Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 2015 metų veiklos ataskaita

Informacija apie Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau- Asociacijos) veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus

1. Siekta optimalių teisinių, informacinių ir kitų sąlygų Lietuvoje vystytis ir plėtotis gyvybės draudimo įmonių verslui bei atskiroms gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rūšims, draudimo tarpininkavimo bei perdraudimo operacijoms:

Analizuojant pateiktus pirminei nuomonei, derinimui ar viešai skelbiamus įstatymų, kitų teisės aktų bei rekomendacinio pobūdžio dokumentų projektus, įvertinant jų įtaką Asociacijos narių veiklai.

Teikiant nuomonę, pastabas, pasiūlymus, klausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl:

–          Lietuvos Respublikos (toliau: LR): Draudimo, Sutelktinio finansavimo, Paramos mirties atveju, Buhalterinės apskaitos, Pensijų kaupimo bei kitų įstatymų ar jų pakeitimų bei papildymų įstatymų projektų:

LR Draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-2711 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4 ir 5 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIP-2657. LR Seimo biudžeto ir finansų komitetui pateiktas pasiūlymas tikslinti projekto 8 straipsnyje, kuriuo keičiama Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 42 straipsnio 11 dalis, vartojamą sąvoką. Pritarta. Priimtas.

Lietuvos banko priežiūros tarnybos parengti pirminiai LR  Draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo straipsniais 2 (nauja dalis 631), 901, 902, 903, 93, 116 ir nuostatomis dėl investavimo krypties valdymo reikalavimų, susijusiais su investicinio gyvybės draudimo reguliavimo tobulinimu, projektai. Pateiktos ir aptartos esminės pataisos ir pasiūlymai. Eigoje.

LR Sutelktinio finansavimo įstatymo projektas Nr. 15-13974. Pateiktas pasiūlymas papildyti Įstatymo projekto 2str. 2 d. 2 p. sąvoką „Finansuotojas“ pridedant ją „pensijų fondas“. Nepritarta. Projektas eigoje.*

LR Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 pakeitimo įstatymo projektas Nr.: 15-11026.Pagal Asociacijos pasiūlymą projekte iš viso atsisakyta pareigos rinkti informaciją, kad asmuo buvo apsidraudęs. Įstatymo projektas pateiktas LR Vyriausybei.

LR Draudimo įstatymo Nr. XI-2277 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2910(2).LR Seimui nepritarus pasiūlymui pakeisti šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalį dėl privalomo tarptautinių apskaitos standartų įvedimo draudimo bendrovėms, tolimesnių veiksmų klausimas aptartas su Lietuvos banko priežiūros tarnyba. Vienas iš tų veiksmų, kuriuos Asociacija palaikė:

LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 1, 2, 3, 5, 12, 13, 18, 21 straipsnių, penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 31 straipsniu įstatymo projektas XIIP-3593(2). Pagal jo 3 straipsnio pakeitimą draudimo įmonės nuo 2016 metų sausio 1 d. apskaitą privalo tvarkyti pagal tarptautinius apskaitos standartus. Priimtas.

LR Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 24 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 271straipsniu įstatymo pirminis projektas pateiktas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vertinimui. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR Teisingumo ministerijai, Lietuvos Banko Priežiūros Tarnybai dėl teisės aktų projektų, kuriais siūloma tobulinti išmokų iš ii pakopos pensijų fondų reglamentavimą pasiūlyta: 1. atsisakyti išmokėjimo grynaisiais; 2. papildyti antstolių Sprendimų vykdymo instrukciją, kuri yra tvirtinama teisingumo ministro įsakymu, nurodant, kad išieškojimas iš II pakopos pensijų išmokų (anuiteto, vienkartinių ar periodinių išmokų) vykdomas areštuojant dalyvio sąskaitas kredito įstaigose. Atidėta. Eigoje (didesnio projekto apimtyje).*

LR pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymo pirminis projektas pateiktas Lietuvos banko priežiūros tarnybos rinkos aptarimui. Projektas daugiausia susijęs su pensijų išmokų sistemos pertvarka. Per susitikimą aptartas ir pateikta nuomonė ir pasiūlymai. Eigoje (didesnio projekto apimtyje).*

*Kartu su Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacija.

–          LR Vyriausybės nutarimų projektų :

LR Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 15-7532 „Dėl 2011 m. vasario 15 d. tarybos direktyvos 2011/16/ES Dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančios direktyvą 77/799/ bei susitarimų dėl automatinių informacijos mainų tarp kompetentingų institucijų įgyvendinimo“. Pateiktos pastabos LR Finansų ministerijai. Į dalį atsižvelgta. Priimtas.

LR Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 15-12459 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio įgyvendinimo“. Pateikta nuomonė LR Finansų ministerijai. Priimtas.

–          LR Finansų ministerijos projektų:

Draudimo techninių atidėjinių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1K-142 ,,Dėl Draudimo techninių atidėjinių aprašo patvirtinimo“ pakeitimų projekto. Pateikti pasiūlymai Lietuvos banko priežiūros tarnybai projekto rengimo etape ir nuomonė derinimo etape LR Finansų ministerijai. Patvirtintas.

–          Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos projektų:

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos „Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos, pildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių“ pakeitimo“ projekto. Pateiktos pastabos. Patvirtintas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-145 ,,Dėl metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573a, FR0573u priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektų. Projekte pagal pateiktą pasiūlymą įvestas papildomas kodas  gyvybės draudimo išmokoms, viršijančios sumokėtas įmokas, deklaruoti. Patvirtintas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo „Dėl Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ projekto. Pateiktos pastabos. Patvirtintas.

–  Lietuvos banko (toliau: LB) nutarimų projektų bei kitų šios valstybės institucijos derinimui pateiktų dokumentų, jų pakeitimų ir papildymų:

Dėl Draudimo ar perdraudimo įmonės Lietuvos bankui teikiamos ir viešai atskleidžiamos informacijos nuostatų;

Dėl Draudimo ir perdraudimo įmonių kapitalo reikalavimų skaičiavimo nuostatų;

Dėl metodikos, kuri turėtų būti taikoma apskaičiuojant techninius atidėjinius parengimo (dėl nuomonei pateiktų variantų apskaičiavimų, kurie turėtų būti taikoma nuo 2016 m. sausio 1 d., draudimo įmonėms pradėjus tvarkyti apskaitą pagal tarptautinius apskaitos standartus ir LR Pelno mokesčio įstatymo 27 str. 3 d., nustatančios draudimo techninių atidėjinių pripažinimą leidžiamais atskaitymais, taikymo tęstinumo);

Dėl draudimo ar perdraudimo įmonės verslo plano turinio ir formos reikalavimų aprašo;

Dėl visiško ar dalinio vidaus modelio reikalavimų ir tvirtinimo tvarkos nuostatų patvirtinimo;

Dėl Privalomų nurodymų dėl asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikių nustatymo, siūlomo produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvybės draudimo sutarties sąlygas patvirtinimo;

Dėl Priežiūrai skirtų finansinių ir statistinių ataskaitų, kurias draudimo įmonės ir kitų ES šalių draudimo įmonių filialai turės teikti nuo 2016 m., paketo;

Dėl Reikalavimų gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, investavimo kryptį sudarančiam turtui patvirtinimo;

Dėl pensijų anuitetų teikimo sąlygų pertvarkymo (narės atlikę tyrimus ir skaičiavimus pateikė atsakymus į pateiktus klausimus dėl pensijų anuitetų teikimo sąlygų pertvarkymo);

Dėl Draudimo ir (ar) perdraudimo techninių atidėjinių dydžių apskaičiavimo metodikos projekto;

Dėl Priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų, kurias draudimo įmonės ir kitų ES šalių draudimo įmonių filialai turės teikti nuo 2016 m., teisės aktų projektų paketo;

Dėl draudimo ir perdraudimo veiklos duomenų apyskaitų formų bei draudimo ir perdraudimo veiklos apyskaitų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pateikimo tvarkos;

Dėl Lietuvos banko klausimų dėl Finansų rinkos dalyvių kvalifikacijos;

Dėl finansinių ataskaitų sudarymo periodiškumo, viešo skelbimo ir pateikimo, kuris įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.;

Dėl Draudimo įmonių skaidraus, patikimo ir apdairaus valdymo nuostatų;

Dėl Draudimo įmonių savo rizikos ir mokumo vertinimo nuostatų;

Dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių;

Dėl Lietuvos banko parengtų „Pasiūlymų dėl investicinio gyvybės draudimo reguliavimo ir priežiūros tobulinimo“. Klausimui buvo skirtas prioritetinis dėmesys: dalyvauta pasiūlymų ir atnaujintų pasiūlymų pristatymuose, aptartas: Valdyboje, narių atstovų susitikimuose Asociacijoje, Lietuvos banko priežiūros tarnyboje, su Lietuvos banko Valdybos atsakingu nariu, pateiktos bendros Asociacijos ar atskirų jos narių grupių pozicijos, klausimai ir pasiūlymai.

p. s. dauguma šių projektų susiję su tolimesniu Mokumas II ir Omnibus II Direktyvų bei EIOPA gairių nuostatų įgyvendinimu bei finansinių ataskaitų sudarymo pagal tarptautinius apskaitos standartus nuo 2016 m. sausio 1 d užtikrinimu.

Atliekant aktualiausių Europos Komisijos pasiūlymų svarstymo, priėmimo ir realizavimo eigosstebėseną (Tarpininkavimo (platinimo) direktyvos, Direktyvos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų; Reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (PRIPS) įgyvendinimo; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2014/65/EB (MiFID2) įgyvendinimo ir kt.).

Dalyvaujant valstybinių institucijų bei verslo organizacijų:

įvairiuose formaliose ir neformaliose darbo grupėse (Lietuvos banko priežiūros tarnybos: Dėl II PK pakopos pensijų išmokų sistemos tobulinimo; Dėl tinkamiausio gyvenimo ciklo fondų modelio parengimo; Dėl naujos Techninių atidėjinių metodikos parengimo, Dėl Draudimo įstatymo pakeitimų, reikalingų pertvarkant investicinį gyvybės draudimą parengimo); komitetuose ir komisijose (LB Finansinio švietimo iniciatyvų koordinavimo komitete; Lietuvos verslo konfederacijos Sveikatos komisijoje).

–          teminiuose renginiuose ir susitikimuose aptariant aktulius klausimus:

dalyvauta Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos posėdyje svarstant Asociacijos teiktą siūlymą atsisakyti įpareigojimo gyvybės draudimo įmonėms teikti informaciją apie mirusius asmenis;

dalyvauta LR Ūkio ministerijos kartu su Lietuvos banku, LR Finansų ministerija, UAB „Invega“ pagal Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 m. programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės „Tobulinti gyventojų privačių santaupų investavimo į ekonomiką mechanizmą, kartu didinti įmonių finansavimo šaltinių ir priemonių spektrą“ organizuotuose susitikimuose rengiant pasiūlymus dėl finansavimo šaltinių ir priemonių spektro smulkiam ir vidutiniam verslui didinimo investuojant pensijų/draudimo fondų lėšas į rizikos kapitalo ir kitas priemones, kad sužinoti rinkos dalyvių nuomonę apie jų norą ir galimybes dalyvauti priemonės schemoje t. y. skolinti priemonei lėšas ir jas išskolinti įmonėms;

dalyvauta LB PT Veiklos planų 2015 m. pristatyme ir aptarime, pateikti ir aptarti pasiūlymai dėl bendradarbiavimo krypčių, spręstinų aktualių problemų ir rūpimų klausimų;

dalyvauta LB Finansinio švietimo iniciatyvose ir renginiuose;

dalyvauta LB aptariant ir sprendžiant Mokumas II direktyvos tinkamo įgyvendinimo klausimus;

dalyvauta LB organizuotuose mokymuose- diskusijoje gyvybės draudimo įmonių atstovams, atsakingiems už PP/TF prevencijos sritį realizuojant LB nutarimą „Dėl finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui“;

dalyvauta LB ir Lietuvos bankų asociacijos surengtame susitikime (forume) dėl bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) įgyvendinimo Lietuvoje įmonėms, besinaudojančioms tiesioginio debeto paslauga, nuo 2016 m. sausio 1 d. įgyvendinant 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai, (toliau – SEPA reglamentas) nuostatas. Pristatyta: alternatyvi paslauga, atitinkanti SEPA reglamento nuostatas- Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų rengiama nauja elektroninės PVM sąskaitos faktūros pateikimo ir apmokėjimo paslauga, taip pat SEPA mokėjimo priemonių galimybės ir kita su perėjimu prie SEPA mokėjimo priemonių susijusi informacija;

dalyvauta LR Finansų ministerijos susitikime su asociacijų atstovais apžvelgiant 2015 metų svarbiausius darbus finansų rinkų srityje bei jiems pristatant 2016 metų prioritetus;

dalyvauta finansų rinkos dalyvių klausimų, susijusius su teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymosi užtikrinimu, atitikties (compliance) funkcijos vykdymu ir pan. bei raštu pateiktu į juos atsakymų aptarime LB;

dalyvauta LB aptariant pastabas ir pasiūlymus „Dėl Priežiūrai skirtų finansinių ir statistinių ataskaitų, kurias draudimo įmonės ir kitų ES šalių draudimo įmonių filialai turės teikti nuo 2016 m., paketo pakeitimų“;

dalyvauta LB aptariant ir sprendžiant pensijų anuitetų aktualius klausimus (Dėl Lietuvos banko“ Pasiūlymų dėl pensijų išmokų sistemos pertvarkymo”);

dalyvauta LR Finansų ministerijos organizuotame susitikime (diskusijoje) dėl EK pasiūlymo „Dėl pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentavimo“;

dalyvauta susitikime Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie LR Finansų ministerijos dėl su gyventoju pajamų mokesčio deklaravimu susijusio klausimo- klientų prašymų draudikams išduoti pažymas apie gyvybės draudimo sutarties sudarymo datą ir informaciją apie pagal konkrečią gyvybės draudimo sutartį išmokėtą draudimo išmoką pasibaigus draudimo sutarčiai arba ją nutraukus. Kad supaprastinti procedūras sutarta, kad: kol duomenų apsikeitimui bus pritaikyta „Mano VMI“ pasitikslinti duomenis: draudimo sutarties numerį, sudarymo datą, draudimo išmokos išmokėjimo datą Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai galės kreiptis tiesiogiai į draudikų paskirtus atsakingus asmenis ir informacija apsikeisti elektroniniu paštu; įvesti atskirą pajamų kodą gyvybės draudimo išmokoms, viršijančioms sumokėtas įmokas;

dalyvauta susitikime Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie LR Finansų ministerijos dėl LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnio nuostatų taikymo (dėl Lietuvos rinkoje veikiančių bankų planuojamos teikti tiesioginiam debetui alternatyvios paslaugos – e. sąskaitos paslaugos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu);

dalyvauta susitikime Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie LR Finansų ministerijos dėl „Informacijos apie finansines sąskaitas pateikimo VMI koncepcijos“ pristatymo ir aptarimo.

Teikiant valstybės institucijų prašymu žodinė ir rašytinę įvairią informaciją bendraisiais gyvybės draudimo įmonių veiklos, gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo veiklos klausimais bei nuomonę dėl šios veiklos aplinką reglamentuojančių įstatymų bei kitų norminių aktų ir jų projektų nuostatų traktavimo ir poveikio verslui.

Organizuojant ar inicijuojant oficialius susitikimus su įvairiomis valstybės institucijomis, pokalbius su politikais bei verslo organizacijų atstovais aktualiausiems klausimams aptarti ir spręsti.

Teikiant paklausimus valstybės institucijoms dėl teisės aktų ir kitų informacinio pobūdžio dokumentų taikymo, įvairių projektų eigos (draudimo, mokesčių, pinigų plovimo prevencijos, pensijų kaupimo klausiais, FATCA (IGA), DAC bei CRS įgyvendinimo klausimų sprendimo taikant juos realizuojančius teisės aktus ir pan.):

Išsiaiškinta LB PT nuomonė dėl gyvybės draudimo bendrovių bei draudimo brokerių atsakomybės ribos draudimo brokeriui tarpininkaujant parduodant gyvybės draudimo produktus, nes pagal šiai dienai esantį teisinį reguliavimą ji nėra visiškai aiškiai atskirta;

Išsiaiškinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos nuomonė dėl: LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnio nuostatų taikymo apmokestinant elektroninės sąskaitos pateikimo paslaugą;

Išsiaiškinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos „Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (iMAS projekto)“ diegimo eiga;

Išsiaiškinta su LR Finansų ministerija „Dėl nacionalinių išimčių sąrašo“ (CRS);

Gaunant, renkant ir ruošiant informaciją apie LR gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rinkos padėtį, ypatybes, sąlygas, bei praktiką ir ją pateikiant Asociacijos nariams bei panaudojant Asociacijos rengiamuose raštuose, dalyvaujant diskusijose su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir žiniasklaidos priemonėmis.

Organizuojant problemų aptarimus ir diskusijas Asociacijos valdymo organuose ir visuomeninėse komisijose, darbo grupėse bei kituose narių atstovų teminiuose pasitarimuose, imantis reikiamų priemonių dėl vienodo ir tinkamo teisės aktų reikalavimų gyvybės draudimo versle taikymo (dėl vairuotojų pažymėjimo naudojimo klientų identifikavimui atsisakymo; dėl padidintos rizikos klientų požymių sąrašo patvirtinimo; dėl planuojamo vykdyti Lietuvoje VMI kontrolės modulio SAF-T įdiegimo taikymo draudikams; dėl pranešimo dėl tvarkomų papildomų FATCA duomenų VDAI; dėl draudimo sutarčių sudarymo su nepilnamečiais, dėl sveikatos duomenų atskleidimą naudos gavėjui, šeimos nariams po apdraustojo mirties ir kt.).

Dalyvauta Lietuvos verslo konfederacijos / ICC veikloje (pvz.: jos prezidiumo posėdžiuose valstybės institucijoms pristatant  aktualias iniciatyvas, informuojant Asociacijos narius apie svarbiausius LR  Seime numatomus svarstyti teisės aktų projektus, kad atrinkti aktualiausias teisėkūros iniciatyvas Asociacijos kontrolei (atrinkta ir kontroliuota); Žmogiškųjų išteklių komisijos posėdyje, kuriame dalyvavo ir SOCMIN-o darbo departamento direktorė, pristatant ir aptariant nauja LR Darbo kodekso projekto redakciją ir aptariant gautas pastabas (tame tarpe ir mūsų Asociacijos dėl privalomos darbuotojų tarybos) ir kt.

Aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos laisvosios rinkos institutu, finansų ir draudimo rinkos dalyvius vienijančiomis asociacijomis, o taip pat aptariant ir sprendžiant atskirus klausimus su Draudimo brokerių rūmais, Antstolių rūmais, Aktuarų draugija.

Vykdytas trišalis (ar dvišalis) bendradarbiavimas tarp Lietuvos bankų asociacijos, Lietuvos draudikų asociacijos ir Lietuvos gyvybės draudimų įmonių asociacijos (apsikeitimas informacija, veiklos koordinavimas ir bendras atstovavimas aktualiausiais klausimais: dėl Pinigų plovimo prevencijos, FATCA (IGA), DAC bei CRS įgyvendinimo klausimų; dėl tiesioginio debeto įsivedus eurą klausimų; dėl privalomo tarptautinių apskaitos standartų įvedimo; dėl Priežiūrai skirtų finansinių ir statistinių ataskaitų; dėl Draudimo ir (ar) perdraudimo techninių atidėjinių dydžių apskaičiavimo metodikos; dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių ir pan.).

Su Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacija (LIPFA) bendradarbiauta vykdant bendrą projektą, atsakingoms valstybės institucijoms pateikiant informaciją, klausimus ir pasiūlymus dėl  II pakopos pensijų kaupimo veiklos, pvz.:

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Banko Priežiūros Tarnybai, Valstybinei Socialinio draudimo fondo valdybai, Lietuvos antstolių rūmams „Dėl antstolių patvarkymų, kuriais nurodoma areštuoti ii pakopos pensijų sąskaitų pinigines lėšas“. Aptarta. Sprendžiama;

Lietuvos Banko Priežiūros Tarnybai „Dėl vienkartinės išmokos, periodinių išmokų ir pensijų anuiteto privalomumo ribų.“ Aptarta. Sprendžiama naujo projekto apimtyje;

LR Teisingumo ministerijai ir Lietuvos savivaldybių asociacija „Dėl seniūnų darbo tvarkos liudijant parašo tikrumą prašymuose pakeisti pensijų kaupimo bendrovę“;

LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui pateikta informacija „II pakopos pensijų kaupimo sistemos statistika ir skaičiai“.

Su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija aptarus profesinių pensijų fondų steigimo galimybių klausimą Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos bei Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos narės aptarė galimybes bendradarbiauti su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (toliau – Konfederacija) dėl profesinių pensijų fondų steigimo. Raštu trumpai pristatyti tolimesni žingsniai Konfederacijos suinteresuotoms narėms  apsisprendžiant dėl pensijų kaupimo profesiniame fonde.

Su Draudimo brokerių rūmais susitikime išklausius jų veiklos 2014-2015 metais pristatymą aptartos galimo bendradarbiavimo kryptys (kvalifikacijos kėlimas, EK direktyvų įgyvendinimas ir pan.).

Su Lietuvos antstolių rūmai dalyvaujant ir atsakingoms valstybės institucijoms aptartas antstolių patvarkymų, kuriais nurodoma areštuoti II pakopos pensijų sąskaitų pinigines lėšas, klausimas.

2. Teikta turima informacija apie kitų institucijų organizuojamus mokymus, seminarus, konferencijas bei kitus renginius Asociacijos nariams, atrenkami ir/ar deleguojami dalyviai.

3. Organizuota ir/ar dalyvauta viešųjų ryšių priemonėse, Asociacijos (-ų) inicijuotuose straipsniuose spaudoje ar žiniasklaidos rengiamuose straipsniuose bei reportažuose išreikšta Asociacijos (-ų) pozicija, visuomenę informuojant bei šviečiant apie gyvybės ir sveikatos draudimo, pensijų kaupimo teikiamas galimybes bei atkreipiant valstybės institucijų dėmesį į spręstinas problemas.

Asociacijos narių skaičius 2015 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos narių skaičius 2015 metų gruodžio 31 dieną – 8 (aštuoni).

Asociacijos metinė finansinė ataskaita

Nustatyta tvarka atlikta Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija) pateiktų dokumentų ir finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2015 m. gruodžio 31 d. Balansas, 2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita ir pirminių apskaitos dokumentų duomenys, revizija.

2016 m. vasario 22 d. Revizoriaus ataskaitoje Asociacijos nariams nurodyta, kad finansinės atskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Asociacijos 2015 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos ir atskaitomybės tvarką reglamentuojančius teisės aktus.**

Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius 2015 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijoje 2014 m. gruodžio 31 dieną dirbo 2 samdomi darbuotojai : Asociacijos prezidentas ir Asociacijos vyriausioji finansininkė (0,25 etato).

Atsisiųsti [711 kB]