Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 2016 metų veiklos ataskaita

Informacija apie Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau- Asociacijos) veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus

 1. Siekta optimalių teisinių, informacinių ir kitų sąlygų Lietuvoje vystytis ir plėtotis gyvybės draudimo įmonių verslui bei atskiroms gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rūšims, draudimo tarpininkavimo bei perdraudimo operacijoms:
 • Atliekant aktualiausių Europos Komisijos pasiūlymų svarstymo, priėmimo ir realizavimo eigos stebėseną (Tarpininkavimo (platinimo) direktyvos (IDD), Direktyvos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų; Reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (PRIPS) įgyvendinimo; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2014/65/EB (MiFID2) įgyvendinimo ir kt.);
 • Analizuojant viešai skelbiamus įstatymų, kitų teisės aktų bei rekomendacinio pobūdžio dokumentų projektus, įvertinanti jų įtaką Asociacijos narių veiklai (Lietuvos Respublikos (toliau- LR): Draudimo, Audito, Bankų, Paramos mirties atveju, Moterų ir vyrų lygių galimybių, Lygių galimybių, Konkurencijos, Sveikatos draudimo, Pelno mokesčio, Gyventojų pajamų mokesčio, Mokesčio finansų įstaigoms, Lobizmo, Asociacijų Įmonių socialinių iniciatyvų skatinimo bei kitų įstatymų, Mokesčių administravimo įstatymo 61 prima straipsnio komentaro);
 • Teikiant nuomonę, pastabas, pasiūlymus, klausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl pirminei nuomonei, derinimui ar žiniai pateiktų: Lietuvos Respublikos (toliau- LR): Gyventojų pajamų, Draudimo, Lietuvos banko, Administracinių nusižengimų kodekso, Paramos mirties atveju, Valstybinio socialinio draudimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2017 metų rodiklių patvirtinimo, Pensijų kaupimo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo, Kolektyvinio investavimo subjektų, Finansinių priemonių rinkų, Konkurencijos, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei kitų įstatymų ar jų pakeitimų bei papildymų įstatymų projektų:
 • Lietuvos banko (toliau- LB) priežiūros tarnybos (toliau-Priežiūra) parengtam pirminiam LR Draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo straipsniais 2 (nauja dalis 631), 901, 902, 903, 93, 116 ir nuostatomis dėl investavimo krypties valdymo reikalavimų, susijusiais su investicinio gyvybės draudimo (toliau- IGD) reguliavimo tobulinimu, projektui, vykdant susitikimo Priežiūroje įsipareigojimą, pateiktos pristatymui ir aptarimui LB Valdyboje kertinės pastabos. Tik į nedidelę dalį jų atsižvelgta.

Naująjį projekto variantą – „Lr Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2, 93, 116 ir 126 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 901, 902, 903, 904 ir 1151 straipsniais įstatymas.“ LB pateikė LR Finansų ministerijai tolimesnei eigai bei Asociacijos žiniai. Eigoje. Kaip informavo LR Finansų ministerijos atsakingas skyrius LB pateiktas LR Draudimo įstatymo pakeitimo projektas dėl IGD jungiamas su IDD direktyvos perkėlimu. Projektą derinimui planuojama pateikti 2017 metų pirmoje pusėje. Artimiausiu metu planuojamas jo nuostatų pristatymas suinteresuotoms asociacijoms.

 • LR Finansų ministerijos pateiktam derinimui LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 124, 162, 167, 168, 170, 171, 173, 174 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 11(1), 14(1), 32(1) ir 163(1) straipsniais įstatymo projektui Nr. 15-14596, kartu su Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacija (toliau- LIPFA), pateiktos pastabos ir pasiūlymai. Projektas derinimo LRV eigoje.
 • LR pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymo projektas LB pateiktam LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (pateikimui LR Vyriausybei LR Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka), o suinteresuotoms asociacijoms žiniai.

Projekte siūlomais pakeitimais siekta sustiprinti antrosios pensijų sistemos pakopos dalyvių interesų apsaugą, įdiegiant gyvenimo ciklo (tikslinės datos) fondų koncepciją, patobulinti pensijų išmokų sistemą, reglamentuojant pensijų anuitetų pardavimo procesą ir numatant kitas priemones, užtikrinančias didesnę asmenų, įsigijusių pensijų anuitetus, interesų apsaugą. Projekte taip pat supaprastinama pensijų fondų steigimo tvarka ir palengvinamos pensijų fondų dalyvių perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą sąlygos. Visais šiais klausimai Asociacija atskirai ar kartu su LIPFA pastabas ir pasiūlymus yra pateikusi ankstesnių projektų variantų rėmuose, eigoje detalizuojant. Klausimai buvo aptarti ne kartą, bet ne į viską atsižvelgta. Eiga sustabdyta, nes šiuo metu prioritetas yra Socialinis modelis.

 • Aptartas iš LR Finansų ministerijos gautas žiniai LR Finansinių priemonių rinkų įstatymo naujos redakcijos darbinis variantas (įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2014/65/EB (MiFID2), 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (MAR) ir pan.). Šis (Nr. 17-3259) ir jį lydintieji projektai derinimo LR Finansų ministerijoje eigoje.
 • LR Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 1, 3, 4, 5, 6 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 straipsnio 3 dalimi įstatymo projektas (XIIP-4609). Pagal Asociacijos pasiūlymą projekte buvo atsisakyta pareigos rinkti informaciją, kad asmuo buvo apsidraudęs. Kontroliuota Įstatymo projekto eiga. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti atsakymai į gautus klausimus reikalingus atliekamam galiojančių informacinių įsipareigojimų sukeliamos administracinės naštos ūkio subjektams vertinimui. Vertinimas buvo atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-20 dienos nutarimu Nr.618 patvirtintų „Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusiųjų (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir Materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse taisyklių panaikinimui įgyvendinant Įstatymo pakeitimus. Įstatymą priėmus patvirtinta nauja taisyklių redakcija.
 • LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento bei LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto išvadoms dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo projekto (XIIP-3235) (toliau – Įstatymo projektas) LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktos pastabas ir pasiūlymas atsisakyti siūlomo 11 straipsnio 1 d. 19 p. papildymo:

„198) draudimo įmokų, darbdavio mokamų draudimo įmonei už darbuotojų gyvybės, nelaimingų atsitikimų ar civilinės atsakomybės draudimą, kai draudimo sutartyje yra numatyta, kad įvykus draudiminiam įvykiui draudimo suma bus išmokėta darbdaviui, o civilinės atsakomybės draudimo atveju – darbdaviui ar trečiajam asmeniui, ir kai šios draudimo įmokos per mokestinį laikotarpį neviršija 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų;“, nes darbdavys, mokėdamas gyvybės draudimo, nelaimingų atsitikimų ar civilinės atsakomybės draudimo įmokas, siekia apsidrausti savo veiklos riziką ir darbuotojas pagal tokią draudimo sutartį jokios piniginės ar nepiniginės naudos negauna, todėl įmokos, sumokėtos pagal gyvybės draudimo, nelaimingų atsitikimų ar civilinės atsakomybės draudimo sutartis negali būti siejamos su socialinio draudimo įmokų objektu jokiais atžvilgiais. Draudimo sumos susiejimas su darbuotojo atlyginimu ribotų bendrovės galimybes drausti veiklos rizikas ir tai dirbtinai didintų bendrovių veiklos rizikingumą. Atsižvelgta.

 • LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Seimo nario Mečislovo Zasčiurinsko užregistruoto pasiūlymo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-3235, kuriuo siūloma papildyti 39 straipsnį 4 punktu ir numatyti pensijų kaupimo bendrovėms prievolę mokėti už teikiamas paslaugas išsakyta nuomonė, kad Pensijų kaupimo įstatymo 10 str. 7 dalis jau numato pensijų kaupimo bendrovėms prievolę atlyginti VSDF valdybos veiklos sąnaudas, susijusias su pensijų draudimo įmokų ir papildomų dalyvio lėšomis mokamų įmokų surinkimu ir pervedimu, todėl šis pasiūlymas yra perteklinis. Atsižvelgta.
 • Dėl Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 6, 8, 11, 18(1), 21(1), 42, 43, 47 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju (3) skirsniu ir 42(1), 43(1), 43(2), 43(3), 43(4), 43(5) ir 43(6) straipsniais įstatymo projekto (Nr. 16-8650) ir su juo susijusių kitų įstatymų projektų (tame tarpe LR Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2, 11, 22, 25, 135, 157, 161, 163, 184, 191, 198, 200, 201, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 221 straipsnių ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 31(1) ir 201(1) straipsniais ir 202 ir 203 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto (Nr. 16-8656)) paketo, gauto derinimui iš LR Finansų ministerijos.

Dalį šių klausimų aptarus asociacijose ir Lietuvos verslo konfederacijos (toliau- LVK) LVK finansų rinkų komisijoje, suinteresuotų asociacijų iniciatyva parengtas LVK kreipimasis į Premjerą ir Finansų ministrę dėl tolimesnio darbo organizavimo per tarpžinybinę darbo grupę. Gautas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau- LRV) pavedimas LR Finansų ministerijai ir LB šį prašymą įvertinti. Gautas atsakymas: „esame pasirengę bendradarbiauti ir diskutuoti, prireikus – rengti susitikimus, juose aptarti susirūpinimą keliančius klausimus bei ieškoti priimtinų sprendimų. Tačiau siekiant užtikrinti konstruktyvų darbą, Finansų ministerija pakartotinai prašytų pateikti pastabas dėl Projekto“, todėl nuomonė dėl projektų paruošta ir pateikta, kaip pagrindines projektų problemas ir trūkumus įvardinant: per didelės sankcijos, lyginant su ES nustatytomis; per dideli reikalavimai tarpininkų reputacijai; reikia daugiau viešumo ir skaidrumo priimant finansų sektorių reglamentuojančius teisės aktus – pavyzdžiui, jei plečiamos priežiūrinės galios, tuose pačiuose įstatymuose turėtų atsirasti ir daugiau reglamentavimo prižiūrinčių institucijų sprendimų priėmimui; mažiau išaiškinimų palikti poįstatyminiams aktams, ypač priimamiems vienos institucijos.

LR finansų ministerija organizavo du susitikimus asociacijų atstovams, vieną specialistų lygmenyje, kitą asociacijų ir ministerijos vadovų, per kuriuos pažadėta daugumą klausimų išspręsti teigiamai. Kadangi projektų reguliavimo apimtis plati, be to buvo atidėtas PRIIPs reglamento įgyvendinimo terminas vieneriems metams (o tai vienas iš projektų paketo tikslų), naujo projekto varianto derinimui dar nėra parengta.

 • Dėl LR Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4262(2)

LR Seimo atsakingiems komitetams, LRV bei atsakingoms ministerijoms pateiktos pastabos dėl projekto ir pasiūlymas klausimą spręsti didinant LR Konkurencijos tarybai finansavimą iš biudžeto. Veiksmai buvo koordinuojami ir su LVK bei Lietuvos laisvosios rinkos institutu (toliau- LLRI). LR Ūkio ministerija tam išsakė palaikymą. LR finansų ministerija  sutiko skirti kiek padidintą finansavimą, bet tolimą pageidaujamam. LRV pateikė išvadą: Iš esmės pritarti Įstatymo projekto tikslui, siekiant sudaryti sąlygas nepriklausomai ir efektyvesnei LR Konkurencijos tarybos veiklai, Įstatymo projektu numatyti papildomus LR Konkurencijos tarybos finansavimo šaltinius, tačiau nepritarti teisinio reguliavimo priemonėms ir pasiūlyti LR Seimui tobulinti Įstatymo projektą pagal pateikiamas pastabas ir pasiūlymus. Tokia išvada Asociacijai tinkama.

 • Dėl LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo VIII-275 naujos redakcijos projekto (Nr. 16-6509) LR vidaus reikalų ministerijai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau- FNTT) bei Priežiūrai pateiktos pastabos, klausimai ir pasiūlymai, kurie aptarti susitikime su FNTT. Po susitikimo suinteresuotos šalys, kaip buvo sutarta, dar apsikeitė pasiūlymais ir argumentais. Dalis pastabų įvertinta. LR Vidaus reikalų ministerijai ir FNTT dar kartą pateiktos pastabos į atnaujintą projektą. Dar kartą pataisytas projektas aptartas susitikime FNTT 2017 metais. Eigoje.
 • Dėl LR Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2017 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (Nr. 1005). LRV, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Priežiūrai kartu su LIPFA pateiktas pasiūlymas dėl pensijų kaupimo bendrovių mokesčių „Sodrai“ už įmokų surinkimą ir pervedimą į pensijų fondus. 2017 metų „Sodros“ biudžete numatytas naujas mokestis pensijų kaupimo bendrovėms už valstybės subsidijos įmokas, t.y. numatyti du mokesčiai: už įmokų surinkimą ir pervedimą numatomas 0,41 proc. (toks pat kaip ir 2015-2016 metais); už papildomai iš valstybės biudžeto lėšų mokamų įmokų pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms – 0,21 proc. nuo pervestų įmokų sumos. Prašyta panaikinti papildomo mokesčio 0,21 proc. nuostatą iš 2017 m. „Sodros“ biudžeto įstatymo projekto. arba bent jau nustatyti jį adekvataus dydžio, t.y. ne didesnį nei 0,05 proc. nuo iš valstybės biudžeto lėšų mokamų pensijų įmokų. Nustatytas 0,13 tarifas bei abiejų mokesčių apribojimai sumine išraiška.
 • Dėl Seimo narių grupės inicijuoto LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo projekto (Nr. XIIIP-112), kuriuo siūlyta naikinti valstybės ilgalaikio taupymo skatinimą susigrąžinant dalį sumokėtų gyvybės draudimo įmokų pagal naujai sudarytas gyvybės draudimo sutartis jau nuo 2017-01-01, LR Seimo vadovybei, frakcijoms, atsakingiems komitetams, jų vadovams, teisės departamentui, LRV, LR Finansų ministerijai, LB vadovybei pateikta pozicija ir pasiūlymai, kurie pristatyti ir aptarti įvairiai būdais. Dėl šio projekto varianto diskriminuojančių nuostatų kreiptasi ir į LR Konkurencijos tarybą. LRV pateikė LR Seimui išvadą „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-112“ kurioje pasiūlė įvesti lubas skatinimui (2000 eurų), atsisakyti lengvatos kaupimui vaikų ateičiai. Po diskusijų atsakingame LR Seimo komitete pakoreguotu LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-112(2) pasiūlyta nustatyti maksimalią 1000 eurų gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo įmokų sumą, kuriai būtų taikomas valstybės skatinimas. Siūlyta nustatyti, kad šis įstatymo pakeitimas įsigaliotų jau 2017 m. sausio 1 d. ir būtų taikomas ir iki įstatymo pakeitimo įsigaliojimo sudarytoms gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo sutartims. Taip pat vietoje lengvatos kaupimui vaikų ateičiai atsisakymo pasiūlyta apriboti naudos gavėjų keitimo galimybę išsaugant lengvatą išmokoms, be to dar ir kaupiant senatvei. Iš kelių Seimo narių pasiūlytų projekto pataisų balsuojant priimtas variantas su 2000 eurų dydžio lubų skatinimui dydžiu, kiek praplėsta naudos gavėjų keitimo išsaugant lengvatą išmokoms galimybe, tačiau su šių apribojimų taikymu ir senoms sutartims.
 • LR Vyriausybės nutarimų ir projektų:
 • Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo projekto LR Finansų ministerijai pateiktos pastabos, klausimai ir pasiūlymai. Projektas perdarytas. Išnagrinėjus atnaujintą projektą pateikti pasiūlymai, kurie padėtų įtvirtinti nuotolines asmens tapatybės nustatymo priemones, atitiks šiuolaikines elektroninių priemonių naudojimo ir bendravimo nuotoliniu būdu tendencijas, užtikrins galimybę klientų tapatybę nustatyti nuotoliniu būdu ir kurių nebuvo numatyta paskutinėje projekto redakcijoje. Neatsižvelgė, nes pirma tai būtina įtvirtinti įstatymu.
 • Per LVK ir kitai būdais išsakytos pastabos ir pasiūlymai dėl LRV programos projekto. Nežymiai sušvelnintos kai kurios nepalankios formuluotės.
 • LR Finansų ministerijos nutarimų ir projektų:
 • Dėl Draudimo techninių atidėjinių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1K-142 ,,Dėl Draudimo techninių atidėjinių aprašo patvirtinimo“ pakeitimų projekto. Pateikti pasiūlymai Priežiūrai projekto rengimo etape ir nuomonė derinimo etape LR Finansų ministerijai ir Priežiūrai. Pažymėta, kad klausimas reikalauja kompleksinio pajamų ir sąnaudų nagrinėjimo, todėl Asociacija negali pateikti pastabų tik draudimo sąnaudų kontekste. Priežiūra atsakė, kad „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos finansų ministras nustato, kokius draudimo techninius atidėjinius apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną leidžiama atskaityti iš pajamų. Atsižvelgiant į Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 03-158 pakeistą draudimo techninių atidėjinių apskaičiavimo metodiką, draudimo techninių atidėjinių, kuriuos galima atskaityti iš pajamų apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, sąrašas papildytas naujais atidėjiniais. Nauji draudimo techniniai atidėjiniai pripažįstami leidžiamais atskaitymais taip pat, kaip ir jau anksčiau į minėtąjį draudimo techninių atidėjinių sąrašą įtraukti atidėjiniai, pvz., vadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymu: iš pajamų apskaičiuojant pelno mokestį atskaitomos techninių atidėjinių sąnaudos, kurios pripažįstamos pagal sąnaudų kaupimo bei kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus; neatskaitomos neapmokestinamosioms pajamoms tenkančios sąnaudos.“ Nutarimas patvirtintas.
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos projektų:
 • Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) parengto Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių projekto (toliau – Taisyklių projektas). Kartu su Lietuvos draudikų asociacija parengtos pastabos VMI ir LR Finansų ministerijai dėl Taisyklių projekto 9 dalyje ir 17 dalyje numatyto reikalavimas kartu su PVM sąskaitų faktūrų duomenimis teikti ir draudimo polisų duomenis. Pateikti argumentai dėl šio reikalavimo atsisakymo. Aptarus susitikime šio reikalavimo projekte atsisakyta.
 • Dėl derinimui pateiktu Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių projekto. Kaip Asociaciją anksčiau informavo LR finansų ministerijos ir VMI atsakingi asmenys, šios taisyklės gyvybės draudikams neturėtų būti taikomos, nes reikiami duomenys (gyvybės draudimo įmokos) jau deklaruojami kasmet FR0611 formoje. Tačiau, kadangi pagal įstatymo raidę, nėra nurodyta, jog nauja teikimo tvarka netaikoma gyvybės draudimo įmonėms, todėl pasiūlyta koreguoti taisyklių 1 punktą tai konkrečiai įvardinant. Tolimesnis taisyklių derinimas buvo vykdomas be Asociacijos, nes kaip paaiškino VMI: „Jei finansų rinkos dalyvis tokių duomenų (skolinių įsipareigojimų, sąskaitų likučių ir / ar metinių apyvartų dydžių) nekaupia, tai jų ir neturi teikti, todėl atskirai Jūsų asociacija prie adresatų nebuvo išskirta.“
 • Į VMI paklausimą Dėl metinių pajamų mokesčio deklaracijų formų (FR0471 ir FR0573) sujungimo asociacija pateikė tokią nuomonę: „iš esmės pritariame deklaracijų apjungimui“, tik atkreiptas dėmesys į kelias galimas rizikas. Po to asociacijos atstovai dalyvavo Metinės A ir B klasės išmokų gyventojams deklaracijos formos (kuri bus naudojama, deklaruojant 2017 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojams išmokėtas išmokas) projekto pristatyme VMI, kur dėl techninių įgyvendinimo problemų ir kai kurių laukelių pildymo atsisakymo gauti paaiškinimai. Informuota ir apie tolimesnius procesus, kurie realizuojami.
 • Dėl Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. VA-102, pakeitimo pirminio projekto pateiktos pastabos ir pasiūlymai, kurie įvertinti ir gautas VMI atsakymas. Aptarus derinimui pateiktą naują projekto variantą pateiktas atsakymas „be pastabų“.
 • Lietuvos banko nutarimų ir kitų dokumentų bei jų projektų:
 • Dėl finansų rinkos dalyvių atitikties sąžiningo elgesio su vartotojais principams gairių. Termino pastabų pateikimui Priežiūra pratęsti nesutiko. Paklausus kitų rinkos dalyvių pozicijos dėl projekto iš esmės apsitarus parengtas ir išsiustas bendras asociacijų raštas Priežiūrai dėl projekto poreikio aptarimo susitikus. Susitikimui pritarus, išsakyta nuomonė dėl jo formato (kad pradžioje būtų tikslingas bendras susitikimas, o tik po to, pagal poreikį, jau ir atskiri). Po susitikimo Priežiūroje jos atstovė informavo, kad apsitarus nuspręsta Gairių atsisakyti. Bet EIOPOs ir kitas ES rekomendacijas ateityje LB vienaip ar kitaip įgyvendins, tik dar tarsis kokia forma ir apimtimi.
 • Dėl LB valdybos nutarimo „Dėl reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“ projekto ir Lietuvos banko priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo „Dėl reikalavimų audito komitetams aprašo taikymo ir išorės audito įmonės (auditoriaus) parinkimo gairių patvirtinimo“ projekto. Pateiktos pastabos Reikalavimų audito komitetams aprašo projektui. Beveik į nieką neatsižvelgus ir tik po kreipimosi į LB valdybą buvo gauti palankūs paaiškinimai.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 03-159 Dėl draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų teikimo“. Asociacija atkreipė Priežiūros dėmesį į problemas ir rizikas, kurias kai kurie nariai mato pereinant prie statistinių duomenų skelbimo pagal naujas formas pagal šį projektą. Pasiūlyta, kad draudimo įmonių pateikta informacija būtų viešai skelbiama kaip bendra pasirašyta draudimo įmoka, neišskaičiuojant sveikatos draudimo, o Aprašo 2 priedo gyvybės draudimo rūšies 2, 3 ir 4 porūšiuose galėtų būti pateikiama bruto draudimo įmoka, t. y. visa pasirašyta įmoka, o jos neto sveikatos dalis pateikiama gyvybės draudimo 1 porūšio pozicijoje ir nebūtų skelbiama viešai. Gautas atsakymas, kad į pasiūlymus atsižvelgti nėra galimybių dėl Mokumas II nuostatų reikalavimų.
 • Dėl LB „Administracinės naštos mažinimo priemonių sąrašo“. Pateikti pasiūlymai dėl į iniciatyvų papildymo į sąrašą neįtrauktomis priemonėmis:
 • Dėl teisės aktų projektų derinimo;
 • Dėl Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų perkėlimo;
 • Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių;
 • Dėl draudimo įmonės arba perdraudimo įmonės akcijų įsigyjančio asmens ir siūlomo įsigijimo vertinimo aprašo;
 • Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų.

Priežiūros patarėjas Ramūnas Baravykas informavo, kad iš gautų pasiūlymų jie sudarė vidinę darbinę suvestinę su preliminariais įgyvendinimo terminais. Pasiūlymai, pritarus, vienaip ar kitaip realizuoti ar bus realizuojami. Dalinai realizuota.

 • Dėl LB valdybos 2012 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 03-73 patvirtinto Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodikos ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto (naujos redakcijos). Projektas parengtas atsižvelgiant į LR Lietuvos banko įstatymo pakeitimo (TAR, 2015-12-02, Nr. 19169) nuostatas ir siekiant tobulinti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodiką ir mokėjimo tvarką. Pateikta Asociacijos nuomonė ir pasiūlymai. Susitikime su Lietuvos banko atstovais pristatyta tokia Asociacijos pozicija: kadangi ne gyvybės draudimo įmonės priežiūros mokestį moka nuo pasirašytų draudimo įmokų, kurias sudaro įmoka už draudimo riziką ir draudimo sutarčių sąnaudos gyvybės, draudimo atveju tokia įmoka atitiktų atskaitymus iš draudimo sutarčių skirtus draudimo rizikoms ir draudimo sutarčių administravimui. Kadangi valdymo įmonės, investicinės kintamo kapitalo įmonės priežiūros išlaikymo mokestį moka nuo valdomo klientų turto (pensijų fondo turto ar KIS turto), tačiau nemoka nuo valdymo įmonės pajamų (t. y. veiklos sąnaudų) analogiškai gyvybės draudimo atveju turėtų būti mokama nuo kaupimui skirtų lėšų. Lietuvos banko atstovai pasakė, kad perėjimas prie naujos mokėjimo sistemos esant Asociacijos sutarimui ir pateikus konkrečius pasiūlymus galimas, bet įvadino techninės problemas, kurios kiltų perėjus prie naujos bazės, iš kurių svarbiausia – paskaičiavimai nuo tradicinių kaupiamųjų produktų. Sutarta dar kartą aptarti šį klausimą bendrovėse, atlikti reikiamus skaičiavimus ar toks perėjimas naudingas ir Priežiūrai pateikti galutinę asociacijos poziciją.

Per pasitarimą asociacijoje išsakyta daugumos nuomonė, kad prieš tai siūlytas mūsų naujas modelis gali ateityje atsisukti „kitu galu“ net tiems, kuriems pirmame etape būtų iš jo nauda (o tokių mažuma), taigi reikia ieškoti kitų variantų. Nutarta pasižiūrėti ar LB teisus teikdamas, kad mums tenkanti mokestinė našta proporcinga administravimo išlaidoms, pasinagrinėti pačias LB išlaidas, pasižiūrėti kokia našta kaimyninėse šalyse, suformuoti nuomonę kokias išlaidas LB turėtų dengti pati ir t.t. Kadangi ir toliau tarp bendrovių vieningos nuomonės dėl bazės keitimo neprieita, o dauguma pasisakė už „senos tvarkos palikimą“, diskusijos šiuo klausimu sustabdytos „iki naujų idėjų“.

 • Dėl LB nutarimo „Dėl maksimalių rinkos dalyvių įmokų dydžių 2017 metais“ projekto, pateikto derinimui Lietuvos banko Organizacijos tarnybos raštu. Dėl numatomo maksimalaus įmokų dydžio neprieštarauta, tačiau išsakytas pastebėjimas, kad Asociacijoms Lietuvos bankas turėjo pateikti ir detalų paaiškinimą kam planuojama išleisti surinktus mokesčius, kaip tai darė eilę metų. Šį kartą jo negauta, todėl tinkamai mokestinės naštos įvertinti negalime. Ateityje numatoma, kad „informaciją apie surinktas įmokas ir Lietuvos banko patiriamas išlaidas finansų rinkos priežiūrai Lietuvos bankas skelbs svetainėje kiekvienais metais iki kovo 31 d. (nuo 2017 metų)“. Tačiau niekur nekalbama apie planuojamas išlaidas palyginimui. Praėjusiais metais šiuo klausimu rašyta: “… kad pateikiant informaciją apie Lietuvos banko išlaidas susijusias su rinkos dalyvių priežiūra kiekvienais metais yra išskaidoma į skirtingas išlaidų eilutės, todėl palyginimas tampa sudėtingas. Siūlome nustatyti vieninga išlaidų suskirstymo formą.“ Dar kartą tai paprašyta įvertinti. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad šis nutarimo projektas nedetalizuoja įmokų bazės apibrėžimo gyvybės draudimo įmonėms. Prašome paaiškinti, kada ir kuriame teisės akte bus patikslinta įmokų bazė. Gautas paaiškinimas ir Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodikos ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo projektas į kurį atsakyta-„be pastabų“.
  • Dėl finansinių paslaugų teikimo ryšio priemonėmis. Į Priežiūros paklausimą dėl problemų įvardinimo pateikti pasiūlymai ir nuomonė. Priežiūra informavo, kad klausimus išanalizavo ir planuoja savo nuomonę ir tolimesnius planus pristatyti Draudimo sektoriaus atitikties tarnautojų susitikimo metu.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto pateiktos pastabos į kurias Priežiūra iš esmės atsižvelgė. Todėl į pataisytą variantą Priežiūrai pateikta pozicija- „be pastabų“.
 • Dėl finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių pakeitimo Priežiūrai kartu su lipfa pateiktas paklausimas dėl jo nuostatos taikymo. Neaiškumą kėlė Lietuvos banko Priežiūros tarnyba parengto Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoprojekto 23.2. punkte nustatytas reikalavimas. Gautas išaiškinimas.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 03-69 „Dėl privalomų nurodymų dėl asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikių nustatymo, siūlomo produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvybės draudimo sutarties sąlygas patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą. Reaguojant į asociacijos 2016-06-17 raštą itin trumpas terminas pastaboms Priežiūrai pratęstas iki 2016-09-01. Pozicija ir siūlymas susitikti Priežiūrai pateikta 2016-08-29. Pabrėžta kad pateiktas teisės aktas yra perteklinis, neproporcingai didinantis biurokratinę naštą ir mažinantis gyvybės draudimo paslaugų prieinamumą. Aptarus susitikime projekto atsisakyta. Atlikusi tyrimą per jo pristatymą Priežiūra pasiūlė Asociacijai imtis iniciatyvos vieningai rinkos praktikai dėl kliento poreikių ir investavimo rizikos tolerancijos lygio nustatymo suformuoti. Pritarta. Darbai eigoje.
 • Dėl Lietuvos banko parengto Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą taisyklių projekto pateiktos pastabos ir pasiūlymai. Rengiamas naujas projekto variantas.
 • Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos parengto nutarimo projekto, kuriuo patvirtinamas Informacijos, skelbtinos draudimo įmonės ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonės filialo interneto tinklapyje, aprašas pateiktos pastabos. Priežiūra informavo, kad šio nutarimo priėmimas buvo atidėtas, atsižvelgiant į tai, kad jame yra duodamos nuorodos į DPK nutarimus, kuriuos ketinama 2017 metais keisti. Prieš pateikdami Lietuvos banko valdybai tvirtinti aprašą, Priežiūra jį dar kartą atsiųs asociacijoms peržiūrėti, taip pat pateiks paaiškinimą, kaip buvo atsižvelgta į jau anksčiau pateiktas asociacijų pastabas.
 • Dėl Lietuvos banko finansų rinkos dalyvių asociacijoms pateiktu pasiūlymo Dėl finansų rinkos dalyvių darbuotojų kvalifikacijos, pagal kurį finansų rinkos dalyvių darbuotojų mokymas ir jų žinių patikrinimas turėtų būti vykdomas atsižvelgiant į platinamų paslaugų rizikingumą, išsakytas nesutikimas su tuo, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentas savo sudarytame paslaugų rizikos žemėlapyje draudimo paslaugas vartotojams, išskyrus privalomuosius draudimus, ir II pakopos pensijų fondus priskyrė prie rizikingiausių paslaugų. Klausimas aptartas susitikime Priežiūroje. Priežiūros prašymu vėl pateikti argumentai ir pasiūlymai dėl darbuotojų kvalifikacijos sistemos. Pasiūlymai pateikti ir kartu su LIPFA. Priežiūra rinkai priimtinus naujus pasiūlymus pristatė LB valdybai ir klausimas išspręstas tinkamai.
 • Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros politikos patvirtinimo“ projekto. Lietuvos banko iniciatyvai parengti Politiką pritarta tikintis, kad šis dokumentas padės išgryninti priežiūros tikslus ir taps darnaus finansų rinkos dalyvių ir Lietuvos banko bendradarbiavimo pagrindu. Siekiant prisidėti prie pamatuotų ribojimų priežiūros tikslais ir tvarios rinkos plėtros balanso kūrimo, pateiktos pastabas ir pasiūlymai. Į didesnę jų dalį atsižvelgta.
 • Dėl Lietuvos Banko valdybos nutarimu patvirtintos Bazinio pensijų anuiteto skaičiavimo metodikos. Atsižvelgiant į tai, kad metodikos 4 punkte pateiktoje bazinio pensijų anuiteto skaičiavimo formulėje naudojama maksimali techninė palūkanų norma, galiojanti anuiteto apskaičiavimo metu, ir į tai, kad maksimali techninė palūkanų norma nuo 2016 m. sausio 1 d. nėra skaičiuojama ir skelbiama viešai, siūlome keisti šią nutarimo nuostatą, numatant vidutinės rinkos palūkanų normos taikymą. Vidutinė rinkos palūkanų norma apskaičiuojama kaip pensijų anuitetų mokėtojų pensijų anuitetų kainodaroje taikomų garantuotų palūkanų normų vidurkis. Pateiktas atsakymas- „be pastabų“.
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos
 • Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Direktoriaus įsakymo „Dėl Techninių reikalavimų kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, patvirtinimo“ derinimui pateikto projekto išsakyta nuomonė „Pastabų neturime“.
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
 • Dėl „Sodros“ planų asmeniškai informuoti dalį dirbančiųjų apie prognozuojamą mažą pensiją. Bendrame rašte su LIPFA pritarta „Sodros“ iniciatyvai skatinti dirbančiuosius susimąstyti ir pasirūpinti savo senatvės pensija ir pateikti pasiūlymai kurie aptarti susitikime.
 • Dalyvaujant valstybinių institucijų bei verslo organizacijų:
 • teminiuose renginiuose ir susitikimuose aptariant aktulius klausimus:
 • dalyvauta Priežiūros Veiklos planų 2016 m. pristatyme ir aptarime, pateikti ir aptarti pasiūlymai dėl bendradarbiavimo krypčių, spręstinų aktualių problemų ir rūpimų klausimų.
 • dalyvauta LB Finansinio švietimo iniciatyvoje „Vaikų finansinio švietimo savaitė 2016“, kuri šiais metais buvo minima kovo 14-20 d. Nariai prisidėjo įvairiais vaikų finansiniam švietimui skirtais renginiais šių metų tema „ Aš taupau sumaniai! Prisijunk ir tu !” (‘Take Part. Save Smart!’).
 • dalyvauta susitikime LB su Ekonomikos ir Finansinio stabilumo tarnybos Finansinio stabilumo departamentų atstovais kurio metu buvo diskutuojama apie gyvybės draudimo sektoriuje matomas rizikas, veiklos perspektyvas ir kitus aktualius klausimus. Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamentas, rengdamasis metinei Finansinio stabilumo apžvalgai ir norėdamas visapusiškai atskleisti aplinką, kurioje veikia finansų sistemos dalyviai, vertina ir jų nuomone kylančias rizikas bei grėsmes finansų sistemai ir jos stabilumui.
 • dalyvauta susitikime LR Finansų ministerijoje su OECD ekspertais („Misija Draudimas“).
 • dalyvauta Lietuvos verslo konfederacijos organizuotame Konsultaciniame posėdyje (susitikime) su Sveikatos apsaugos ministru Juru Požela, aptarti verslui aktualius sveikatos apsaugos sistemos klausimus, tame tarpe:Kokie planuojami veiksmai pritraukiant papildomų (privačių) finansinių išteklių: (1) įvedant papildomą sveikatos draudimą (fiziniams ir juridiniams asmenims),…“ Ministras išreiškė bendradarbiavimo su verslu būtinumą ir pakvietė per LVK pateikti jam konkrečių pasiūlymų paketą. Reaguojant į LVK jau po susitikimo pateiktą pakvietimą atsiųsti parengtus suinteresuotų organizacijų pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministrui, pateikti Asociacijos pasiūlymai, kuriuos LVK po to išsiuntė ministerijai.
 • dalyvauta Druskininkuose Draudimo brokerių rūmų organizuutame „Draudimo forume 2016“. Atsižvelgiant į vis didėjantį sveikatos draudimo produkto populiarėjimą rinkoje, į renginio programą įtrauktas pranešimas ir šia tema. Į gautą Draudimo brokerių rūmų kreipimąsi, deleguoti lektorių, asociacijos atstovą, kuris galėtų pristatyti šią temą teigiamai atsiliepė Compensa Life. Rimgaudas Staigis padarė pranešimą „Savanoriškas sveikatos draudimas (SSD): kokia gi reali jo nauda“.
 • dalyvauta susitikime su Finansų ministrė Rasa Budbergyte (ir šios ministerijos atsakingais tarnautojais), kuriame kartu su asociacijų atstovais apžvelgti 2016 metais nuveiktus svarbiausius Finansų ministerijos darbus finansų rinkų srityje bei pristatyti 2016 metų antrojo pusmečio prioritetai.
 • Dalyvauta Lietuvos gyvybės draudimo rinkos rezultatų ir Lietuvos banko atliktos investicinio gyvybės draudimo ikisutartinės informacijos pateikimo ir klientų poreikių nustatymo praktikos analizės rezultatų pristatyme Priežiūroje.
 • Teikiant valstybės institucijų prašymu žodinę ir rašytinę įvairią informaciją bendraisiais gyvybės draudimo įmonių veiklos, gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo veiklos klausimais bei nuomonę dėl šios veiklos aplinką reglamentuojančių įstatymų bei kitų norminių aktų ir jų projektų nuostatų traktavimo ir poveikio verslui;
 • Teikiant paklausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl teisės aktų ir kitų informacinio pobūdžio dokumentų taikymo, įvairių projektų eigos (pvz. draudimo, mokesčių, pinigų plovimo prevencijos, pensijų kaupimo klausimais, dėl FATCA (IGA), DAC bei CRS įgyvendinimo klausimų sprendimo, taikant juos realizuojančius teisės aktus, ir pan.), pvz.:
  • Priėmus 2016 m. vasario 18 d. LR Vyriausybės nutarimą 147 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio įgyvendinimo“ su LR Finansų ministerijos specialistais buvo aiškinamasi ar keisis duomenų teikimo tvarka. Gauti išaiškinimai, kad nesikeis. Paprašyta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos pateikti išankstiniai nuomonei jai pavestą iki 2016 m. balandžio 1 d. parengti šiame nutarime nurodytos informacijos pateikimo formų ir būdų teisės akto projektą. Pateikė, reaguota.
 • Siekdami paskatinti ilgalaikio taupymo produktų pasiekiamumą, LB pateiktas pasiūlymas dėl ribojimų teikti ilgalaikio taupymo paslaugas panaikinimo. Atkreiptas dėmesys, kad šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas nesuteikia teisės gyvybės draudimo bendrovei vykdyti papildomo savanoriško pensijų kaupimo veiklos (III pakopa), kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme (toliau – PSPKĮ). Tačiau draudimo įmonės, pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 21 str. 1 d. turi teisę vykdyti pensijų kaupimo veiklą (II pakopa), jeigu jai išduota draudimo veiklos licencija gyvybės draudimo šakos pensijų kaupimo veiklos draudimo grupės veiklai. Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes pasiūlyta panaikinti minėtus ribojimus ir leisti gyvybės draudimo bendrovėms platinti ir tarpininkauti platinant papildomo savanoriško pensijos kaupimo (III pakopos) produktus inicijuojant: DĮ 3 str. 2 d. pakeitimą ir PSPKĮ 3 str. pakeitimą. Gautas pritarimas tik dėl tarpininkavimo teisės suteikimo. Susitikime LR Finansų ministerijoje ir ministerijos atstovai patvirtino tokią poziciją bei pažadėjo pakeitimą įtraukti į rengiamą LR draudimo įstatymo pakeitimą.
 • Asociacija nariams iškilusius esminius klausimus dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių atitikties (compliance) susitikimui pateikė klausimus, kurie aptarti susitikime ir gauti atsakymai.
 • Klausimai pateikti ir antrajam 2016 metų atitikties (compliance) susitikimui. Priežiūrai pateikti iš narių gauti praktikoje kylantys klausimai dėl rinkos dalyviams aktualių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų aiškinimo ir taikymo. Aptarti susitikime Priežiūroje su rinkos dalyvių atstovais, atsakingais už atitikties (compliance) funkcijos vykdymą, ir gauti atsakymai.
 • VMI pateiktas pasiūlymas atsisakyti ne rezidento pažymos reikalavimo. Pagal turimą VMI išaiškinimą klientas, save laikantis ne Lietuvos Respublikos rezidentu, turi draudikui pateikti valstybės, kurioje yra rezidentas, mokesčių administratoriaus išduotą pažymą, jog yra tos šalies mokesčių mokėtojas. Išsakyta nuomonė, kad šis reikalavimas yra perteklinis ir galima jo atsisakyti. Įgyvendinus CRS Direktyvos reikalavimus, draudimo įmonės renka informaciją mokesčių rezidavimo tiksliais ir informuoja apie ne rezidentus VMI, tad pakartotinai prašyti įrodymų iš klientų nereikėtų. Į raštą gautas tarpinis atsakymas. Susitikime VMI pažymos atsisakyti nesutiko, tik pažadėjo pateikti administravimui naudingą informaciją. Iš dalie pateikė 2017 metais.
 • Pateiktas raštas VMI ir LR Finansų ministerijai su klausimais kylančiais įgyvendinant FATCA/CRS, kuriuos prašyta aptarti susitikime ir gauti atsakymus. Gautas viceministro pasirašytas raštas– pavedimas VMI dėl susitikimo organizavimo. VMI pateikė atsakymą į klausimus. Su atsakingais asociacijos asmenimis aptarta- tik atsiradus papildomiems klausimams ar naujiems argumentus prašyti VMI organizuoti susitikimą.
 • Dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento (PRIIPs) atkreiptas Priežiūros ir LR Finansų ministerijos dėmesys, kad neužilgo įsigalios Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 1286/2014 „Dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų“ (toliau – Reglamentas). Vis dar nėra parengtas galutinis Reglamentą detalizuojantis techninis standartas, todėl praktinis Reglamento įgyvendinimas yra labai apsunkintas. Asociacijoas žiniomis, kitų Baltijos valstybių draudikų asociacijos aktyviai bendradarbiauja su atsakingomis už šią sritį valstybinėmis ir priežiūros institucijomis ir iš jų gauna visokeriopą pagalbą Reglamento taikymo klausimais, todėl paklausta ar Lietuvos bankas planuoja perkelti Reglamento nuostatas į vietinius teisės aktus. Atkreiptas dėmesys, kad asociacijos narės pradėjo planuoti atitinkamus veiksmus tinkamam Reglamento numatytų reikalavimų įgyvendinimui, tačiau minėtame dokumente yra tam tikrų neaiškumų, tame tarpe ir esminių, kurie apsunkina atitinkamų darbų planavimą. Pasiūlyta sekti gerąja kitų šalių praktika ir aktyviai diskutuoti Reglamento interpretavimo ir įgyvendinimo klausimais. Diskusijos pradžiai pasiūlyta aptarti esminius klausimus ir problemas. Į raštą dėl pagrindinių įgyvendinimo klausimų aptarimo gautas Priežiūros atsakymas, kad į klausimus bus atsakyta vėliau nes vieningas požiūris dar tik formuojamas Europinėse institucijose. Susitikimą numatoma organizuoti. Šis darbas buvo sustojęs dėl Reglamento įsigaliojimo atidėjimo ir atnaujintas 2017 metais.
 • Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau- VLK), Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai ir LB pateiktas raštas dėl draudimo įmonėms nuolat kylančių sunkumų gaunant informaciją iš sveikatos priežiūros įstaigų bei VLK. Į bendrą draudikus vienijančių asociacijų raštą VLK e-meilu ir ministerija raštu informavo, kad bus organizuojamas atsakingų valstybės institucijų ir draudikų atstovų susitikimas. Per susitikimą dėmesys buvo skirtas tik informacijos gavimui iš VLK. Sutarta dėl Prašymo dėl asmens sveikatos duomenų teikimo standartinės formos patvirtinimo. Realizuota. Problemų dėl informacijos gavimo iš sveikatos priežiūros įstaigų gavimo sprendimas nukeltas į 2017 metus.
 • Gaunant, renkant ir ruošiant informaciją apie LR gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rinkos padėtį, ypatybes, sąlygas, bei praktiką ir ją pateikiant Asociacijos nariams bei panaudojant Asociacijos rengiamuose raštuose, dalyvaujant diskusijose su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir žiniasklaidos priemonėmis;
 • Organizuojant problemų aptarimus ir diskusijas Asociacijos Valdyboje, darbo grupėse bei kituose narių atstovų teminiuose pasitarimuose, imantis reikiamų priemonių dėl vienodo ir tinkamo teisės aktų reikalavimų gyvybės draudimo versle taikymo, dėl Asociacijos valdymo tobulinimo, pvz.:Parengtas ir patvirtintas Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos vidaus darbo reglamentas;
 • Parengti ir patvirtinti Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos įstatų pakeitimai.
 • Dalyvauta Lietuvos verslo konfederacijos / ICC veikloje (: rengiant LVK pozicijos dėl Socialinio modelio projektą, aptariant nauja LR Darbo kodekso projekto redakciją ir gautas pastabas dėl jos (tame tarpe ir mūsų Asociacijos dėl privalomos darbuotojų tarybos), teikiant pasiūlymus dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2017 m. biudžeto metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (dėl nedarbo socialinio draudimo įmokų dvigubinimo terminuotoms sutartims nepriimtinumo), rengiant Lietuvos verslo konfederacijos pasiūlymus partijų rinkiminėms programoms (2016 m. Seimo rinkimai), LVK pavasario susitikimuose su LR Seimo frakcijomis ir ministrais, priešrinkiminiuose LVK susitikimuose su partijų vadovybėmis ir kt.).
 • Bendradarbiauta su finansų ir draudimo rinkos dalyvius vienijančiomis asociacijomis:
 • Vykdytas trišalis (ar dvišalis) bendradarbiavimas tarp Lietuvos bankų asociacijos, Lietuvos draudikų asociacijos ir Lietuvos gyvybės draudimų įmonių asociacijos (apsikeitimas informacija, veiksmų derinimas ir bendras atstovavimas aktualiais klausimais), pvz.:
 • Apsikeista nuomonėmis ir informacija dėl Konkurencijos įstatymo Nr.VIII-1099 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto XIIP-4262 eigos ir galimų veiksmų ateityje.
 • Su Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacija (LIPFA) bendradarbiauta vykdant bendrą projektą dėl II pakopos pensijų kaupimo veiklos, gaunant, rengiant ir pateikiant informaciją, klausimus ir pasiūlymus, atsakingoms valstybės institucijoms, pvz.:
 • Pensijų kaupimo sistemos reikšmė socialinei sistemai (Pasiūlymai rinkimų programai, 2016 m. vasaris);
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pateiktas prašymas „Dėl statistinių duomenų ir informacijos apie pensijų kaupimo sistemą pateikimo“;
 • Parengtas leidinys „Lietuvos pensijų kaupimo sistema (2016 m. kovas)“;
 • Pateikti pasiūlymai II pakopos pensijų fondų lėšų paveldėjimo klausimu.
 • Aptartos bendradarbiavimo galimybės su Baltic Financial Advisors Association (BFAA), Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija, VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo institutu.
 1. Teikta Asociacijos nariams turima informacija apie kitų institucijų organizuojamus mokymus, seminarus, konferencijas bei kitus renginius.
 2. Organizuotas konkursas viešųjų ryšių agentūrai parinkti. Organizuota ir/ar dalyvauta viešųjų ryšių priemonėse, Asociacijos (-ų) inicijuotuose straipsniuose spaudoje ar žiniasklaidos rengiamuose straipsniuose bei reportažuose išreikšta Asociacijos (-ų) pozicija, visuomenę informuojant bei šviečiant apie gyvybės ir sveikatos draudimo, pensijų kaupimo teikiamas galimybes bei atkreipiant valstybės institucijų dėmesį į spręstinas problemas ar rengiamų sprendimų įtaką verslui.*

Asociacijos narių skaičius 2016 metų pabaigoje

 • Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos narių skaičius 2016 metų gruodžio 31 dieną – 8 (aštuoni).

Asociacijos metinė finansinė ataskaita

 • Nustatyta tvarka atlikta Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija) pateiktų dokumentų ir finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. Balansas, 2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita ir pirminių apskaitos dokumentų duomenys, revizija.

2017 m. kovo 29 d. Revizoriaus ataskaitoje Asociacijos nariams nurodyta, kad finansinės atskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Asociacijos 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos ir atskaitomybės tvarką reglamentuojančius teisės aktus.**

Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius 2016 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijoje 2016 m. gruodžio 31 dieną dirbo 2 samdomi darbuotojai : Asociacijos prezidentas ir Asociacijos vyriausioji finansininkė (0,25 etato).

Pagarbiai,

Prezidentas Artūras Bakšinskas

* detaliau priede: „Komunikacijos veiksmų 2016 metais ataskaita“

**su Asociacijos metine finansine atskaitomybe galima susipažinti Asociacijos buveinėje

Atsisiųsti [715 KB]