Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos įstatai

Asociacijos įstatai pasirašyti 2017 m. birželio 28 d.

I skirsnis. Bendrosios nuostatos

1. Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija (toliau įstatuose – Asociacija) – tai Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvoje vykdančių gyvybės draudimo veiklą juridinių asmenų, savanoriškas susivienijimas, vykdantis Asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.

2. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą – Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija, simboliką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.

3. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
4. Asociacija gauto pelno negali skirstyti savo nariams.
5. Asociacija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų laisvę ir nustatytas pareigas, o savo veiklą grindžia šiais įstatymų nustatyta tvarka įregistruotais Asociacijos įstatais bei kitais teisės aktais.
6. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
7. Asociacijos veikla neterminuota.
8. Asociacija turi teisę steigti filialus. Jie steigiami įstatuose nustatyta tvarka.

II skirsnis. Asociacijos veiklos tikslai, uždaviniai ir pagrindinės funkcijos

9. Asociacijos tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, vykdyti jai pavestus uždavinius, savo veikla atstovauti Asociacijos narių ekonominiams interesams ir juos ginti, propaguoti Asociacijos narių teikiamas paslaugas ir jų naudą gyventojams, įmonėms ir organizacijoms bei tenkinti kitus viešuosius interesus.
10. Asociacijos uždaviniai:
10.1. siekti optimalių teisinių, informacinių ir kitų sąlygų Asociacijos narių vykdomam verslui Lietuvoje vystytis;
10.2. teikti Asociacijos nariams praktinę pagalbą ir kitas paslaugas, plėtojant jų vykdomą verslą Lietuvos Respublikoje.
11. Asociacijos funkcijos:
11.1. studijuoti teisinius, ekonominius, finansinius, mokesčių ir socialinės apsaugos aspektus, susijusius su Asociacijos narių veikla Lietuvoje ir užsienio šalyse;
11.2. užsakyti ir kaupti Asociacijai nustatytiems uždaviniams vykdyti reikalingus : statistinius duomenis bei ekonominius ir kitus tyrimus;
11.3. organizuoti visuomeniniais pagrindais veikiančias darbo grupes, komisijas, tarybas įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti ar nagrinėti bei kitoms Asociacijos funkcijoms vykdyti;
11.4. rengti ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms bendrais Lietuvos ūkio vystymo ir konkrečiais Asociacijos narių veiklos bei jų vykdomo verslo plėtros klausimais;
11.5. atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, Lietuvos banke, kitose valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose bei institucijose, konferencijose, seminaruose, parodose ir kituose renginiuose;
11.6. teikti Asociacijos nariams turimą informaciją įvairiais klausimais, susijusiais su Asociacijos narių vykdomu verslu Lietuvoje ir užsienio šalyse;
11.7. rengti seminarus, konferencijas bei kitus renginius, organizuoti mokymus;
11.8. organizuoti rekomendacijų, reklaminių prospektų, kitų leidinių Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais parengimą, teikti viešą informaciją visuomenei;
11.9. sudaryti kitas kuo palankesnes sąlygas vystytis ir plėtotis visoms Asociacijos narių vykdomoms draudimo ir pensijų kaupimo veiklos rūšims, tarpininkavimo bei perdraudimo veiklai;
11.10.sudaryti sąlygas kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui susipažinti su Asociacijos veiklos ataskaita ir kita vieša informacija jos buveinėje ar kitais būdais;
11.11. Lietuvos Respublikos teisės aktų ribose atlikti kitas funkcijas, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusias su Asociacijos tikslu ir uždaviniais.

III skirsnis. Asociacijos teisės

12. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta apimtimi ir tvarka, įstatuose numatytai veiklai vykdyti , Asociacija gali:
12.1. turėti atsiskaitomą ir valiutos bei kitas sąskaitas bankuose;
12.2. įsigyti, valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;
12.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
12.4. steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis, tapti jų dalininkais-savininkais ar kitokiais dalyviais;
12.5. jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją);
12.6. stoti į tarptautines organizacijas;
12.7. turėti ir įgyti kitas civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose.
13. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
14. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

IV skirsnis. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

15. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nustatyta tvarka registruotos ir veikiančios gyvybės draudimo įmonės, turinčios draudimo veiklos licenciją, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo įmonės, įgyvendinančios įsisteigimo teisę ir (ar) teisę teikti paslaugas Lietuvoje. Asociacijos narė – kitos Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo įmonė, Asociacijos veikloje dalyvauja per Lietuvos Respublikoje įsteigtą filialą.
16. Asociacijoje turi būti visų jai priklausančių narių sąrašas. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.
17. Asociacijos narys turi teisę:
17.1. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
17.2. gauti dokumentus ir informaciją apie Asociacijos veiklą Asociacijos vidaus darbo reglamento nustatyta tvarka;
17.3. naudotis Asociacijos sukaupta informacija;
17.4. ginčyti teisme Visuotinio narių susirinkimo, Valdybos ir Prezidento sprendimus;
17.5. išstoti iš Asociacijos šių įstatų nustatyta tvarka;
17.6. dalyvauti ir balsuoti Visuotiniuose narių susirinkimuose.
18. Asociacijos narių pareigos:
18.1. laikytis šių įstatų, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos etikos kodekso reikalavimų;
18.2. laiku mokėti stojamąjį įnašą, ir reguliarius bei vienkartinius (tikslinius) narių mokesčius;
18.3. padėti Asociacijai įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus uždavinius;
18.4. saugoti Asociacijos ir jos narių komercines paslaptis;
18.5. informuoti Asociaciją apie Asociacijos nario adreso, pavadinimo, Administracijos vadovo, pasikeitimus;
18.6. vykdyti Visuotinio narių susirinkimo bei Valdybos sprendimus.
19. Jeigu Asociacijos nario teisės ar teisėti interesai Asociacijoje yra pažeidžiami, narys turi teisę ginti juos teismine tvarka.

V skirsnis. Narių priėmimo, jų išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

20. Steigėjai tampa Asociacijos nariais nuo jos įregistravimo dienos. Vėliau narius į Asociaciją priima Visuotinis narių susirinkimas, ne mažesne kaip 2/3 visų Asociacijos narių balsų dauguma.
21. Narių priėmimo tvarka:
21.1. Norintis tapti Asociacijos nariu, pateikia Valdybai raštišką prašymą, išrašą iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro bei draudimo veiklos licencijos nuorašą (leidimą filialo draudimo veiklai) ar kitą dokumentą patvirtinantį teisę vykdyti draudimo veiklą. Visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą dėl prašymo patenkinimo ar atmetimo.
21.2. Asociacijos nariu tampama nuo Visuotinio narių susirinkimo sprendime nustatytos datos.
22. Asociacijos narių išstojimo ir pašalinimo iš jos tvarka:
22.1. Kiekvienas narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, prieš trisdešimt kalendorinių dienų raštu įspėjęs Valdybą. Nuo pareiškimo įteikimo momento pareiškėjo atstovai turi nutraukti savo funkcijų vykdymą Asociacijoje.
22.2. Visuotinis narių susirinkimas 2/3 visų narių balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą dėl narystės suspendavimo (sustabdymo) arba dėl nario pašalinimo iš Asociacijos, jeigu:
22.2.1. nario veikla ar tikslai prieštarauja Asociacijos tikslams ir uždaviniams;
22.2.2. narys daugiau kaip tris mėnesius iš eilės vėluoja mokėti stojamąjį įnašą ar reguliarius bei vienkartinius (tikslinius) nario mokesčius, skaičiuojant nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo dienos;
22.2.3. narys sistemingai nesilaiko Visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos priimtų nutarimų, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos etikos kodekso reikalavimų.
22.3. Išstojusiam (pašalintam) Asociacijos nariui stojamasis ir kiti mokesčiai negrąžinami.
22.4. Išstojantys arba Visuotinio narių susirinkimo sprendimu pašalinti iš Asociacijos nariai praranda bet kokią teisę į Asociacijai priklausantį turtą bei nario teises ir privalo sumokėti savo įsiskolinimus Asociacijai.

VI skirsnis. Asociacijos organai

23. Asociacijos organai yra:
23.1. Visuotinis narių susirinkimas;
23.2. kolegialus Asociacijos valdymo organas – Valdyba;
23.3. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos vadovas.

Visuotinis narių susirinkimas

24. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.
25. Visuotinis narių susirinkimas:
25.1. keičia Asociacijos įstatus, tvirtina ir keičia Asociacijos etikos kodeksą ir Asociacijos etikos tarybos darbo reglamentą;
25.2. skiria (renka) ir atšaukia Valdybos narius;
25.3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
25.4. tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą, biudžetą;
25.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
25.6. vieneriems metams renka Asociacijos revizorių ir jį atšaukia;
25.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
25.8. vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
26. Kiekvienas Asociacijos narys Visuotiniame narių susirinkime balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą.
27. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus, ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, Valdybos sprendimu arba revizoriaus reikalavimu.
28. Neeilinio Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai Valdybai pateikia paraišką, kurioje nurodytos neeilinio susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl datos ir vietos. Jeigu Valdyba negali iniciatorių siūlomų klausimų išspręsti kitais būdais arba šie klausimai priklauso Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai, ji per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos paskelbia apie šaukiamą neeilinį susirinkimą, nustatant jo datą ir vietą.
29. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių. Sprendimai priimami paprasta dalyvavusių susirinkime narių balsų dauguma. Sprendimams šių įstatų 25.1. – 25.7. punktuose numatytais klausimais priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime atstovų balsų.
30. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, įstatų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
31. Visuotiniam narių susirinkimui medžiagą rengia Prezidentas. Apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą Prezidentas privalo informuoti narius. Pranešimas apie šaukiamą susirinkimą pateikiamas asmeniškai kiekvienam nariui ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, nariai turi būti informuojami ne vėliau kaip prieš vieną savaitę iki numatomo Visuotinio susirinkimo dienos. Pranešime apie susirinkimą turi būti nurodyta jo vieta, data, laikas bei darbotvarkė. Ne vėliau kaip prieš penkias kalendorines dienas iki Visuotinio narių susirinkimo, nariams turi būti pateikti darbotvarkės dokumentai. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų ir sąlygų, jeigu visi nariai su tuo sutinka
32. Visuotinio narių susirinkimo posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolas turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus reikalavimus. Protokolai turi būti saugomi ne mažiau kaip dešimt metų ir kiekvieno nario ar kito jo valdymo organo, dalyvavusio ar turėjusio teisę dalyvauti susirinkime, reikalavimu turi būti išduodama kopija. Protokolas nerašomas, jei sprendimą pasirašo visi Visuotinio narių susirinkimo nariai.

Valdyba

33. Asociacijos kolegialus valdymo organas – Valdyba, renkama 4 metų laikotarpiui. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. Valdybos įgaliojimus nustato Asociacijos įstatai.
34. Valdybos narių skaičius turi būti lygus Asociacijos narių skaičiui – po vieną atstovą iš Asociacijos narių.
35. Valdybos darbui vadovauja Valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininką vieneriems metams renka Valdybos nariai. Valdybos nariai turi teisę atšaukti Valdybos pirmininką nesibaigus jo kadencijai.
36. Valdybą, terminui iki jos atšaukimo ar naujos sudėties patvirtinimo, renka Visuotinis narių susirinkimas iš Asociacijos narių atstovų šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Valdybos nariu gali būti tik vienas Asociacijos nario atstovas. Kiekvienas Asociacijos narys pateikia po vieną kandidatą į Asociacijos Valdybą. Valdybos sudėtis patvirtinama balsuojant už visą kandidatų sąrašą. Sprendimas priimamas šių įstatų 29 punkte nustatyta tvarka. Visuotiniam narių susirinkimui nepatvirtinus Valdybos sudėties, yra formuojamas naujas kandidatų sąrašas šiame punkte nustatyta tvarka. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę prieš terminą atšaukti visą Valdybą ar bet kurį jos narį ir patvirtinti naują Valdybos sudėtį.
37. Valdybos nariai turi teisę atsistatydinti iš pareigų, apie tai raštu įspėję Valdybą prieš mėnesį. Tokiu atveju Valdyba per tris savaites nuo Valdybos nario pasitraukimo privalo sušaukti neeilinį Visuotinį narių susirinkimą ir patvirtinti naują Valdybos sudėtį.
38. Jeigu Valdybos narys nutraukia darbo santykius su jo atstovaujamu Asociacijos nariu, jis nuo darbo santykių nutraukimo dienos, netenka Valdybos nario įgaliojimų. Tokiu atveju Valdyba per tris savaites nuo Valdybos nario įgaliojimų praradimo privalo sušaukti neeilinį Visuotinį narių susirinkimą ir patvirtinti naują Valdybos sudėtį.
39. Jeigu į Asociaciją įstoja naujas narys, Visuotinis narių susirinkimas šių įstatų 36 punkte nustatyta tvarka tvirtina naują Valdybos sudėtį.
40. Jeigu Asociacijos narys nutraukia savo narystę Asociacijoje dėl jo atstovaujamos įmonės likvidavimo, reorganizavimo, pašalinimo iš Asociacijos ar kitų priežasčių, jį atstovaujantis Valdybos narys netenka Valdybos nario įgaliojimų.
41. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Valdybos pirmininkas, revizorius bei Valdybos nariai, jei tam pritaria daugiau kaip pusė Valdybos narių.
42. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų dalyvaujančių Valdybos narių. Nedalyvaujantis Valdybos posėdyje Valdybos narys turi teisę pareikšti savo nuomonę raštu arba elektroniniu paštu iki posėdžio pradžios. Valdybos narys gali balsuoti pats arba už save įgalioti balsuoti kitus asmenis. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.
43. Valdybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais.
44. Valdybos įgaliojimai:
44.1. skiria ir atleidžia iš pareigų Prezidentą, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro su juo darbo sutartį bei ją nutraukia, sprendžia kitus su jų darbo santykiais susijusius klausimus;
44.2. rengia Asociacijos biudžeto projektą ir teikia jį tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui;
44.3. tvirtina Asociacijos vidaus darbo reglamentą;
44.4. vertina Asociacijos etikos kodekso pažeidimus;
44.5. sprendžia kitus Asociacijos organizacinius, socialinius, ūkinius bei finansinius klausimus, kurie nepriskirti kitų organų kompetencijai.

Asociacijos vadovas

45. Asociacijos vienasmenis valdymo organas – Asociacijos vadovas.
46. Asociacijos santykiuose su kitais asmenimis Asociacijos vardu veikia Asociacijos vadovas – Prezidentas.
47. Prezidentas:
47.1. vadovauja, organizuoja Asociacijos darbą;
47.2. Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai kitose institucijose;
47.3. priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jų pareiginius atlyginimus, kitos išmokos iš darbo užmokesčio fondo, organizuoja savanoriškus darbus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;
47.4. atstovauja Asociaciją teismuose, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose;
47.5. organizuoja Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos posėdžių sušaukimą, rengia medžiagą Visuotiniam narių susirinkimui ir Valdybai, rengia Valdybos posėdžio darbotvarkę;
47.6. organizuoja Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos nutarimų įgyvendinimą;
47.7 skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, sudaro sąlygas su ja susipažinti Asociacijos vidaus darbo reglamento nustatyta tvarka;
47.8. dalyvauja Visuotiniame narių susirinkime bei Valdybos posėdžiuose be balso teisės;
47.9. sprendžia kitus Asociacijos organizacinius, socialinius, ūkinius bei finansinius klausimus savo kompetencijos ribose.

VII skirsnis. Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei likvidavimo tvarka

48. Filialas/atstovybė yra Asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas/atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojasi Asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu.
49. Filialas/atstovybė veikia pagal Asociacijos įstatus ir Valdybos patvirtintus filialo/atstovybės nuostatus.
50. Filialas/atstovybė steigiami ir likviduojami, jų vadovai skiriami bei atšaukiami Valdybos sprendimu.

VIII skirsnis. Asociacijos turto ir lėšų šaltiniai, jų panaudojimo tvarka

51. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šiuose įstatuose nustatytų bei kitų, įstatymų leidžiamų, Asociacijos pajamų šaltinių lėšų.
52. Asociacijos pajamų šaltiniai:
52.1. narių stojamieji įnašai, narių reguliarūs ir vienkartiniai (tiksliniai) mokesčiai;
52.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
52.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
52.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
52.5. Asociacijos ir jos įsteigtų ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pelnas;
52.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
52.7. skolintos lėšos;
52.8. lėšos iš parduoto Asociacijos turto.
53. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojamos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

IX skirsnis. Asociacijos finansinės veiklos kontrolė

54. Asociacija privalo vieną kartą per metus tikrinti finansinę veiklą. Tai turi atlikti revizorius, kurį renka Visuotinis narių susirinkimas 1 metų laikotarpiui. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą, arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas. Revizoriumi negali būti Asociacijos Valdybos narys bei Asociacijos darbuotojas.
55. Revizorius kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą. Jis privalo:
55.1. tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
55.2. Visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
55.3. artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
55.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
56. Asociacijos vadovas ir Valdyba privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
57. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.
58. Gautų valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.

X skirsnis. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga

59. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
60. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

XI skirsnis. Asociacijos buveinės keitimo tvarka

61. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

XII skirsnis. Asociacijos pranešimai ir skelbimai

62. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
63. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
64. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Asociacijos nariams pateikiama neatlygintinai.

XIII skirsnis. Baigiamosios nuostatos

65. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

Prezidentas Artūras Bakšinskas