Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 2012 metų veiklos ataskaita

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 2012 metų veiklos ataskaita

Informacija apie Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacijos)veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus

1. Siekta optimalių teisinių, informacinių ir kitų sąlygų Lietuvoje vystytis ir plėtotis gyvybės draudimo įmonių verslui bei atskiroms gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rūšims, draudimo tarpininkavimo bei perdraudimo operacijoms:

• analizuojant pateiktus derinimui ar viešai skelbiamus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, įvertinanti jų įtaką Asociacijos narių veiklai;

• teikiant nuomonę, pastabas, pasiūlymus ir prašymus valstybės institucijoms dėl:

– Lietuvos Respublikos (toliau: LR): Civilinio proceso kodekso, Civilinio kodekso, Pensijų sistemos reformos, Pensijų kaupimo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo, Draudimo, Vertybinių popierių, Sveikatos draudimo bei kitų įstatymų pakeitimų ir papildymų, jų svarstymo skubos tvarka ar atidėjimo, grąžinimo tobulinimui arba projektų atmetimo;

– Europos Komisijos pasiūlymų (EP ir TD Direktyvos dėl draudimo tarpininkavimo; EP ir TDreglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų);

– Tarpvalstybinio susitarimo gerinant mokesčių kontrolę tarptautiniu lygiu ir įgyvendinant;

– LR Vyriausybės nutarimų, Lietuvos banko (toliau: LB) nutarimų bei kitų valstybės institucijųteisės aktų pakeitimų ir papildymų;

• dalyvaujant minėtų dokumentų svarstymuose;

• apjungus finansų ir draudimo priežiūros institucijas glaudžiai bendradarbiaujant su LB ir jo Priežiūros Tarnyba (toliau: PT):

– pateikti ir aptarti pasiūlymai dėl bendradarbiavimo krypčių, spręstinų aktualių problemų irrūpimų klausimų;

– dalyvauta LB PT Veiklos planų 2012 m. pristatyme ir aktyviai išsakyta išsakyta nuomonė;

– keletą kartų atkreiptas LB dėmesys dėl viešumoje skleidžiamų negatyvių faktų ir neteisingosinformacijos apie Lietuvos pensijų kaupimo sistemą, investicinį gyvybės draudimą;

– taip pat išsakyta nuomonė:

dėl planuojamų prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų finansų rinkos priežiūrai finansuoti dydžių 2013 m. ir 2014 metams bei atskaitymų sistemos tobulinimo;

dėl Finansinių paslaugų reklamos gairių projekto;

dėl Informacijos apie naujus finansinius produktus teikimo LB tvarkos aprašo projekto;

dėl teisės aktų susijusių su popierinių licencijų atsisakymu ir elektroninių įvedimu;

dėl bazinio pensijų anuiteto skaičiavimo metodikos patvirtinimo projekto;

dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (angl. compliance) klausimų;

dėl Finansinio švietimo koncepcijos;

dėl Mokumas II direktyvos bei vienodų tarifų taikymo (Unisex) tinkamo įgyvendinimo;

• dalyvaujant valstybinių institucijų bei verslo organizacijų įvairiuose darbo grupėse (SADM dėl II ir III PK pakopų išvystymo, LB dėl Finansinio švietimo koncepcijos parengimo) komisijose (LVK Sveikatos), posėdžiuose ir kituose renginiuose bei susitikimuose;

• teikiant valstybės institucijų pareigūnams konsultacijas ir informaciją bendraisiais gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo veiklos klausimais bei nuomonę dėl šios veiklos aplinką reglamentuojančių įstatymų bei kitų norminių aktų ir jų projektų nuostatų poveikio verslui;

• teikiant paklausimus, nuomonę, pastabas ir pasiūlymus valstybės institucijoms dėl įstatymų komentarų, teisės aktų taikymo paaiškinimų ir kitų informacinio pobūdžio dokumentų bei jų projektų;

• organizuojant ar inicijuojant oficialius susitikimus su įvairiomis valstybės institucijomis, pokalbius su politikais bei verslo organizacijų atstovais;

• gaunant, renkant ir ruošiant informaciją apie LR gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rinkos padėtį, ypatybes, sąlygas, bei praktiką ir ją pateikiant Asociacijos nariams bei panaudojant Asociacijos rengiamuose raštuose, dalyvaujant diskusijose su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir žiniasklaidos priemonėmis;

• organizuojant problemų aptarimus ir diskusijas Asociacijos valdymo organuose irvisuomeninėse darbo grupėse bei kituose pasitarimuose;

• atnaujinant rekomendacinius tekstus klientams;

• patvirtinant rekomendacijas kaip išvengti klientų piktnaudžiavimo mokestinėmis lengvatomis;

• ginant verslo interesus nuo neteisingų kaltinimų ir klaidingos informacijos parengtas“Investicinių produktų palyginimas” (“Studija”), pradėtos rengti teminės prezentacijos, vedami pokalbiai su informacijos skleidėjais);

2. Dalyvauta Lietuvos verslo konfederacijos / ICC veikloje. Aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos laisvosios rinkos institutu, finansų ir draudimo rinkos dalyvius vienijančiomis asociacijomis.

3. Teikta turima informacija apie kitų institucijų organizuojamus mokymus, seminarus,konferencijas bei kitus renginius Asociacijos nariams, atrenkami ir/ar deleguojami dalyviai.

4. Organizuota ir dalyvauta viešųjų ryšių priemonėse, Asociacijos (-ų) inicijuotuose straipsniuose spaudoje ar žiniasklaidos rengiamuose straipsniuose bei reportažuose išreikšta Asociacijos (-ų) pozicija, visuomenę informuojant bei šviečiant apie gyvybės ir sveikatos draudimo, pensijų kaupimo teikiamas galimybes bei atkreipiant valstybės institucijų dėmesį į spręstinas problemas.

Asociacijos narių skaičius 2012 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos narių skaičius 2012 metų gruodžio 31 dieną buvo 10 (dešimt). Nuo 2013 metų sausio 1 dienos narių skaičius- 9 (devyni).

Asociacijos metinė finansinė ataskaita

Nustatyta tvarka atlikta Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija)pateiktų dokumentų ir finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2012 m. gruodžio 31 d. Balansas, 2012 m. Veiklos rezultatų ataskaita ir pirminių apskaitos dokumentų duomenys, revizija. 2013 m. kovo 1 d. Revizoriaus ataskaitoje Asociacijos nariams nurodyta, kad finansinės atskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Asociacijos 2012 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos ir atskaitomybės tvarką reglamentuojančius teisės aktus.*

Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius 2011 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijoje 2012 m. gruodžio 31 dieną dirbo 2 samdomidarbuotojai : Asociacijos prezidentas ir Asociacijos vyriausioji finansininkė.

*su Asociacijos metine finansine atskaitomybe galima susipažinti Asociacijos buveinėje

Atsisiųsti [406 kB]