemonių planui. 2018 02 28 d. viešai paskelbtas Lietuvos banko planuojamų 2018 metais teisės aktų, gairių ir peržiūros darbų sąrašas.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimų projektų: „Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodikos ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir „Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2017 metams patvirtinimo“ pakeitimo“. Pateiktas atsakymas – be pastabų.
 • Dėl maksimalių rinkos dalyvių įmokų už finansų rinkos priežiūrą dydžių 2018 metais. Pateikta tokia Asociacijos nuomonė: „Turime pastebėti, kad rašte pateikiama planuojamų surinkti įmokų sumų prognozė 2018 metams pagal prižiūrimų finansų rinkos dalyvių grupes, tačiau kaip ir ankstesniais metais nėra pateikiamos planuojamos išlaidos palyginimui. Manome, kad ši informacija finansų rinkos dalyviams suteiktų daugiau aiškumo ir skaidrumo. Taip pat dar kartą norime atkreipti dėmesį, kad pagal Lietuvos banko faktinių 2016 m. išlaidų finansų rinkos priežiūrai pasiskirstymą pagal priežiūros sritis draudimo rinkos dalyviai finansuoja didžiausią dalį jos priežiūrai tenkančių išlaidų – 88 proc. Tuo tarpu kredito rinka finansuoja 75 proc. jiems tenkančių išlaidų, o kita reguliuojama rinka tik 21 proc. Atsižvelgiant į išdėstytą pirmiau, prašome įvertinti tenkančių išlaidų pasiskirstymą ir apsvarstyti sumažinti nustatytą maksimalų įmokų dydį taikomą draudimo rinkos dalyviams.“ Atsakymo negauta, tik informuota, kad „vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 211 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 03-73 „Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodikos ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 punktu, Lietuvos banko valdyba 2017 m. spalio 23 d. nutarimu 03-171 „Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2018 metams patvirtinimo“ nustatė prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžius 2018 metams“.
 • Dėl finansinių paslaugų reklamos gairių naujos redakcijos projekto. Priežiūrai pateiktas atsakymas, kad pastabų neturime. Projektas patvirtintas.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimų projektų pateiktų pakartotiniam derinimui: „Dėl pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“ projekto ir „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto. Lietuvos banko priežiūros tarnybai pateiktos pastabos. Įvertinus pastabas projektai priimti.
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie LR vidaus reikalų ministerijos:
 • LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo VIII-275 naujos redakcijos projektas (Nr. XIII-568) priimtas 2017-06-29 d. Dėl jo įgyvendinimo: FNTT atstovas informavo: „ Įstatymų leidėjas nebepaveda Vyriausybei tvirtinti tvarkų ar kitokio reguliavimo, todėl visi poįstatyminiai – Vyriausybės nutarimai naikinami ir tai turėtų įvykti jau šią savaitę. LRV nutarimo 942 nuostatos perkeltos į įstatymą. Registracijos žurnalo taisykles tvirtins FNTT. Įtartinų operacijų ir 15 000 grynais pranešimo tvarką tvirtins VRM. Šių teisės aktų nuostatos turi įsigalioti tuoj pat po LRV nutarimų panaikinimo. Teisės aktų projektai artimiausiu metu bus paskelbti šios institucijos tinklapyje ” Nariams nuoroda į tinklapį, kuriame kai kurie projektai jau buvo paskelbti, persiusta 2017-11-10 d. Atsiliepimų negauta. Patvirtinti;
 • Dalyvaujant valstybinių institucijų bei verslo organizacijų:
 • teminiuose renginiuose ir susitikimuose aptariant aktulius klausimus:
 • Dalyvauta Lietuvos banko priežiūros tarnybos „Veiklos planų 2017 m.“ pristatyme kuriame draudimo rinkos atstovams buvo skirtos dvi prezentacijos:
 • „Draudimo rinkos priežiūra: kas nuveikta ir ateities planai“ (svarbiausi darbai 2016 metais ir 2017 metų Priežiūros tarnybos tikslai.
 • „Rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros veiklos modelis“.

Lietuvos bankas informavo rinkos dalyvius apie 2017 metais planuojamus reguliavimo pokyčius po to vyko aptarimas per kurį pateikti ir aptarti rinkos atstovų pasiūlymai dėl bendradarbiavimo krypčių, spręstinų aktualių problemų ir rūpimų klausimų.

 • Dalyvauta (du Asociacijos atstovai) MONEYVAL ekspertų mokymuose Lietuvos pinigų plovimo prevencijos specialistams kuriuose pristatyta FATF vertinimo metodologija, kokie yra jos principai, veiksmų planas. Pagal metodologiją yra vertinama kaip šalis atitinka AML/CTF reikalavimus. Pateikiami pavyzdžiai apie įvairių šalių geras ir blogas praktikas. Atkreiptas dėmesys į tai, kad vertinant yra svarbiausia reikalavimų įgyvendinimo veiksmingumas. Atliekant Lietuvos vertinimą 2018 m. dalyvaus ir pinigų plovimo prevencijos priemones įgyvendinančios įmonės, apie tai gyvybės draudikai jau informuoti iš anksto. Vertinimas vyks pagal pinigų plovimo prevencijos įgyvendinimo rekomendacijas ir vertinimo kriterijus nurodytus FATF metodologijoje. Rengėjų ir dalyvių pateikta informacija persiųsta nariams.
 • Dalyvauta susitikime Lietuvos banke su TVF finansų sektoriaus ekspertu Dirk Grolleman, atvykusiu su kasmetine TVF misija Lietuvoje, kuris rengė TVF vertinimą/rekomendacijas dėl LB Priežiūros funkcijų ir atsakomybių (pokalbio temos: Regulatory developments, consultation process for new regulations, BoL’s supervisory approach and development of supervision since 2012).
 • Dalyvauta Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo posėdžio I-os dalies teminėje diskusijoje: „Ką duos verslui numatomos mokesčių pertvarkos?“. Diskusijoje dalyvavo Finansų ministras Vilius Šapoka ir kiti atsakingi LR finansų ministerijos darbuotojai. Iškelti aktualūs klausimai.
 • Dalyvauta Lietuvos banko priežiūros tarnybos organizuotame tradiciniame susitikime su draudimo rinkos dalyvių atstovais, atsakingais už atitikties (compliance) funkcijos vykdymą ir žalų administravimą arba vartotojų skundų, ginčų nagrinėjimą, kuriame:
 • Buvo aptariami klausimai, kilę draudimo rinkos dalyvių atstovams, atsakingiems už atitikties (compliance) funkcijos vykdymą (asociacijai nariai klausimų nepateikė);
 • Lietuvos banko priežiūros tarnyba pasidalino savo vertinimu dėl draudimo rinkos dalyvių iškeltų problemų bei pasiūlymų, susijusių su draudimo paslaugų teikimu elektroninėmis (ryšio) priemonėmis (asociacija į Lietuvos banko priežiūros tarnybos paklausimą dėl problemų įvardinimo pateikė pasiūlymus ir nuomonę);
 • Lietuvos banko priežiūros tarnyba pristatė aktualius klausimus/sritis, identifikuotus Lietuvos banke nagrinėjant ginčus tarp vartotojų ir draudimo rinkos dalyvių.

Prezentacijos ir atsakymai nariams persiusti.

 • Dalyvauta Priežiūros organizuotame Lietuvos gyvybės draudimo rinkos tendencijų aptarime, kur buvo pristatytos dvi prezentacijos: „Lietuvos gyvybės draudimo rinka“ (Gyvybės draudimo rinkos tendencijos ir t.t.) ir „Sąžiningą elgesį su vartotojais užtikrinanti praktika gyvybės draudimo rinkoje“ (atliktos narių apklausos pagrindu).

Pirmojo pristatymo išvadose paminėta:

 • Pagalba draudėjams optimizuojant mokesčius vienkartinėmis įmokomis – reputacinė rizika draudimo įmonėms.
 • Aukštas produkto pelningumas = mažas produkto patrauklumas vartotojams.
 • Tokia rinka neturi ateities – tai rodo patys vartotojai.

Lietuvos banko priežiūros tarnyba paprašė Asociacijos 2018 m. sausį pateikti pasiūlymus: kokių priemonių siūloma/žadama imtis padėčiai gerinti (veiksmų planą). Šiuo klausimu priimtas Asociacijos valdybos nutarimas.Asociacijai nuomones ar reikia imtis kokių nors veiksmų centralizuotai pateikiamos nedelsiant ir nuolat. Iki 2018-01-10 d. Asociacijos nariai individualiai išsiaiškina situaciją, aptaria klausimą bendrovėse ir pateikia Asociacijai pasiūlymus dėl rašto bei klausimus bendram aptarimui ir pasiūlymus dėl bendrų veiksmų organizavimo.“ Pateikta. Eigoje.

Pristatant antrą prezentaciją buvo atliktas trumpas gyvybės draudikų apklausos rezultatų apibendrinimas ir įvardinti tolimesni žingsniai (kuriuos reikėtų pasirengti):

 • Apklausos rezultatai bus panaudoti atitinkamų draudikų priežiūros procese, vertinant jų riziką ir planuojant priežiūros veiksmus;
 • Ateityje bus atlikta pakartotinė apklausa rinkos dalyviams (draudikams, draudimo brokerių įmonėms), kai šie įgyvendins naujus reikalavimus produktų priežiūros ir valdymo procesui;
 • Su kai kuriais iš draudikų, kurių esama praktika, mūsų nuomone, tobulintina, susitiksime netrukus, o kitiems savo vertinimą pateiksime metinių susitikimų su vadovybe metu.
 • Dalyvauta PRIIPS reglamento įgyvendinimo projekte su Lietuvos banko priežiūros tarnyba, kuri tęsdama pradėtus darbus paprašė asociacijų surinkti savo nariams aktualius klausimus, susijusius su PRIIPS reglamentu ir reguliaciniais standartais (RTS) (pirmo ir antro lygio dokumentais), ir sugrupavus pagal temas atsiųsti juos jiems. Tuos klausimus, kuriuos asociacijos jau buvo siuntusios anksčiau, paprašyta peržiūrėti (ar visi yra dar aktualūs) ir papildyti juos ar sukonkretinti, jei tai yra būtina. Iš narių gauti klausimai Lietuvos banko priežiūros tarnybai Į kai kuriuos klausimus preliminari Lietuvos banko priežiūros tarnybos pozicija buvo išsakyta susitikime Lietuvos banke 2017-07-25. Nutarta sudaryti bendrą darbo grupę kuri aptartų kaip realizuoti konkrečias Direktyvos nuostatas. Atstovai į darbo grupę deleguoti. Lietuvos banko priežiūros tarnyba 2017-09-29 d organizavo susitikimą su rinkos dalyvių atstovais aptarti teiktus klausimus dėl PRIIPs reglamento įgyvendinimo. Kai kuriuos atsakymus Lietuvos banko priežiūros tarnyba pateikė raštu prieš susitikimą. Po susitikimo jie informavo, kad kito susitikimo planuojama tema – KID turinys, tad laukia su tuo susijusių klausimų, pasiūlymų ar pavyzdžių, kuriuos galėtume bendrai aptarti. Pateikti. 2017-12-01 d. organizuotas susitikimas. Prieš jį gauti preliminarūs atsakymai. Iš esmės atsakymai per susitikimą nesikeitė, tik kažkiek juos pasitikslinta praktiškai. Susitikimo metu buvo sutarta, kad draudikai subendrintai atsiųs pastebėjimus dėl netinkamo KID dokumento vertimo, kuriuos Lietuvos banko priežiūros tarnyba įvertins ir spręs, ką daryti. Eigoje.
 • Dalyvauta Lietuvos banko tyrimo išvados pensijų anuitetų klausimu aptarime Priežiūroje. Asociacija susipažinusi su Lietuvos banko 2017 m. balandžio 28 d. pozicija dėl būtinos pensijų sistemos pertvarkos, pristatyta atlikus šalies pensijų sistemos tyrimą „Pensijų sistema Lietuvoje: iššūkiai ir galimos politikos priemonės“ kreipėsi į Lietuvos banko priežiūros tarnybą prašydama organizuoti susitikimą kuriame būtų aptarti su pensijų anuitetų teikimu ir jo perspektyvomis susiję klausimai. Asociacija atkreipė dėmesį į tai, kad „Lietuvos gyvybės draudimo asociacijos narės daugiau nei dešimtmetį valstybės institucijų atsakingų už pensijų sistemos išvystymą bei draudimo rinkos priežiūrą buvo raginamos teikti pensijų anuitetų paslaugą, ko pasekmėje trys jau šiame procese dalyvauja, o dvi rengiasi, mums didelį susirūpinimą kelia tyrime išsakyta ši Lietuvos banko išvada ir pasiūlymas šiuo klausimu: „6. Apsvarstyti galimybę, kad gyvenimo trukmės riziką (anuiteto riziką) prisiimtų valstybė, ir, jei būtų priimamas teigiamas sprendimas, įvertinti galimybę steigti standartizuotąjį valstybės valdomą pensijų fondą.“. Kadangi šis klausimas bus aptariamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje darbo grupėje antrosios ir trečiosios pensijų sistemos pakopų valdymui ir sistemos organizavimui tobulinti nutarta tolimesnes diskusijas perkelti ten.
 • Dalyvauta LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytos darbo grupės antrosios ir trečiosios pensijų sistemos pakopų valdymui ir sistemos organizavimui tobulinti posėdyje, kuriame vieninteliu klausimu aptartas klausimas dėl centralizuoto anuitetų mokėtojo steigimo. Pasiūlius į pertvarkymo klausimą žiūrėti plačiau- nutarta sudaryti pensijų anuitetų grupelę kur būtų išanalizuota situacija ir apsvarstyti klausimai: anuitetų tobulinimas, jų mokėjimo centralizavimas, apskaitos vienetų įsigijimo už fonde sukauptas lėšas galimybė. Deleguoti atstovai. Asociacijos atstovai grupelės posėdžiuose išsakė savo poziciją ir pasiūlymus, kuriuos pateikė ir raštu. Pateikti papildomi pastebėjimai bei pasiūlymai ir protokolui. Galutiniame protokolo variante jie įvertinti. Kol kas, kaip informavo atsakinga ministerijos darbuotoja, jie jokių naujienų šiuo klausimu neturi.
 • Dalyvauta Lietuvos draudikų asociacijos organizuotame susitikime papildomo sveikatos draudimo tema kur kartu buvo aptarti šie klausimai:
 • Naujo papildomo sveikatos draudimo produkto modelio sukūrimas ir jo perspektyvos ateityje;
 • Šiuo metu rinkoje veikiančio papildomo sveikatos draudimo produkto tobulinimo galimybės.

Atsiliepimų ir pasiūlymų į iškeltus klausimus  po susitikimo iš suinteresuotų narių negauta.

 • Dalyvauta pas Sveikatos apsaugos ministrą įvykusiame susitikimas papildomo savanoriško sveikatos draudimo išvystymo tema, į kurį buvo gautas pakvietimas, todėl suinteresuotiems nariams buvo pasiūlyta pateikti tam tikrą informaciją ir ją aptarti pristatymui (derinant poziciją su Lietuvos draudikų asociacija). Atsiliepimų ir informacijos negauta. Susitikime dalyvavo ir savo parengtą prezentaciją pristatė Asociacijos Papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo darbo grupės vadovas Rimgaudas Staigis.
 • Dalyvauta susitikime Lietuvos draudikų asociacijoje dėl Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamentą (toliau- BDAR) nuostatų įgyvendinimo. Susitikimo metu diskutuota probleminiais BDAR įgyvendinimo klausimais. Pagal juos paruošti konkretūs klausimai susitikimams su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovais. Vienas svarbiausių diskusinių klausimų buvo Elgesio kodekso sukūrimas. Buvo nutarta prieš priimant sprendimus aiškintis situaciją. Lietuvos draudikų asociacija šiuo klausimu gavo tarpinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuomonę, kurią pateikė susipažinimui. Toliau šis klausimas bus aptariamas bendruose abiejų asociacijų atsakingų asmenų reguliariuose pasitarimuose.
 • Dalyvauta (du Asociacijos atstovai) LVK prezidiumo posėdžio I-os dalies diskusijoje, kurioje dalyvavo ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas Dijana Šinkūnienė. Susitikimo metu buvo aptartas bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimas, kiti LVK nariams aktualūs su duomenų apsauga susiję klausimai. Gauta iš rengėjų ir atstovų informacija nariams persiusta.
 • Organizuotas seminaras asociacijoje BDAR taikymo klausimais, kurį pravedė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės pavaduotoja Rita Vaitkevičienė. Siekiant, kad seminaras būtų efektyvesnis Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai iš anksto pateikti Seminare dalyvavo ir Lietuvos draudikų asociacijos atstovai.
 • Dalyvauta (Asociacijos nariai) Lietuvos banko finansinio švietimo iniciatyvojeVaikų finansinio švietimo savaitė“, kuri 2017 metais buvo minima kovo 27 d. –balandžio 2 d. Metų tema „Išmok. Taupyk. Užsidirbk.“ („Learn. Save. Earn“). Asociacijos nariai paminėjo „Vaikų finansinio švietimo savaitę“ įvairiais vaikų finansiniam švietimui skirtais renginiais;
 • Teikiant valstybės institucijų prašymu žodinę ir rašytinę įvairią informaciją bendraisiais gyvybės draudimo įmonių veiklos, gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo veiklos klausimais bei nuomonę dėl šios veiklos aplinką reglamentuojančių įstatymų bei kitų norminių aktų ir jų projektų nuostatų traktavimo ir poveikio verslui;
 • Teikiant paklausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl teisės aktų ir kitų informacinio pobūdžio dokumentų taikymo, įvairių projektų eigos (dėl draudimo, pensijų kaupimo, apmokestinimo, informacijos teikimo ir mainų, deklaracijų pildymo, pinigų plovimo prevencijos, asmens duomenų apsaugos klausimų, dėl įvairių kitų teisės aktų įgyvendinimo klausimų sprendimo ir pan.),
 • Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymo. VMI pateikti klausimai dėl LR Seimo 2016 m. gruodžio 22 d. priimto LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau – GPMĮ) 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-170, kuriuo GPMĮ 17 straipsnis papildytas 6 dalimi, nurodančia, kad: „Šio straipsnio 1 dalies 9, 91 ir 10 punktuose nustatytos lengvatos taikomos, jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu), taip pat jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31 d.“ taikymo. Gautas VMI išaiškinimas.
 • Dėl LR pensijų kaupimo įstatymo 4 str. 4 ir 5 d. aiškinimo. Prisijungta prie Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (toliau – LIPFA) kreipimosi į Priežiūros tarnybą kuriame prašoma dar kartą apsvarstyti ankščiau išdėstytą Lietuvos banko poziciją ir rinkos dalyviams suteikti daugiau laisvės ir lankstumo spręsti kokiomis priemonėmis įgyvendinti PKĮ 4 str. 4 ir 5 d. bei kitus įstatymuose nustatytus reikalavimus. Rinkos dalyviai turėtų turėti galimybę įstatymo tikslus pasiekti ir alternatyviomis priemonėmis bei sprendimais, skiriant didesnius resursus kliento gaunamos informacijos prieinamumo ir paprastumo bei supratimo analizei. Gautas atsakymas nuomonės išsakymo forma;
 • Gaunant, renkant ir ruošiant informaciją apie LR gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rinkos padėtį, ypatybes, sąlygas, bei praktiką ir ją pateikiant Asociacijos nariams bei panaudojant Asociacijos rengiamuose raštuose, dalyvaujant diskusijose su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir žiniasklaidos priemonėmis;
 • Organizuojant problemų aptarimus ir diskusijas Asociacijos Valdyboje, darbo grupėse bei kituose narių atstovų teminiuose pasitarimuose, imantis reikiamų priemonių dėl vienodo ir tinkamo teisės aktų reikalavimų gyvybės draudimo versle taikymo, dėl Asociacijos valdymo tobulinimo, pvz.:
 • Dėl Gyventojų pajamų mokesčio lengvatų efektyvumo įvertinimo. Nutarta pasirengti argumentus pagrindžiančius tokių lengvatų efektyvumą bei informaciją apie rinkos padėtį bei užsienio šalių praktiką. apie gyvybės draudimo produktų naudą, visomis galimomis priemonėmis siekti užkirsti kelią piktnaudžiavimui lengvatomis. Kartu aptartas klausimas ir dėl atskaitymų lubų indeksavimo.
 • Dėl informacijos gavimas iš kai kurių sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų problemų (informacija neteikiama, nepagrįstai reikalaujama asmens dokumento kopijos, skirtingi medicininių pažymų ar kopijų teikimo įkainiai ir pan.). Kadangi tokie atvejai nėra tokie dažni, kaip prieš pora metų kai ši problemą atsirado, t.y. situacija yra gerokai pagerėjusi (jau nebeatsisakoma sudaryti bendradarbiavimo sutartis ir teikti reikiamą informaciją; jeigu ir kyla klausimų jie sprendžiami; šie klausimai daugiau individualaus, formalaus, techninio pobūdžio, dažniausiai susiję su žmogiškuoju faktoriumi, ir gan skirtingi), todėl išsakytos nuomonės, kad juos bandyti apibendrinti ir spręsti centralizuotai šiuo metu nebetikslinga. Nutarta keistis informacija ne tik apie negatyvią praktiką bet ir apie pozityvius jos sprendimo būdus. Daugiau kontaktuoti tiesiogiai.
 • Dėl Lietuvos banko priežiūros tarnybos pasiūlymo Asociacijai imtis iniciatyvos vieningai rinkos praktikai dėl kliento poreikių ir investavimo rizikos tolerancijos lygio nustatymo suformuoti. Parengtas ir pateiktas Lietuvos banko priežiūros tarnybos įvertinimui susitarimo projektas. Gauti, aptarti ir įvertinti jų atsakingos darbuotojos klausimai ir pastabos. Asociacijos valdyba 2017-07-20 d. patvirtino rekomendacinę „Asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, nustatant poreikius ir siūlomo produkto tinkamumą renkamos minimalios informacijos apimtį“. Kadangi dabartinis tinkamumo vertinimo turinys pilnai neatspindi IDD nuostatų patvirtintąjį variantą reikia pradėti vertinti per vertinti per jo tinkamumo IDD prizmę.
 • Dėl Elgesio kodekso draudimo sektoriuje parengimo (pagal BDAR) Aptarus nutarta išsiaiškinti kilusius klausimus (dėl tokio dokumento poreikio, pasinaudojimo kitų šalių patirtimi galimybės, projekto kainos, rangovo, kas turėtų būti ta akredituota įstaiga ir pan.), stebėti kaip šis klausimas sprendžiamas grupių šalyse ir pateikti informaciją Asociacijai. Kodeksas turėtų reguliuoti visą draudimo rinką todėl dėl šio klausimo tikslinga tartis kartu su Lietuvos draudikų asociacija. Tada, jeigu bus tikslinga, paruošti pasiūlymą Asociacijos Valdybai sprendimo priėmimui. Eigoje.
 • Dėl Lietuvos banko priežiūros tarnybos klausimo (jų gautą iš LR finansų ministerijos lengvatų peržiūrėjimo kontekste), kada ir dėl kokios priežasties atsirado lengvata gyvybėms draudimo įmokoms, priskiriant jas prie neapmokestinamųjų draudimo įmonių pajamų pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 str. Parengtas ir pateiktas atsakymas;
 • Dalyvauta Lietuvos verslo konfederacijos / ICC (toliau LVK) veikloje (: rengiant LVK poziciją dėl LR Vyriausybės pateiktų pasiūlymų mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimui, rengiant LVK pastabas ir pasiūlymus dėl Nacionalinio susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų projekto, rengiant LVK nuomonę LR valstybės kontrolei dėl atliekamo valstybinio audito viešųjų pajamų valdymo tema (apie tobulintinus Lietuvos mokesčių sistemos aspektus, pvz., darbo, turto apmokestinimo klausimai, mokesčių lengvatos, apmokestinimo skirtumai skirtingoms veiklos formoms ir skirtinguose ekonominės veiklos sektoriuose, bei apie verslo vystymosi trukdžius Lietuvoje), dalyvaujant susitikimuose LVK su ministrais (finansų, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo), Sveikatos ir Finansų rinkų komisijų veikloje ir kt.);
 • Bendradarbiauta su finansų ir draudimo rinkos dalyvius vienijančiomis asociacijomis (apsikeitimas informacija, veiksmų derinimas, bendra pozicija ir/ar atstovavimas aktualiais klausimais): Lietuvos draudikų asociacija, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija, draudimo brokerius vienijančiomis asociacijomis bei Draudimo brokerių rūmais, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Europos gyvensenos medicinos specialistų asociacija, o taip pat su Lietuvos laisvosios rinkos institutu, VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo institutu.
 1. Teikta Asociacijos nariams turima informacija apie kitų institucijų organizuojamus mokymus, seminarus, konferencijas bei kitus renginius.
 2. Organizuota ir/ar dalyvauta viešųjų ryšių priemonėse, Asociacijos (-ų) inicijuotuose straipsniuose spaudoje ar žiniasklaidos rengiamuose straipsniuose bei reportažuose išreikšta Asociacijos (-ų) pozicija, visuomenę informuojant bei šviečiant apie gyvybės ir sveikatos draudimo, pensijų kaupimo teikiamas galimybes bei atkreipiant valstybės institucijų dėmesį į spręstinas problemas ar rengiamų sprendimų įtaką verslui.

Asociacijos narių skaičius 2017 metų pabaigoje

 • Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos narių skaičius 2017 metų gruodžio 31 dieną – 8 (aštuoni).

Asociacijos metinė finansinė ataskaita

 • Nustatyta tvarka atlikta Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija) pateiktų dokumentų ir finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2017 m. gruodžio 31 d. Balansas, 2017 m. Veiklos rezultatų ataskaita ir pirminių apskaitos dokumentų duomenys, revizija.

2018 m. kovo 20 d. Revizoriaus ataskaitoje Asociacijos nariams nurodyta, kad finansinės atskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Asociacijos 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos ir atskaitomybės tvarką reglamentuojančius teisės aktus.*

Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius 2017 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijoje 2017 m. gruodžio 31 dieną dirbo 2 samdomi darbuotojai : Asociacijos prezidentas ir Asociacijos vyriausioji finansininkė (0,25 etato).

Pagarbiai,

Prezidentas                                                                                                 Artūras Bakšinskas

 

*su Asociacijos metine finansine atskaitomybe galima susipažinti Asociacijos buveinėje

Atsisiųsti