Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos etikos tarybos darbo reglamentas

Patvirtinta:
Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos visuotinio narių susirinkimo
2006 m
. sausio 25 d. protokolu Nr.17

1. Bendrosios nuostatos

1.1.Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos Etikos Tarybos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos gyvybės draudimo įmonių asociacijos Etikos Tarybos (toliau – Taryba) darbo tvarką. Taryba yra pastoviai, visuomeniniais pagrindais, veikianti Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos etikos kodekso (toliau – Etikos kodeksas) pažeidimų tyrimo ir vertinimo institucija, į kurią kiekvienas Lietuvos Respublikos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau – Asociacija) narys pastoviam dalyvavimui deleguoja po vieną savo atstovą.
1.2.Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais,  Etikos kodeksu  bei šiuo reglamentu.
1.3.Taryba savo veiklą grindžia teisingumo, skaidrumo, nešališkumo, objektyvumo, bendradarbiavimo ir kitais principais.

2. Etikos tarybos uždaviniai ir funkcijos

2.1.Tarybos uždaviniai :
2.1.1.užtikrinti operatyvų, teisingą ir konstruktyvų prašymų įvertinti Etikos kodekso nuostatų pažeidimus nagrinėjimą,
2.1.2.teikti Asociacijos Valdybai pasiūlymus dėl priemonių galinčių pašalinti etinio pobūdžio konfliktinių situacijų atsiradimą bei užtikrinančių kokybiškesnį jų tyrimą.
2.2. Tarybos funkcijos :
2.2.1.vertinti tarp Asociacijos narių kilusius ginčus dėl Etikos  kodekso nuostatų pažeidimų,
2.2.2.vertinti kitų suinteresuotų asmenų kreipimąsi dėl bendro pobūdžio (liečiančių visą Asociacijos jungiamą verslo grupę) Etikos  kodekso nuostatų pažeidimų ar kitų bendro etinio pobūdžio klausimų (liečiančių visą Asociacijos jungiamą verslo grupę) sprendimo, jeigu jie kyla iš tarp asociacinių susitarimų arba tai paveda atlikti Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, Asociacijos valdyba ar Asociacijos prezidentas.
2.2.3.teikti Asociacijos Valdybai rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl Etikos kodekso nuostatų pažeidimų.

3. Tarybos darbo organizavimas

3.1.Tarybai vadovauja Tarybos narių išrinktas Tarybos pirmininkas (toliau – Pirmininkas). Pirmininko teikimu Taryba išrenka Pirmininko pavaduotoją, kuris atlieka Pirmininko funkcijas pastarajam laikinai negalint šių vykdyti.
3.2.Tarybos sekretoriaus (toliau – Sekretorius) funkcijas atlieka už raštvedybą atsakingas Asociacijos darbuotojas, o pastarajam laikinai negalint šių funkcijų vykdyti kitas tam Pirmininko laikinai paskirtas asmuo. Sekretorius protokoluoja Tarybos posėdžius bei Pirmininko pavedimu atlieka kitas Tarybos darbo organizavimo funkcijas.
3.3.Taryba klausimus nagrinėja ir sprendimus priima Tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiai šaukiami surinkus reikiamą informaciją, bet ne vėliau kaip per 20 dienų, kai Pirmininkas gauna iš Asociacijos prezidento suinteresuotos šalies prašymą pradėti oficialų Etikos kodekso pažeidimo fakto tyrimą ir nagrinėjimą.
3.4.Tarybos posėdžius šaukia Pirmininkas. Apie Tarybos posėdžių vietą, laiką ir darbotvarkę kiekvienam Tarybos nariui turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio. Pranešimu laikoma informacija kurią Sekretorius išsiunčia elektroniniu paštu Tarybos nario nurodytu adresu. Tarybos narys patvirtina pranešimo gavimą. Jeigu Pirmininkas pažeisdamas šio reglamento nuostatas nesušaukia posėdžio, Tarybos posėdį gali sušaukti Pirmininko pavaduotojas arba Asociacijos prezidentas.
3.5.Tarybos nariai privalo dalyvauti posėdžiuose. Tarybos narys, negalintis atvykti į posėdį, apie tai turi pranešti Pirmininkui, nurodydamas galimo neatvykimo priežastis. Jei Tarybos narys, be pateisinamos priežasties, praleido tris Tarybos posėdžius, Taryba gali kreiptis į jį delegavusią Asociacijos narę dėl jo atšaukimo ir kito atstovo skyrimo.
3.6.Taryba gali svarstyti klausimus posėdyje ir priimti sprendimus, jei tinkamai pranešus apie posėdį jame dalyvauja daugiau negu pusė Tarybos narių, turinčių balso teisę.
3.7.Sprendimai Tarybos posėdžiuose priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Kiekvienas Tarybos narys balsavimo metu turi vieną balsą. Balsuojama tik “už” ar “prieš”. Balso teisė negali būti perduota. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia Pirmininko balsas. Sprendimai priimami atviru balsavimu.
3.8.Tarybos narys neturi teisės balsuoti, kai yra priežasčių, galinčių turėti įtakos klausimo nagrinėjimo nešališkumui. Esant reikalui sprendimą dėl jo nusišalinimo ar nušalinimo priima Taryba.
3.9.Tarybos posėdžiai paprastai yra uždari. Teisę dalyvauti Tarybos posėdžiuose turi Asociacijos prezidentas, Valdybos nariai. Taryba gali priimti sprendimą leisti dalyvauti Tarybos posėdyje ir kitiems asmenims.
3.10.Taryba turi teisę kviesti į posėdį Asociacijos nario ar kito suinteresuoto asmens atstovą (kai nagrinėjamas kreipimasis pagal šio Reglamento 2.2.2 p.p.). Kviečiamo Asociacijos nario atstovas privalo atvykti į Tarybos posėdį, jeigu jam apie tai yra pranešta raštu likus ne mažiau kaip trims dienoms iki posėdžio.
3.11.Asociacijos nariai, Asociacijos valdymo organai privalo pateikti Tarybai šios pareikalautą informaciją, duomenis ar/ir paaiškinimus. Taryba turi teisę reikalauti reikiamos informacijos, duomenų ar/ir paaiškinimų ir iš kitų asmenų, kai nagrinėjamas kai nagrinėjamas kreipimasis pagal šio Reglamento 2.2.2 papunktį.

4. Klausimų Taryboje nagrinėjimo procedūra

4.1.Dėl klausimo išnagrinėjimo, Etikos kodekse nustatyta tvarka, gali kreiptis Asociacijos narys (-iai) arba kiti suinteresuoti asmenys, kai nagrinėjamas kreipimasis pagal šio Reglamento 2.2.2 papunktį. Jeigu suinteresuotų asmenų kreipimasis yra individualaus pobūdžio (liečia ne visą Asociacijos jungiamą verslo grupę, o atskiras jos nares, prašymai persiunčiami toms Asociacijos narėms kurių darbuotojų veiksmai skundžiami, apie tai informuojant pareiškėją.
4.2.Prašymas išnagrinėti klausimą pateikiamas Asociacijos prezidentui raštu.
4.3. Asociacijos prezidentas, jeigu suinteresuotos šalys taikiai nesusitaria, t.t. ir jam tarpininkaujant, pateiktą prašymą  perduoda nagrinėti Tarybai ir apie priimtą sprendimą pradėti oficialų tyrimą ir nagrinėjimą informuoja pareiškėją.
4.4.Pirmininkas gali paskirti vieną ar kelis Tarybos narius klausimo nagrinėjimui reikalingai informacijai surinkti ir preliminarioms išvadoms parengti.
4.5.Taryba privalo išnagrinėti pateiktą klausimą kaip galima greičiau, objektyviai, atsižvelgti į visas reikšmingas aplinkybes bei informaciją.
4.6.Tarybos posėdžio protokolą Sekretorius paruošia ir pateikia Tarybos nariams susipažinti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo įvykusio Tarybos posėdžio. Tarybos nariai pastabas pateikia per dvi darbo dienas. Patikslintas protokolas pateikiamas susipažinimui per dvi darbo dienas nuo pastabų gavimo. Tarybos posėdžio protokolą pasirašo Pirmininkas ir Sekretorius ne vėliau kaip 7 dienas po Tarybos posėdžio. Pasirašytus Tarybos posėdžio protokolus su susirinkimo medžiaga Sekretorius sega į bylą, kuri saugoma Asociacijos patalpose.
4.7.Išnagrinėjusi klausimą, Taryba priima ir pateikia rekomendacinio pobūdžio išvadą Asociacijos valdybai. Išvada pateikiama Tarybos posėdžio protokole. Pirmininkas  Tarybos išvadą  pristato Asociacijos valdybos posėdyje.
4.8.Tarybos nariai įsipareigoja saugoti prašymo tyrimo ir nagrinėjimą metu gautos informacijos konfidencialumą.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Šį reglamentą tvirtina, keičia ir (ar ) papildo, taip pat pripažįsta netekusiu galios Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
4.2. Reglamentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo Asociacijos narių visuotiniame susirinkime datos.
4.3. Tarybos sprendimai, priimti pažeidžiant šį reglamentą, negalioja.