Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 2010 metų veiklos ataskaita

Informacija apie Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau- Asociacijos) veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus

 

Siekta optimalių teisinių, informacinių ir kitų sąlygų Lietuvoje vystytis ir plėtotis gyvybės draudimo įmonių verslui bei atskiroms gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rūšims, draudimo tarpininkavimo bei perdraudimo operacijoms:

–        analizuojant pateiktus įvertinimui ar viešai skelbiamus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, įvertinanti jų įtaką Asociacijos narių veiklai;

–        teikiant nuomonę, pastabas ir pasiūlymus valstybės institucijoms dėl Lietuvos Respublikos:

Gyventojų pajamų mokesčio, Pelno mokesčio, Pensijų sistemos reformos, Pensijų kaupimo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo, Draudimo, Sveikatos priežiūros įstaigų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų pakeitimų ir papildymų;

Draudimo priežiūros komisijos nutarimų bei kitų valstybės institucijų teisės aktų pakeitimų ir papildymų;

Koncepcijų projektų: Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos reformos, Papildomo (savanoriško) sveikatos draudimo, Privalomųjų draudimų:

–        dalyvaujant minėtų dokumentų svarstymuose;

–        dalyvaujant valstybinių institucijų bei verslo organizacijų įvairiuose darbo grupėse (dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) perkėlimo į nacionalinę teisę; dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto parengimo, dėl Privalomųjų draudimų koncepcijos parengimo; dėl Papildomo (savanoriško) sveikatos draudimo koncepcijos parengimo ir kt.), komisijose, posėdžiuose ir kituose renginiuose bei susitikimuose;

–        teikiant valstybės institucijų pareigūnams konsultacijas ir informaciją bendraisiais gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo veiklos klausimais bei nuomonę dėl šios veiklos aplinką reglamentuojančių įstatymų bei kitų norminių aktų ir jų projektų nuostatų poveikio verslui;

–        teikiant paklausimus, nuomonę, pastabas ir pasiūlymus valstybės institucijoms dėl įstatymų komentarų, teisės aktų taikymo paaiškinimų ir kitų informacinio pobūdžio dokumentų bei jų projektų;

–        organizuojant problemų aptarimus ir diskusijas Asociacijos valdymo organuose ir visuomeninėse darbo grupėse bei kituose pasitarimuose;

–        organizuojant ar inicijuojant oficialius susitikimus su įvairiomis valstybės institucijomis, pokalbius su politikais bei verslo organizacijų atstovais.

Gauta, rinkta ir ruošta informacija apie Lietuvos Respublikos bei kitų šalių gyvybės ir sveikatos draudimo bei pensijų kaupimo rinkos padėtį, ypatybes, sąlygas, bei praktiką kuri pateikta Asociacijos nariams bei panaudota Asociacijos rengiamuose raštuose, dalyvaujant diskusijose su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir žiniasklaidos priemonėmis.

Atnaujinti rekomendaciniai tekstai dėl klientams teikiamų pildyti formų gaunant draudimo išmokas bei draudėjams teikiamos esminės mokestinės informacijos.

Dalyvauta Lietuvos verslo konfederacijos / ICC veikloje. Aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos laisvosios rinkos institutu, finansų ir draudimo rinkos dalyvius vienijančiomis asociacijomis.

Teikta turima informacija apie kitų institucijų organizuojamus mokymus, seminarus, konferencijas bei kitus renginius Asociacijos nariams, atrenkami ir/ar deleguojami dalyviai.

Organizuota ir dalyvauta viešųjų ryšių priemonėse, Asociacijos (-ų) inicijuotuose straipsniuose spaudoje ar žiniasklaidos rengiamuose straipsniuose bei reportažuose išreikšta Asociacijos (-ų) pozicija, visuomenę informuojant bei šviečiant apie gyvybės ir sveikatos draudimo, pensijų kaupimo teikiamas galimybes bei atkreipiant valstybės institucijų dėmesį į spręstinas problemas.

  

Asociacijos narių skaičius 2010 metų pabaigoje

       Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos narių skaičius 2010 metų gruodžio 31 dieną buvo 10 (dešimt).

 

Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė

 

Nustatyta tvarka atlikta Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija) finansinės atskaitomybės, kurią sudaro 2010 m. gruodžio 31 d. Balansas ir tada pasibaigusių metų Veiklos finansinių rezultatų ataskaita, revizija.

2011 m. kovo 5 d. Revizoriaus ataskaitoje Asociacijos nariams nurodyta, kad finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Asociacijos 2010 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei tada pasibaigusių metų veiklos finansinius rezultatus pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.*

  

Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius 2010 metų pabaigoje

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijoje 2010 m. gruodžio 31 dieną dirbo 2 samdomi darbuotojai : Asociacijos prezidentas ir Asociacijos vyriausioji finansininkė.

 

*su Asociacijos metine finansine atskaitomybe galima susipažinti Asociacijos buveinėje