Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 2014 metų veiklos ataskaita

Informacija apie Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau- Asociacijos) veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus

1. Siekta optimalių teisinių, informacinių ir kitų sąlygų Lietuvoje vystytis ir plėtotis gyvybės draudimo įmonių verslui bei atskiroms gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rūšims, draudimo tarpininkavimo bei perdraudimo operacijoms:

Analizuojant pateiktus derinimui ar viešai skelbiamus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, įvertinanti jų įtaką Asociacijos narių veiklai;

Teikiant nuomonę, pastabas, pasiūlymus, klausimus ir prašymus valstybės institucijoms dėl:

– Lietuvos Respublikos (toliau: LR): Draudimo, Mokesčių administravimo, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje, Gyventojų registro bei kitų įstatymų ar jų pakeitimų bei papildymų įstatymų projektų;

– Europos Komisijos pasiūlymų (Dėl tarpininkavimo (platinimo) direktyvos projekto, Dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros; Direktyvos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų); Reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (PRIPS) įgyvendinimo ir kt.);

– Tarpvalstybinio susitarimo su JAV gerinant mokesčių kontrolę tarptautiniu lygiu ir įgyvendinant FATCA (IGA susitarimas):

 • Dėl duomenų, teiktinų valstybinei mokesčių inspekcijai, imties aprašo;
 • Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos „Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos, pildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių“ projekto;
 • Dėl asmens duomenų tvarkymo tarptautinės sutarties pagrindu;
 • Dėl „Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių“ keitimo;
 • Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo datos;
 • Dėl palankesnių sąlygų taikymo;

– Dėl Direktyvos įgyvendinimo atsižvelgiant į Europos Teisingumo Teismo 2011 m. kovo 1 d. sprendimą, priimtą byloje Nr. C-236/09, pagal kurį draudikas, vertindamas draudimo riziką, nuo 2012 m. gruodžio 21 d. neturi teises atsižvelgti į apdraustojo lytį;

– LR Vyriausybės nutarimų :

 • Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto;
 • “Dėl kliento atliktų piniginių operacijų bei įtartinų ir neįprastų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir kliento veiklai būdingas dideles nuolatines ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo“ pakeitimo projekto;
 • „Dėl prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais ir jų perskaičiavimo reikalavimų bei šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos“ projekto;
 • „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo projekto;
 • Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo projekto;
 • „Dėl Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 39 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-2277 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui” projekto;

– II pakopos pensijų kaupimo veiklos:

 • Dėl valstybinės pensijų kaupimo bendrovės steigimo galimybių ir tikslingumo bei dėl savanoriško pensijų kaupimo sistemos tobulinimo;
 • Dėl pensijų fondų keitimo laikino sustabdymo įvedant eurą;
 • Dėl notarų taikomo įkainio patvirtinant prašymą pakeisti pensijų fondą sumažinimo;
 • Dėl „sodros“ sprendimo atsisakyti socialinio draudimo pažymėjimų;
 • Dėl neregistruotų ir klaidingai registruotų sutikimų pakeisti pensijų kaupimo sutartį įregistravimo;
 • Dėl “Pasiūlymų dėl pensijų išmokų sistemos pertvarkymo”;

– Pasidengimo Euro įvedimui:

 • Dėl Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijų;
 • „Dėl subjektų prisijungimo prie geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir šio memorandumo logotipo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;

– Lietuvos banko (toliau: LB) nutarimų bei kitų šios valstybės institucijos derinimui pateiktų dokumentų, jų pakeitimų ir papildymų:

 • Dėl Gairių Dėl klientų informavimo apie euro įvedimą ir su tuo susijusius pakeitimus koncepcijos;
 • Dėl leidinio „Administracinių mokesčių įtaka investiciniam kapitalui“;
 • Dėl II pakopos pensijų kaupimo sistemos rezultatų vertinimo;
 • Dėl Draudimo įmonių skaidraus, patikimo ir apdairaus valdymo nuostatų;
 • Dėl Lietuvos Respublikos euro įvedimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo;
 • Dėl Draudimo įmonių perspektyvinio rizikos vertinimo gairių, parengtų pagal savo rizikos ir mokumo vertinimo principus;
 • Dėl Gairių dėl klientų informavimo apie euro įvedimo pasekmes sutartiniams santykiams;
 • Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ įgyvendinančių teisės aktų;
 • Dėl atitikties (compliance) funkciją reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų bei atitikties funkcijos gairių projekto;
 • Dėl pensijų fondų rezultatų skelbimo;
 • Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodikos ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto;
 • Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos pozicijos projekto dėl draudimo ir kitų finansinių paslaugų derinių pardavimo modelio;
 • Dėl standartinių pensijų kaupimo sutarties sąlygų patvirtinimo pakeitimų;
 • Dėl Preliminariu Lietuvos banko tinklapyje viešai skelbtinų draudimo statistinių duomenų sąrašu, nurodant jų skelbimo periodiškumą ir detalumą;
 • Dėl finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui;
 • Dėl Lyginamųjų indeksų naudojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo;
 • Dėl Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo;

Glaudžiai bendradarbiaujant su LB ir jo Priežiūros Tarnyba (toliau: PT):

 • dalyvauta LB PT Veiklos planų 2014 m. pristatyme ir aptarime;
 • pateikti ir aptarti pasiūlymai dėl bendradarbiavimo krypčių, spręstinų aktualių problemų ir rūpimų klausimų;
 • dalyvaujant ir kitoms valstybės institucijomis aptarti klausimai dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei susijusių teisės aktų nuostatų taikymo ir vieningos praktikos formavimo (dalyvaujant ir FNTT). Suderintas Privalomos ir rekomenduotinos rinkti informacijos fizinių asmenų bei juridinių asmenų identifikavimo aprašas;
 • aptarti ir spręsti Mokumas II direktyvos tinkamo įgyvendinimo klausimai;
 • aptarti ir spręsti II PK pakopos aktualūs klausimai;
 • aptartos išvados gautos iš surinktų duomenų apie produktams taikomų mokesčių įtaką kapitalui;
 • dalyvauta vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų pristatyme;
 • dalyvauta Lietuvos banko Priežiūros tarnybos pozicijos projekto dėl draudimo ir kitų finansinių paslaugų derinių pardavimo modelio pristatyme ir aptarime;
 • aptartas LB PT atliktas IGD teikimo sąlygų tyrimas ir jo iškomunikavimas;
 • dalyvauta Finansinio švietimo iniciatyvose ir renginiuose;
 • dalyvauta pastabų dėl atitikties (compliance) funkciją reglamentuojančių teisės aktų bei rekomendacijų projektų aptarime;

Dalyvaujant valstybinių institucijų bei verslo organizacijų įvairiuose darbo grupėse (SADM dėl II PK pakopos pensijų išmokų sistemos tobulinimo, LB Compliance), LB Finansinio švietimo iniciatyvų koordinavimo komitete, LVK Sveikatos komisijoje, reguliariuose teminiuose posėdžiuose II PK pakopos klausimais ir kituose renginiuose bei susitikimuose;

Teikiant valstybės institucijų pareigūnams konsultacijas ir informaciją bendraisiais gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo veiklos klausimais bei nuomonę dėl šios veiklos aplinką reglamentuojančių įstatymų bei kitų norminių aktų ir jų projektų nuostatų poveikio verslui;

Organizuojant ar inicijuojant oficialius susitikimus su įvairiomis valstybės institucijomis, pokalbius su politikais bei verslo organizacijų atstovais. Teikiant paklausimus, nuomonę, pastabas ir pasiūlymus valstybės institucijoms dėl įstatymų komentarų, teisės aktų taikymo paaiškinimų ir kitų informacinio pobūdžio dokumentų bei jų projektų (mokesčių įstatymų tinkamo taikymo,sklandaus Euro įvedimo klausimų sprendimo; dėl asmens duomenų apsaugos įstatymo taikymo problemų, FATCA (IGA) įgyvendinimo klausimų sprendimo ir pan.);

Gaunant, renkant ir ruošiant informaciją apie LR gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rinkos padėtį, ypatybes, sąlygas, bei praktiką ir ją pateikiant Asociacijos nariams bei panaudojant Asociacijos rengiamuose raštuose, dalyvaujant diskusijose su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir žiniasklaidos priemonėmis;

Organizuojant problemų aptarimus ir diskusijas Asociacijos valdymo organuose ir visuomeninėse darbo grupėse bei kituose pasitarimuose, imantis reikiamų priemonių dėl vienodo teisės aktų reikalavimų gyvybės draudimo versle taikymo;

 

2. Dalyvauta Lietuvos verslo konfederacijos / ICC veikloje. Aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos laisvosios rinkos institutu, finansų ir draudimo rinkos dalyvius vienijančiomis asociacijomis, draudimo brokerių rūmais, notarų rūmais, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija:

Vykdytas trišalis (ar dvišalis) bendradarbiavimas tarp Lietuvos bankų asociacijos, Lietuvos draudikų asociacijos ir Lietuvos gyvybės draudimų įmonių asociacijos (apsikeitimas informacija, veiklos koordinavimas ir bendras atstovavimas aktualiausiais klausimais ir pan.):

 • Dėl Euro įvedimo klausimų;
 • Dėl Pinigų plovimo prevencijos bei FATCA (IGA) įgyvendinimo klausimų;
 • Dėl tiesioginio debeto įsivedus eurą klausimų;

Su Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacija bendradarbiauta pagal atskirą dvišalį projektą dėl II PK pakopos klausimų.

Su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija aptartas profesinių pensijų fondų steigimo galimybių klausimas.

Dalyvauta Draudimo brokerių rūmų jubiliejiniame renginyje.

Su Notarų rūmais aptartas notarų taikomo įkainio patvirtinant prašymą pakeisti pensijų fondą sumažinimo klausimas.

3. Teikta turima informacija apie kitų institucijų organizuojamus mokymus, seminarus, konferencijas bei kitus renginius Asociacijos nariams, atrenkami ir/ar deleguojami dalyviai.

4. Organizuota ir dalyvauta viešųjų ryšių priemonėse, Asociacijos (-ų) inicijuotuose straipsniuose spaudoje ar žiniasklaidos rengiamuose straipsniuose bei reportažuose išreikšta Asociacijos (-ų) pozicija, visuomenę informuojant bei šviečiant apie gyvybės ir sveikatos draudimo, pensijų kaupimo teikiamas galimybes bei atkreipiant valstybės institucijų dėmesį į spręstinas problemas.

Asociacijos narių skaičius 2014 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos narių skaičius 2014 metų gruodžio 31 dieną – 9 (devyni).

Asociacijos metinė finansinė ataskaita

Nustatyta tvarka atlikta Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija) pateiktų dokumentų ir finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2014 m. gruodžio 31 d. Balansas, 2014 m. Veiklos rezultatų ataskaita ir pirminių apskaitos dokumentų duomenys, revizija.

2015 m. vasario 25 d. Revizoriaus ataskaitoje Asociacijos nariams nurodyta, kad finansinės atskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Asociacijos 2014 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos ir atskaitomybės tvarką reglamentuojančius teisės aktus.*

Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius 2014 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijoje 2014 m. gruodžio 31 dieną dirbo 2 samdomi darbuotojai : Asociacijos prezidentas ir Asociacijos vyriausioji finansininkė.

*su Asociacijos metine finansine atskaitomybe galima susipažinti Asociacijos buveinėje

Atsisiųsti [477 kB]