Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 2013 metų veiklos ataskaita

Informacija apie Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau- Asociacijos) veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus

 

1. Siekta optimalių teisinių, informacinių ir kitų sąlygų Lietuvoje vystytis ir plėtotis gyvybės draudimo įmonių verslui bei atskiroms gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rūšims, draudimo tarpininkavimo bei
perdraudimo operacijoms:

analizuojant pateiktus derinimui ar viešai skelbiamus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, įvertinanti jų įtaką Asociacijos narių veiklai;

 • teikiant nuomonę, pastabas, pasiūlymus ir prašymus valstybės institucijoms dėl:

– Lietuvos Respublikos (toliau: LR): Pensijų sistemos reformos, Pensijų kaupimo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo, Profesinių pensijų kaupimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2014 metų rodiklių patvirtinimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros, Draudimo, Gyventojų pajamų mokesčio, Pelno mokesčio, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymų pakeitimų ir papildymų projektų, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projekto;

– Europos Komisijos pasiūlymų (EP Direktyvos dėl finansinių sandorių mokesčio įvedimo, ET Direktyvos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų);

– Tarpvalstybinio susitarimo gerinant mokesčių kontrolę tarptautiniu lygiu ir įgyvendinant FATCA (IGA susitarimas);

– LR Vyriausybės 2012-2016 m. programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių;

– LR Vyriausybės nutarimų reglamentuojančių II pakopos pensijų kaupimo veiklą;

– Lietuvos banko (toliau: LB) nutarimų bei kitų šios valstybės institucijos derinimui pateiktų dokumentų pakeitimų ir papildymų:

dėl papildomų duomenų iš filialų rinkimo;

dėl informacijos klientams atskleidimo;

dėl gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių;

dėl duomenų apie produktams taikomų mokesčių įtaką kapitalui surinkimo;

dėl naikinamo II pakopos PF dalyvių perkėlimo į kitą PF tvarkos;

dėl reikalavimų naujo produkto diegimo ir rizikos valdymo procesui patvirtinimo;

dėl vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų;

dėl statistinių apyskaitų keitimo;

dėl LB prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų;

dėl LB atliekamų tyrimų nuostatų;

dėl planuojamų prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų finansų rinkos priežiūrai finansuoti dydžių 2014 metams bei atskaitymų sistemos tobulinimo;

dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (angl. compliance) klausimų (EIOPA gairių nuostatų įgyvendinimo ir kt.);

dėl Finansinio švietimo koncepcijos;

dėl finansų maklerių atestavimo reformos;

dėl hibridinių gyvybės draudimo produktų;

dėl Mokumas II direktyvos tinkamo igyvendinimo.

 • dalyvaujant minėtų dokumentų svarstymuose;
 • glaudžiai bendradarbiaujant su LB ir jo Priežiūros Tarnyba (toliau: PT):

– dalyvauta LB PT Veiklos planų 2013 m. pristatyme ir aptarime;

– pateikti ir aptarti pasiūlymai dėl bendradarbiavimo krypčių, spręstinų aktualių problemų ir rūpimų klausimų;

– dalyvaujant ir kitoms valstybės institucijomis aptarti klausimai dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei susijusių teisės aktų nuostatų taikymo ir vieningos praktikos formavimo (dalyvaujant ir FNTT). Suderintas Privalomos ir rekomenduotinos rinkti informacijos fizinių asmenų bei juridinių asmenų identifikavimo aprašas. Spręsti II PK pakopos aktualūs klausimai.

 • dalyvaujant valstybinių institucijų bei verslo organizacijų įvairiuose darbo grupėse (SADM dėl II PK pakopos pensijų išmokų sistemos tobulinimo, LB Compliance), LB Finansinio švietimo iniciatyvų koordinavimo komitete, LVK Sveikatos komisijoje, reguliariuose teminiuose posėdžiuose II PK pakopos klausimais ir kituose renginiuose bei susitikimuose;
 • teikiant valstybės institucijų pareigūnams konsultacijas ir informaciją bendraisiais gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo veiklos klausimais bei nuomonę dėl šios veiklos aplinką reglamentuojančių įstatymų bei kitų norminių aktų ir jų projektų nuostatų poveikio verslui;
 • teikiant paklausimus, nuomonę, pastabas ir pasiūlymus valstybės institucijoms dėl įstatymų komentarų, teisės aktų taikymo paaiškinimų ir kitų informacinio pobūdžio dokumentų bei jų projektų;

-dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 9 ir 10 punktų komentarų pakeitimo užkertant kelią galimiems piktnaudžiavimais keičiant naudos gavėją;

-dėl Euro įvedimo klausimų sprendimo;

-dėl FATCA įgyvendinimo klausimų.

 • organizuojant ar inicijuojant oficialius susitikimus su įvairiomis valstybės institucijomis, pokalbius su politikais bei verslo organizacijų atstovais (ypatingas dėmesys 2013 metais skirtas užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams mokestinėmis lengvatomis ir jas išsaugoti);
 • gaunant, renkant ir ruošiant informaciją apie LR gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rinkos padėtį, ypatybes, sąlygas, bei praktiką ir ją pateikiant Asociacijos nariams bei panaudojant Asociacijos rengiamuose raštuose, dalyvaujant diskusijose su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir žiniasklaidos priemonėmis;
 • organizuojant problemų aptarimus ir diskusijas Asociacijos valdymo organuose ir visuomeninėse darbo grupėse bei kituose pasitarimuose (pvz.: kaip išvengti klientų piktnaudžiavimo mokestinėmis lengvatomis, dėl IFRS įvedimo datos, dėl priemonių prieš negatyvios informacijos apie gyvybės draudimo produktus skelbimą ir pan.);
 • atnaujinant rekomendacinius esminės mokestinės informacijos tekstus klientams;
 • 2. Dalyvauta Lietuvos verslo konfederacijos / ICC veikloje. Aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos laisvosios       rinkos institutu, finansų ir draudimo rinkos dalyvius vienijančiomis asociacijomis:
 • Aptarta trišalis bendradarbiavimas (bendradarbiavimo sritys ir formos) tarp Lietuvos bankų asociacijos, Lietuvos draudikų asociacijos ir Lietuvos gyvybės draudimų įmonių asociacijos. Sutarta dėl veiklos koordinavimo aktualiausiais klausimais, kas aktyviai ir vykdyta;
 • Su Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacija bendradarbiauta pagal atskirą dvišalį projektą dėl II PK pakopos klausimų. Aptarti nesutarimus keliantys klausimai dėl konkurencijos III pakopoje.

3. Teikta turima informacija apie kitų institucijų organizuojamus mokymus, seminarus, konferencijas bei kitus renginius Asociacijos nariams, atrenkami ir/ar deleguojami dalyviai.

4. Organizuota ir dalyvauta viešųjų ryšių priemonėse, Asociacijos (-ų) inicijuotuose straipsniuose spaudoje ar žiniasklaidos rengiamuose straipsniuose bei reportažuose išreikšta Asociacijos (-ų) pozicija, visuomenę informuojant bei šviečiant apie gyvybės ir sveikatos draudimo, pensijų kaupimo teikiamas galimybes bei atkreipiant valstybės institucijų dėmesį į spręstinas problemas.

Asociacijos narių skaičius 2013 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos narių skaičius 2013 metų gruodžio 31 dieną – 9 (devyni).

Asociacijos metinė finansinė ataskaita

Nustatyta tvarka atlikta Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija) pateiktų dokumentų ir finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2013 m. gruodžio 31 d. Balansas, 2013 m. Veiklos rezultatų ataskaita ir pirminių apskaitos dokumentų duomenys, revizija.

2014 m. vasario 10 d. Revizoriaus ataskaitoje Asociacijos nariams nurodyta, kad finansinės atskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Asociacijos 2013 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos ir atskaitomybės tvarką reglamentuojančius teisės aktus.*

Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius 2013 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijoje 2013 m. gruodžio 31 dieną dirbo 2 samdomi darbuotojai : Asociacijos prezidentas ir Asociacijos vyriausioji finansininkė.

*su Asociacijos metine finansine atskaitomybe galima susipažinti Asociacijos buveinėje

 

Atsisiųsti [406 kB]