Mokesčių lengvatų sistema – palanki draudžiantiems gyvybę

Šių metų pradžioje pakitusi mokesčių lengvatų sistema bei sumažėjęs gyventojų pajamų mokesčio tarifas kelia nerimą apsidraudusiems gyvybę ir kaupiantiems lėšas ateičiai. Tuo tarpu pokyčius įvertinę specialistai sako – mokestinės sąlygos taupantiems senatvei ar vaikų ateičiai dabar yra kur kas palankesnės nei iki reformos.

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas Artūras Bakšinskas
„Valstybė skatina ilgalaikį taupymą, o vienas iš efektyviausių ilgalaikio taupymo būdų – tai gyvybės draudimas, leidžiantis per dešimtį ir daugiau metų ne tik sukaupti lėšų senatvei ar vaikų ateičiai, bet ir užtikrinantis finansinį saugumą nelaimės atveju šiandien. Būtent dėl tokios valstybės pozicijos ir mokestinė sistema kaupiantiems lėšas sotesnei ateičiai yra palanki.

Metų pradžioje apie mokestinę lengvatą apsidraudusiems gyvybę buvo nemažai kalbama, tačiau gyventojai gan miglotai žino, kokie pokyčiai įsigaliojo ir ar jie bus naudingi. Dėl mokestinės sistemos pokyčių, galiu vienareikšmiškai atsakyti – jie naudingi tiems, kurie draudžiasi dešimčiai metų ir daugiau; tiems, kurie kaupia lėšas vaikų ateičiai ar savo senatvei ir tiems, kurie nenutraukia gyvybės draudimo sutarties anksčiau laiko. Be abejo, gyvybės draudimo sutarčių apmokestinimo tvarka priklauso ir nuo to, kada sudaryta sutartis, ir nuo sutarties trukmės. Visa ši informacija pateikiama Lietuvos gyvybės draudimų įmonių asociacijos parengtose lentelėse“.

 

 

Sutartis sudaryta

 

Sutarties terminas arba terminas, praėjęs iki nutraukimo

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)  

GPMĮ 17 str. 1d.

Nuo įmokų dalies, kuriai buvo taikyta GPMĮ 21 str. lengvata, ir nuo įmonės sumokėtų įmokų Nuo įmokų dalies, kuriai nebuvo taikyta GPMĮ 21 str. lengvata Nuo sumos, viršijančios sumokėtas įmokas
iki 2003.01.01 >= 10 metų 0% 0% 0% 8 p.
iki 2003.01.01 < 10 metų 15% (šis mokestis netaikomas nuo įmonės sumokėtų įmokų) 0% 0% 8 p.
nuo 2003.01.01 pensininkams (asmenims nuo 55 m. amžiaus) ir neįgaliems >= 5 metai 0% 0% 0% 9 p.
nuo 2003.01.01, jeigu gavėjas < 26 metų >= 10 metų 0% 0% 0% 10 p.
nuo 2003.01.01 be papildomų sąlygų * >= 10 metų 15% (šis mokestis netaikomas nuo įmonės sumokėtų įmokų) 0% 0% 11, 12 p.
nuo 2003.01.01 be papildomų sąlygų* < 10 metų 15% (šis mokestis taikomas ir nuo įmonės sumokėtų įmokų) 0% 15% 12 p.
Draudimo išmokos mirties, sveikatos sužalojimo ar ligos atveju nesvarbu 0% 0% 13 p.
nuo 2004.05.01 iki 2008.12.31, jeigu mokėjo tik gyventojai ir nesinaudojo lengvata nesvarbu 0% 0% 0% GPMĮ pakeitimo įstatymo 23 str.

7 dalis

* „be papildomų sąlygų“ – reiškia ne pensininkams, neįgaliems, vaikams iki 26 m., kuriems nustatytos lengvatinės sąlygos, nurodytos kitose lentelės eilutėse.

Neįgalus asmuo – asmuo, kuriam  yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

ESMINĖ INFORMACIJA DRAUDĖJAMS (GYVENTOJAMS) APIE GYVYBĖS DRAUDIMO SUTARTIMS,
SUDARYTOMS NUO 2003 01 01 IR VĖLIAU, TAIKOMĄ APMOKESTINIMO TVARKĄ
Apmokestinimo tvarka galioja nuo 2009 01 01

Parengta pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ), profesinių pensijų kaupimo įstatymo (toliau – PPKĮ) ir sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SDĮ) aktualias redakcijas

I. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO LENGVATA ASMENIMS, MOKANTIEMS GYVYBĖS DRAUDIMO ĮMOKAS

Nuolatinis Lietuvos gyventojas iš savo pajamų gali atimti:
Savo; sutuoktinio; savo nepilnamečių vaikų (įvaikių); iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvaikių), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia)
naudai sumokėtas gyvybės draudimo įmokas į gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta, kad draudimo išmoka mokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui (GPMĮ 21str. 1 d. 1 p.).
Bendra iš gyventojo pajamų atimamų išlaidų, nurodytų GPMĮ 21 str. 1 d., suma negali viršyti 25% visų per mokestinį laikotarpį  gautų apmokestinamųjų  pajamų (GPMĮ 21 str. 3 d.).
Gyventojų pajamų mokesčio tarifas yra 15% (GPMĮ 6 str. 1 d.).
Išlaidos atimamos tik iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų apskaičiuojant pajamų mokestį už mokestinį laikotarpį pateikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPMĮ 21 str. 4 d.).

II. DRAUDIMO IŠMOKA DĖL DRAUDŽIAMOJO ĮVYKIO
(kito negu gyvybės draudimo sutarties termino pabaiga)

Draudimo išmoka, mokama draudžiamojo įvykio – apdraustojo mirties, sveikatos sužalojimo ar ligos – atveju yra neapmokestinama  (GPMĮ 17 str. 1 d. 13 p.).

III. DRAUDIMO IŠMOKA, MOKAMA PASIBAIGUS GYVYBĖS DRAUDIMO SUTARTIES TERMINUI, AR IŠMOKAMA SUMA NUTRAUKUS ARBA IŠ DALIES NUTRAUKUS GYVYBĖS DRAUDIMO SUTARTĮ

Visa draudimo išmoka pasibaigus draudimo sutarties terminui ar išmokama suma nutraukus arba iš dalies nutraukus draudimo sutartį, yra neapmokestinama, jeigu:
1.1. pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą ne trumpesniam kaip 10 metų terminui arba nutrauktą ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo jos sudarymo, įmokas mokėjo tik gyventojai ir jos nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka (GPMĮ 17 str. 1 d. 11 ir 12 p.);
1.2. pagal gyvybės draudimo sutartį įmokas mokėjo gyventojai ir jos buvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka, arba įmokas mokėjo juridiniai asmenys, arba gyventojai ir juridiniai asmenys, ir yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 10 metų arba sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo jos sudarymo, ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjas yra jaunesnis negu 26 metų (GPMĮ 17 str. 1 d. 10 p.) arba
sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 5 metai arba sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo jos sudarymo, ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjas yra sulaukęs minimalaus pensinio amžiaus (pagal PPKĮ 26 str. 1 d. šiuo metu šis amžius yra 55 metai) (GPMĮ 17 str. 1 d. 9 p.) arba
sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 5 metai arba sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo jos sudarymo, ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba išmokos gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikio (GPMĮ 17 str. 1 d. 9 p.);
1.3. pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą po 2004 04 30 iki 2009 01 01, įmokas mokėjo tik gyventojai ir jos nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka (pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13(1), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo 23 str. 7 p.).

2. Jeigu gyvybės draudimo sutartis netenkina sąlygų, nurodytų 1 punkte, tai gyvybės draudimo išmoka pasibaigus draudimo sutarties terminui ar išmokama suma nutraukus arba iš dalies nutraukus draudimo sutartį apmokestinama tokia tvarka:
2.1. dalis, lygi sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms, kurias mokėjo gyventojai ir kurios buvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka, bei įmokoms, kurias mokėjo juridiniai asmenys, yra apmokestinama 15% gyventojų pajamų mokesčiu (GPMĮ 6 str. 1 d.). Privalomojo sveikatos draudimo įmokos nuo gyventojo gaunamų išmokų, mokamų pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo sutartį, nėra mokamos (SDĮ 17 str. 8 d.);
2.2. dalis, lygi sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms, kurias mokėjo gyventojai ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka, yra neapmokestinama (GPMĮ 17 str. 1 d. 12 p.);
2.3. dalis, viršijanti sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, neapmokestinama, jeigu gyvybės draudimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 10 metų arba sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo jos sudarymo (GPMĮ 17 str. 1 d. 11 p ). Jeigu gyvybės draudimo sutarties terminas yra trumpesnis kaip 10 metų arba sutartis nutraukta anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo jos sudarymo, ši išmokos dalis yra apmokestinama 15% gyventojų pajamų mokesčiu (GPMĮ 6 str. 1 d.). Privalomojo sveikatos draudimo įmokos nuo gyventojo gaunamų išmokų, mokamų pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo sutartį, nėra mokamos (SDĮ 17 str. 8 d.).

PASTABOS

1. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos draudimo išmokos nėra pajamų objektas, tokiu būdu jos nėra nei deklaruojamos, nei apmokestinamos (GPMĮ 4, 5 str.).
2. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei gyventojui mokestiniu laikotarpiu buvo taikomas NPD (neapmokestinamasis pajamų dydis)  pajamoms, susijusioms su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, tai gavus išmoką pagal pasibaigusią, nutrauktą ar iš dalies nutrauktą gyvybės draudimo sutartį, metinis NPD bus sumažinamas įvertinant (pridedant prie metinių pajamų) gautos išmokos dalį, viršijančią sumokėtas pagal tą sutartį įmokas, jeigu ta dalis buvo apmokestinta GPM (GPMĮ 20 str. 7 d.).