Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos etikos kodeksas

Patvirtinta:
Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos visuotinio narių susirinkimo
2005 m
. balandžio 7 d. protokolu Nr.12

Turinys

Įvadas.
I. Vidiniai ir išoriniai santykiai.
1. Asociacijos narių etiniai įsipareigojimai.
2. Santykiai tarp Asociacijos narių.
3. Asociacijos narių santykiai su Asociacijos valdymo organais.
4. Asociacijos valdymo organų narių tarpusavio santykiai.
5. Konfidenciali informacija.
6. Ryšiai su visuomene.
II. Atsakomybė ir jos taikymo tvarka.
III.Baigiamosios nuostatos.

Įvadas

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių  asociacija (toliau-Asociacija) – tai Lietuvoje registruotų jos narių, vykdančių gyvybės draudimo veiklą, savanoriškas susivienijimas, vykdantis Asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.
Asociacijos tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, vykdyti jos narių pavestus uždavinius, atstovauti Asociacijos narių ekonominiams interesams ir juos ginti, propaguoti gyvybės draudimo įmonių teikiamas paslaugas ir jų naudą gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, skatinti gyvybės draudimo įmonių teikiamas paslaugas, kaip ekonominę veiklą ir tenkinti kitus viešuosius interesus.
Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos Etikos kodekso (toliau-Etikos kodekso) tikslas- apibrėžti veiklos ir elgesio principus, kurių turi laikytis Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos nariai ir jų darbuotojai (toliau-Asociacijos nariai), Asociacijos Valdymo organai, siekiant efektyvios, skaidrios, sąžiningos, teisingos gyvybės draudimo veiklos vystymo bei plėtojimo.
Etikos kodeksas nustato Asociacijos ir jos narių vidaus ir išorės etinius santykius bei jų apsaugos sistemą.
Už kodekso nuostatų laikymąsi yra atsakingi Asociacijos narių vadovai. Etikos kodekso nuostatos yra imperatyvios tiek Asociacijos valdymo organams, tiek Asociacijos nariams. Nei Asociacijos valdymo organai, nei narių vadovai neturi teisės nesilaikyti Etikos kodekso taisyklių bei skatinti ignoruoti ar nevykdyti jų reikalavimų sau pavaldžius asmenis.

I.Vidiniai ir išoriniai santykiai

1. Asociacijos narių etiniai įsipareigojimai

1.1.Asociacijos nariai privalo gerbti žmogų, jo teises ir laisves, visuomenę, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikytis LR Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, teismų sprendimų, valstybės bei savivaldybės institucijų bei įstaigų nurodymų, šio Etikos kodekso nuostatų.
1.2.Asociacijos nariai privalo elgtis taip, kad visuomenė pasitikėtų gyvybės draudimo įmonėmis bei jų vykdoma veikla .
1.3.Asociacijos nariai turi visokeriopai skatinti gyvybės draudimo veiklą tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, organizuodami įvairius mokslinius bei praktinius susirinkimus, konferencijas, diskusijas bei patys aktyviai dalyvaudami jose.
1.4.Asociacijos nariai privalo tinkamai atlikti jiems nustatytas funkcijas ir laiku vykdyti pavedamas užduotis, laikydamiesi LR Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, teismų sprendimų, valstybės bei savivaldybės institucijų bei įstaigų nurodymų, šio Etikos kodekso nuostatų.
1.5.Asociacijos nariai  negali naudotis kitų žmonių klaidomis ar nežinojimu.
1.6.Asociacijos nariai turi teikti informaciją, kuri būtų naudinga asmeniui, ketinančiam sudaryti teikiamų paslaugų sutartį ir padėtų priimti patį tinkamiausią ir teisingiausią sprendimą.
1.7.Asociacijos nariai privalo užtikrinti, kad jų darbuotojai būtų taktiški, mandagūs, paslaugūs ir tvarkingi, nuolat keltų savo kvalifikaciją, gilintų savo profesines žinias.
1.8.Asociacijos nariai privalo suteikti visuomenei informaciją apie save, savo siūlomas paslaugas bei kitus rinkos dalyvius, elgtis su savo klientais sąžiningai, su priderama pagarba.
1.9. Asociacijos nariai privalo gerbti kliento orumą, jo teisę į laisvą apsisprendimą.

2. Santykiai tarp Asociacijos narių

2.1.Visi Asociacijos nariai yra lygūs, nepriklausomai nuo jų dydžio, užimamos rinkos dalies ir gyvybės draudimo veiklos vykdymo pradžios.
2.2.Asociacijos narių tarpusavio santykiai grindžiami sąžiningumu, padorumu, pagarba, draugiškumu, taktiškumu, mandagumu ir pasitikėjimu. Asociacijos nariai, esant reikalui ir kitos Asociacijos nario prašymui, turi padėti vienas kitam profesinėje veikloje, jeigu tai neprieštarauja kliento ir/ar paties Asociacijos nario interesams.
2.3.Reklamuodami savo veiklą Asociacijos nariai, negali skleisti tikrovės neatitinkančios informacijos arba menkinti kitą Asociacijos narį(-ius).
2.4.Asociacijos nariai konkuruoja tarpusavyje sąžiningai, siekdami visokeriopai plėtoti gyvybės draudimo veiklą, nepažeidžiant kitų Asociacijos narių teisių ir teisėtų interesų.
2.5.Asociacijos nariai laikosi, įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujančių, vieningų tarpusavio susitarimų bei susitarimų su kitomis verslo organizacijomis.
2.6.Jei į Asociacijos narį kreipiasi klientas su prašymu sudaryti konkrečios rūšies sutartį, kokių ji nesudarinėja, Asociacijos narys informuoja klientą apie kitas gyvybės draudimo bendroves, teikiančias jo pageidaujamas paslaugas.

3. Asociacijos narių santykiai su Asociacijos valdymo organais

3.1.Asociacijos nariai turi pateikti visą informaciją, kurios prašo Asociacijos valdymo organai, išskyrus tą, kuri pagal teisės aktus ar Asociacijos nario vidaus dokumentus yra konfidenciali.
3.2.Asociacijos nariai informuoja Asociacijos Prezidentą apie savo organizuojamas viešas  konferencijas, seminarus, ir kitus svarbesnius viešus  renginius.
3.3.Asociacijos Prezidentas informuoja Asociacijos narius apie Asociacijos  organizuojamas konferencijas, seminarus bei kitus renginius. Asociacijos Prezidentas taip pat informuoja Asociacijos narius apie Asociacijai žinomus renginius, susijusius su gyvybės draudimo ar kita, jai gimininga, veikla.
3.4.Asociacijos Prezidentas, dalykinių susitikimų metu, populiarina gyvybės draudimo veiklą, neišskirdamas kurio nors Asociacijos nario.

4. Asociacijos valdymo organų narių tarpusavio santykiai

4.1.Asociacijos valdymo organų narių tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, sąžiningumu, bendradarbiavimu ir viešumu.
4.2.Asociacijos Prezidentui visi Valdybos nariai yra lygūs.
4.3.Asociacijos Valdybos nariai, atstovaudami Asociacijai, veikia bendrais gyvybės draudimo veiklos plėtojimo, o ne savo bendrovių interesais.
4.4.Asociacijos Valdybos nariai, vykdydami Asociacijos jiems pavestas funkcijas bei priimdami sprendimus, tarpusavyje derina bei koordinuoja savo veiksmus, siekdami bendro tikslo.

5. Konfidenciali informacija

5.1. Asociacijos nariai neturi teisės atskleisti informacijos, gautos jiems vykdant draudimo veiklą, kuri pagal teisės aktus ar Asociacijos nario vidaus dokumentus laikoma konfidencialia, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
5.2. Asociacijos nariai privalo gerbti asmens teisę į privatų gyvenimą, tvarkyti asmens duomenis, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, užtikrinti asmens duomenų saugumą.
5.3. Kiekvienas Asociacijos narys nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine  paslaptimi. Komercine paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal teisės aktus turi būti vieša.
5.4. Jeigu Asociacijos narys nenustato tokios informacijos, tai jis tuo remiantis negali atsisakyti šio Kodekso numatytais atvejais teikti informacijos kitam Asociacijos nariui ir/ar Asociacijos valdymo organui.
5.5. Kiekvienas Asociacijos narys turi saugoti Asociacijos ir jos narių komercines paslaptis.

6.Ryšiai su visuomene

6.1.Asociacijos nariai savo profesinę veiklą derina su visuomenės interesais.
6.2.Asociacijos narių bendravimas su visuomene turi būti grindžiamas teisingumo ir sąžiningumo principais.
6.3.Su visuomenės atstovais Asociacijos nariai visuomet turi elgtis kvalifikuotai ir paslaugiai, laikantis aukščiausių profesionalumo standartų, teisės aktų ar vidaus dokumentų nustatyta tvarka laiku ir operatyviai teikti informaciją visuomenei.
6.4.Asociacijos nariai per žiniasklaidą ir kitais būdais turi šviesti visuomenę ir ugdyti geresnį gyvybės draudimo bendrovių teikiamų paslaugų suvokimą.
6.5.Asociacijos nariai visus viešus pareiškimus privalo daryti labai atsakingai, aiškiai ir nedviprasmiškai, vengiant nepagrįstos neigiamos įtakos kitų gyvybės draudimo rinkos dalyvių veiklai ir jos perspektyvai.
6.6.Asociacijos nariai visada privalo teikti teisingą informaciją ir neplatinti sąmoningai ar neapgalvotai apgaulingos ar klaidinančios informacijos, tinkamai pasirūpinti patikrinti visą informaciją prieš jos paskleidimą.
6.7.Pateikiant  bet kokią žinią visuomenei, privaloma nurodyti informacijos šaltinį, jei toks yra.
6.8.Skelbiant informaciją, Asociacijos nariai negali žadėti itin gerų rezultatų, perdėtai arba nepagrįstai pretenduoti į pačius aukščiausius pasiekimus, reikšti nepagrįstą nuomonę arba prognozuoti ateities įvykius neturint tam pagrindo arba nenurodant, kad tai yra tik prognozės.
6.9.Asociacijos nariai savo veikloje teisėtiems klientų interesams privalo visada teikti aukštesnį prioritetą negu savo ar kitų gyvybės draudimo rinkos dalyvių interesams.

II. Atsakomybė ir jos taikymas

7. Nuobaudos ir jų taikymo tvarka

7.1.Iškilus ginčui dėl Etikos kodekso nuostatų pažeidimo, suinteresuotos šalys  pirmiausia turi siekti jį išspręsti taikiai tarpusavyje arba tarpininkaujant Asociacijos Prezidentui.
7.2.Jeigu suinteresuotos šalys taikiai nesusitaria, esant prašymui raštu, Asociacijoje pradedamas oficialus Etikos kodekso pažeidimo fakto tyrimas ir nagrinėjimas.
7.3.Etikos  kodekso nuostatų pažeidimus, jeigu jie neišsprendžiami suinteresuotų šalių, vertina Asociacijos Etikos taryba (toliau- Etikos taryba), kuri dėl padaryto pažeidimo priima ir Asociacijos Valdybai pateikia rekomendacinio pobūdžio išvadą.
7.4.Kiekvienas Asociacijos narys, pastoviam dalyvavimui, į Etikos tarybą deleguoja po vieną savo atstovą.
7.5.Etikos taryba veikia visuomeniniais pagrindais, jos darbo tvarką nustato Asociacijos Etikos tarybos darbo reglamentas, kurį tvirtina Asociacijos narių visuotinis susirinkimas.
7.6.Apie pažeidimo pobūdį ir jo sunkumą sprendžia Asociacijos Valdyba, atsižvelgdama į Etikos tarybos išvadą.
7.7. Pažeidus Etikos kodekso nuostatas, Asociacijos nariui  gali būti taikoma viena iš šių nuobaudų:
1)    įspėjimas;
2)    narystės suspendavimas Asociacijoje;
3)    pašalinimas iš Asociacijos.
7.8.Nuobauda skiriama atsižvelgiant į Asociacijos nario kaltę, nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius. Už vieną nusižengimą skiriama viena nuobauda.
7.9.Nuobauda galioja vienerius metus nuo jos paskyrimo.
7.10.Už vienkartinį šio Etikos kodekso nuostatų pažeidimą Asociacijos Valdyba  Asociacijos nariui gali taikyti įspėjimą.
7.11.Asociacijos nariui sistemingai pažeidinėjant Etikos kodeksą, už pirmą pažeidimo atvejį bus taikoma sankcija – įspėjimas. Esant pakartotinam pažeidimui – narystės suspendavimas; jei narys ir toliau pastoviai ir nuolat šiurkščiai pažeidžia Etikos kodekso reikalavimus – galima sankcija – nario pašalinimas iš Asociacijos (pagal Asociacijos įstatus). „Šiurkščiu pažeidimu“ yra laikomas nusižengimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai gyvybės draudimo veiklą reglamentuojančių įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama  Asociacijos narių veiklos etikos principams.
7.12.Jei Asociacijos narys sistemingai nesilaiko Etikos kodekso reikalavimų, Asociacijos Valdyba, dėl sankcijų taikymo, teikia pasiūlymą Asociacijos Visuotiniam narių susirinkimui, kuris 2/3 visų narių balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą dėl narystės suspendavimo (sustabdymo) arba dėl nario pašalinimo iš Asociacijos.
7.13.Kartu su nuobauda gali būti paskirti įpareigojimai, kuriais nariui pagal nusižengimo pobūdį nustatomos tam tikros prievolės nutraukti etikos ir elgesio principams prieštaraujančią veiklą arba atlikti kitus nurodytus veiksmus.
7.14.Nuobaudos paskyrimas už pareigos arba prievolės neįvykdymą Asociacijos nario neatleidžia nuo profesinės etikos ir elgesio principų nustatytos pareigos įvykdymo bei veiklos, kurią minėti principai draudžia, nutraukimo. Tinkamai ir nustatytu laiku neįvykdžius pareigos arba nenutraukus neleistinos veiklos, laikoma, kad yra padarytas pakartotinis nusižengimas.

III. Baigiamosios nuostatos

8.Šį Etikos kodeksą tvirtina, keičia ir/ar papildo Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
9.Tais atvejais, kai Asociacijos nario elgesys profesinėje veikloje nereglamentuojamas teisės aktų arba šio Etikos kodekso, jis privalo laikytis draudimo praktikoje  susiformavusių tradicijų, vadovautis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais.
10.Asociacijos nariai privalo siekti, kad šio Etikos kodekso nuostatų, savo veikloje, laikytųsi ir jų vardu ir dėl jų interesų veikiantys priklausomi draudimo tarpininkai.
11.Etikos kodeksas įsigalioja nuo  2005 metų gegužės 1 dienos.